งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติด และปราบปรามผู้มีอิทธิพล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติด และปราบปรามผู้มีอิทธิพล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติด และปราบปรามผู้มีอิทธิพล
นโยบายเร่งด่วน เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติด และปราบปรามผู้มีอิทธิพล

2 เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยยังคงยึดหลักการ “ผู้เสพ คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา ส่วนผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม” ทั้งนี้ รัฐบาลจะเร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด ลดปริมาณผู้เสพยา และป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับมาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และใช้มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตัดช่องทางการหาเงินทุจริตของผู้มีอิทธิพลในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า การค้ามนุษย์ และการเป็นเจ้ามือการพนัน เป็นต้น

3 นโยบายเกิดขึ้นจากตัวแบบกระบวนการ
ด้วยความคิดที่ว่า นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่มีลักษณะเป็นขั้นตอน ดังนี้ ๑. ขั้นการกำหนดปัญหา => เรียกร้องให้รัฐดำเนินการบางสิ่งบางอย่าง ๒. ขั้นการเสนอแนะแนวนโยบายต่าง ๆ => มีการเสนอโครงการ ๓. ขั้นเลือกนโยบายอย่างเป็นทางการ => เลือกโครงการที่เสนอมา นำไปออกสู่แนวทางการปฏิบัติ เช่น การออกกฎหมาย ข้อปฏิบัติ

4 นโยบายเกิดขึ้นจากตัวแบบกระบวนการ
๔. ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ => มีการจัดให้ระบบราชการมีการเตรียมพร้อมที่จะรับนโยบายไปปฏิบัติ ๕. ขั้นประเมินผลนโยบาย => มีการศึกษาโครงการ และรายงานสิ่งที่ได้ทำลงไป มีการประเมินผลโครงการที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายและที่ไม่ใช่เป้าหมาย รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโครงการ

5 นโยบายดังกล่าว สำเร็จหรือล้มเหลว
แยกได้ดังนี้ สำเร็จในเชิงนโยบาย วัตถุประสงค์ และความเป็นไปได้ ล้มเหลว ในทางเทคนิคการปฏิบัติ ความพอเพียง ทัศนคติ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติด และปราบปรามผู้มีอิทธิพล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google