งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยยังคงยึด หลักการ “ ผู้เสพ คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ รักษา ส่วนผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตาม กระบวนการยุติธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยยังคงยึด หลักการ “ ผู้เสพ คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ รักษา ส่วนผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตาม กระบวนการยุติธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยยังคงยึด หลักการ “ ผู้เสพ คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ รักษา ส่วนผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตาม กระบวนการยุติธรรม ” ทั้งนี้ รัฐบาลจะเร่งรัด ปราบปรามการค้ายาเสพติด ลดปริมาณผู้เสพ ยา และป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อ ของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชนควบคู่กับมาตรการปราบปรามและ บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และใช้ มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรมตัดช่องทางการหาเงินทุจริตของผู้มี อิทธิพลในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ ทำลายป่า การค้ามนุษย์ และการเป็นเจ้ามือ การพนัน เป็นต้น

3 ด้วยความคิดที่ว่า นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรม ทางการเมืองที่มีลักษณะเป็นขั้นตอน ดังนี้ ๑. ขั้นการกำหนดปัญหา => เรียกร้องให้รัฐ ดำเนินการบางสิ่งบางอย่าง ๒. ขั้นการเสนอแนะแนวนโยบายต่าง ๆ => มีการเสนอโครงการ ๓. ขั้นเลือกนโยบายอย่างเป็นทางการ => เลือกโครงการที่เสนอมา นำไปออกสู่แนวทางการ ปฏิบัติ เช่น การออกกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ด้วยความคิดที่ว่า นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรม ทางการเมืองที่มีลักษณะเป็นขั้นตอน ดังนี้ ๑. ขั้นการกำหนดปัญหา => เรียกร้องให้รัฐ ดำเนินการบางสิ่งบางอย่าง ๒. ขั้นการเสนอแนะแนวนโยบายต่าง ๆ => มีการเสนอโครงการ ๓. ขั้นเลือกนโยบายอย่างเป็นทางการ => เลือกโครงการที่เสนอมา นำไปออกสู่แนวทางการ ปฏิบัติ เช่น การออกกฎหมาย ข้อปฏิบัติ

4 ๔. ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ => มีการ จัดให้ระบบราชการมีการเตรียมพร้อมที่จะรับ นโยบายไปปฏิบัติ ๕. ขั้นประเมินผลนโยบาย => มีการศึกษา โครงการ และรายงานสิ่งที่ได้ทำลงไป มีการ ประเมินผลโครงการที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายและที่ ไม่ใช่เป้าหมาย รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงและ ปรับปรุงโครงการ ๔. ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ => มีการ จัดให้ระบบราชการมีการเตรียมพร้อมที่จะรับ นโยบายไปปฏิบัติ ๕. ขั้นประเมินผลนโยบาย => มีการศึกษา โครงการ และรายงานสิ่งที่ได้ทำลงไป มีการ ประเมินผลโครงการที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายและที่ ไม่ใช่เป้าหมาย รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงและ ปรับปรุงโครงการ

5


ดาวน์โหลด ppt เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยยังคงยึด หลักการ “ ผู้เสพ คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ รักษา ส่วนผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตาม กระบวนการยุติธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google