งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENL 3701 เนื้อหา ๑ ภาษาคืออะไร. ภาษาศาสตร์คืออะไร ๑. ภาษาเป็นเรื่องของมนุษย์ (Language is human) ๒. ภาษาที่แท้จริงคือภาษาพูด ( Language is primarily oral)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENL 3701 เนื้อหา ๑ ภาษาคืออะไร. ภาษาศาสตร์คืออะไร ๑. ภาษาเป็นเรื่องของมนุษย์ (Language is human) ๒. ภาษาที่แท้จริงคือภาษาพูด ( Language is primarily oral)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ENL 3701 เนื้อหา ๑ ภาษาคืออะไร

2 ภาษาศาสตร์คืออะไร ๑. ภาษาเป็นเรื่องของมนุษย์ (Language is human) ๒. ภาษาที่แท้จริงคือภาษาพูด ( Language is primarily oral) ๓. ภาษาถ่ายทอดวัฒนธรรม ( Language is culturally transmitted) ๔. ภาษาเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นและมี ระบบ (Language is arbitary and systematic )

3 ภาษาคืออะไร ( ต่อ ) ๕. ภาษาคือนิสัย (Language is habit) ๖. ภาษาเป็นเรื่องเฉพาะตัว (Language is personal) ๗. ภาษาของแต่ละกลุ่มไม่มีดีหรือเลว ไม่มีถูกหรือผิด (Language of a given group is neither “good” nor “bad”, “right” nor “wrong”) ๘. ภาษาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง ช้าๆ (Language is always changed slowly)

4 ๒. ความหมายของ “ ภาษาศาสตร์ ” ภาษาศาสตร์มีความหมายเป็น ๒ อย่าง คือ ๑. การศึกษาธรรมชาติของภาษาหรือ โครงสร้างของภาษาใดภาษาหนึ่งและ ภาษาโดยทั่วไป ๒. การศึกษาธรรมชาติของการสื่อสาร ด้วยภาษา (Language communication) นักภาษาศาสตร์ (Linguist) ศึกษาภาษา ส่วนมากเป็นแบบวิทยาศาสตร์ เราจึง มักได้ยินว่า ภาษาศาสตร์ เป็น วิทยาศาสตร์ทางภาษา

5 ความหมายของภาษาศาสตร์ ( ต่อ ) การศึกษาทางภาษาศาสตร์ เป็นการศึกษาตัว ภาษาในฐานะเป็นเนื้อหาในตัวของมันเอง ไม่ใช่ การศึกษาภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง จึงเป็นการศึกษาในเชิงวิเคราะห์เพื่อตอบคำถาม ต่างๆเกี่ยวกับภาษา ความแตกต่างระหว่างวิธีการศึกษาแบบดั้งเดิมกับ การศึกษาแบบใหม่อยู่ที่ เจตคติ (Attitude) การเน้น (Emphasis) และจุดมุ่งหมาย (Purpose) ในการศึกษา ภาษา นักภาษาศาสตร์รุ่นเก่าซึ่งเรียกว่า Philologists มักจะสนใจประวัติความเป็นมาของภาษาเป็นหลัก ใหญ่ ในขณะที่นักภาษาศาสตร์รุ่นใหม่จะให้ ความสำคัญกับภาษาพูด (spoken language) มากกว่า


ดาวน์โหลด ppt ENL 3701 เนื้อหา ๑ ภาษาคืออะไร. ภาษาศาสตร์คืออะไร ๑. ภาษาเป็นเรื่องของมนุษย์ (Language is human) ๒. ภาษาที่แท้จริงคือภาษาพูด ( Language is primarily oral)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google