งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางณหทัย วิจิตโรทัยนางพัชรี เกิดชุ่ม น. ส. มณฑา สุวรรณรัตน์น. ส. นารี พันธุ์จินดาวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางณหทัย วิจิตโรทัยนางพัชรี เกิดชุ่ม น. ส. มณฑา สุวรรณรัตน์น. ส. นารี พันธุ์จินดาวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางณหทัย วิจิตโรทัยนางพัชรี เกิดชุ่ม น. ส. มณฑา สุวรรณรัตน์น. ส. นารี พันธุ์จินดาวรรณ

2 วัตถุประ สงค์ 1. ลงนามบันทึกความร่วมมือทาง วิชาการร่วมกับ Agriculture Genetic Institute (AGI) และ Hanoi University of Agriculture (HUA) 2. ดูงานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวิจัย ของทั้ง 2 สถาบันฯ

3 สิ่งที่ได้รับ 1. รศ. ดร. ศักดิ์ชัย ชูโชติ ร่วมด้วย รศ. ดร. จำรูญ เล้าสินวัฒนา และ รศ. ดร. เกษม สร้อยทอง มีการลงนามบันทึก ข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับ Director Le Huy Ham (AGI)

4 2. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของ AGI - International Laboratory for Cassava Molecular Breeding (ILCMB) - GMOS Detection Laboratory เน้นที่ ข้าวโพด

5 - Plant Genomics and Biotechnology Laboratory (USA)

6 - Rice Functional Genomics and Plant Biotechnology (France)

7

8

9 - ห้องปฏิบัติการ Tissue Culture

10 - ห้องปฏิบัติการ Functional Genomics Group

11 3. การเจรจาระหว่างคณบดีคณะ เทคโนโลยีการเกษตร กับ คณาจารย์ จาก HUA

12 4. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและแปลง ทดลองของ HUA

13

14

15

16 5. เดินทางไปดูศิลปวัฒนธรรมที่วัด Den Do ใน Bac Ninh

17

18 6. เดินทางไปสุสานโฮ จิมินห์

19 7. เยี่ยมชม Vietnam Museum of Ethnology

20 8. เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสฝึก ทักษะภาษาอังกฤษ - การฟัง - การพูด - ความเข้าใจในการสื่อสาร

21 ข้อเสนอแนะ ควรสนับสนุนให้บุคลเกรสาย สนับสนุนได้ไปศึกษาดูงาน ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

22 จบการนำเสนอ ค่ ะ


ดาวน์โหลด ppt โดย นางณหทัย วิจิตโรทัยนางพัชรี เกิดชุ่ม น. ส. มณฑา สุวรรณรัตน์น. ส. นารี พันธุ์จินดาวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google