งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1

2 2 อาเซียน: การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 การศึกษาในอาเซียน: ความร่วมมือด้านอุดมศึกษา อุดมศึกษาไทย: ทิศทางและกลยุทธ์ ภาพอนาคต: ความพร้อมของอุดมศึกษาไทย

3 3สมาชิกผู้ก่อตั้ง ปี 2510: ปี 2510: อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยสมาชิกเพิ่มเติม ปี 2527: ปี 2527: บรูไน ดารุสซาลาม ปี 2538: ปี 2538: เวียดนาม ปี 2540: ปี 2540: ลาว พม่า ปี 2542: ปี 2542: กัมพูชาความเป็นมา

4 4 ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงเสริมสร้างเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของประชาชนพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมส่งเสริมความร่วมมือกับภายนอกและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ วัตถุประสงค์ของอาเซียน

5 5 การตัดสินใจ โดยหลักฉันทามติ (Consensus) การไม่แทรกแซง ในกิจการภายใน ของกันและกัน (Non-Interference) การร่วมมือเพื่อพัฒนา ความเป็นอยู่ของ ประชาชน (Prosperity)หลักการพื้นฐานของอาเซียน

6 พื้นที่ พื้นที่ 4.43 ล้าน ตร.กม. ประชากร ประชากร 583.7 ล้านคน GDP รวม GDP รวม 1.50 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ: ASEAN6 (91.1%) CLMV (8.9%) มูลค่าการค้า (ภายในอาเซียน) มูลค่าการค้า (ภายในอาเซียน) 458 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคู่ค้าสำคัญของอาเซียน ประเทศคู่ค้าสำคัญของอาเซียน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป(EU25) จีน อเมริกา การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 65.4 ล้านนักท่องเที่ยวในอาเซียน: อาเซียน (46.3%) ยุโรป (12.6%) จีน (6.8%) ญี่ปุ่น (5.5% ) และอื่นๆ อาเซียน 6 ภาพรวมอาเซียน (2008) Source: ASEANstats, ASEAN Secretariat

7 7 ASEAN Vision 2020 วงสมานฉันท์ แห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (A Concert of Southeast Asian Nations) หุ้นส่วนเพื่อการ พัฒนาอย่างมีพลวัต (A Partnership in Dynamic Development) ชุมชนแห่งสังคมที่ เอื้ออาทรและ แบ่งปัน (A Community of Caring and Sharing Societies) มุ่งปฏิสัมพันธ์กับ ประเทศภายนอก (An Outward- Looking ASEAN) วิสัยทัศน์อาเซียนปี 2020

8 8 ประกาศการรวมตัว เป็นประชาคม อาเซียนในปี 2020 ที่ประกอบด้วย สามเสาหลักได้แก่ APSC, AEC และ ASCC 9 th ASEAN Summit เลื่อนเวลา การรวมตัว เป็นประชาคม อาเซียนเร็วขึ้น เป็นภายในปี 2015 12 th ASEAN Summit รับรองกฎบัตร อาเซียน (ASEAN Charter) รับรอง AEC Blueprint 13 th ASEAN Summit รับรอง APSC Blueprint รับรอง ASCC Blueprint 14 th ASEAN Summit ข้อตกลงร่วม AEC Blueprint APSC Blueprint ASCC Blueprint Bali Concord II Cebu Declaration

9 9 การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน การพัฒนาทางด้านการเมือง เช่น ส่งเสริมประชาธิปไตย การสร้างบรรทัดฐานร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น ไม่สะสมอาวุธ ไม่ใช้กำลังแก้ไขปัญหา การเสริมสร้างความเชื่อใจ การแก้ไขปัญหาภายในโดยสันติ การสร้างสันติภาพและการป้องกันข้อพิพาท ประชาคมการเมือง และความมั่นคง อาเซียน การพัฒนามนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน การลดช่องว่างของการพัฒนา ประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน แผนงานการจัดตั้ง

10 10 ASEAN Summit ASEAN Education Ministers Meeting (ASED) ASEAN Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED) ASEAN+3 Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED+3) AUN Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) ASEAN+3 Education Ministers Meeting (ASED+3) ASEAN+3 Summit SEAMEO RIHED กลไกด้านการศึกษาในอาเซียน

11 11 SEAMEO  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  ผู้แทนระดับสูงด้าน อุดมศึกษาจากสิบประเทศ สมาชิกอาเซียน  ผู้แทนองค์การระหว่าง ประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น SEAMES, ASAIHL, UNESCO Bangkok ASEAN  คณะกรรมการอำนวยการ เครือข่ายมหาวิทยาลัย อาเซียน  26 มหาวิทยาลัยสมาชิกจาก สิบประเทศสมาชิกอาเซียน  ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน หน่วยขับเคลื่อนด้านการศึกษา

12 12 AUN การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (ทุนศึกษาระยะสั้น-ระยะยาว ระดับป.โท-เอก) การแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม (ASEAN Youth Cultural Forum / AUN Education Forum and Young Speakers Contests) การจัดอบรม (Training Series on Quality Assurance) การร่วมวางระบบและเครื่องมือด้านการอุดมศึกษา (AUN Quality Assurance / ASEAN Credit Transfer System) การพัฒนาหลักสูตร (ASEAN Studies Programme) การจัดประชุมและสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (AUN Rectors’ Meeting / ASEAN-China Rectors’ Conference) SEAMEO RIHED กระบวนการบูรณาการการอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -การพัฒนาระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA Credit Transfer System) -การจัดตั้งเครือข่ายของหน่วยงานการประกันคุณภาพการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -การประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบเรื่องการอุดมศึกษาของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ -การศึกษาวิจัยเรื่องระบบการประกันคุณภาพอุดมศึกษาของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การบริหารจัดการและการกำกับนโยบายอุดมศึกษา -การประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างสถาบันอุดมศึกษาใน ภูมิภาคเอเชีย -การศึกษาดูงานในด้านการกำกับนโยบายมหาวิทยาลัย ณ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับ โลก กิจกรรมความร่วมมือ

13 13 To develop human resources through closer cooperation in education and life-long learning, and in science and technology, for the empowerment of the peoples of ASEAN and for the strengthening of the ASEAN Community. ASEAN Charter: Article 1, No. 10 To develop human resources through closer cooperation in education and life-long learning, and in science and technology, for the empowerment of the peoples of ASEAN and for the strengthening of the ASEAN Community. ASEAN Charter: Article 1, No. 10 Strengthen the role of education in building the ASEAN Community by 2015 Forge a common identity and building a caring and sharing society which is inclusive and where the well-being, livelihood, and welfare of the peoples are enhanced Declaration on Strengthening Cooperation on Education Strengthen the role of education in building the ASEAN Community by 2015 Forge a common identity and building a caring and sharing society which is inclusive and where the well-being, livelihood, and welfare of the peoples are enhanced Declaration on Strengthening Cooperation on Education บทบาทของการศึกษาในประชาคมอาเซียน

14 14 บทบาทของการศึกษาตามปฏิญญาชะอำ หัวหิน เสาการเมืองและความมั่นคง สร้างความเข้าใจและความตระหนักเรื่องกฎบัตรอาเซียนผ่านหลักสูตรอาเซียน ศึกษาและการแปลเป็นภาษาต่างๆ ในอาเซียน เน้นหลักประชาธิปไตย เคารพสิทธิมนุษยชน และสันติภาพในหลักสูตรโรงเรียน สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักในความหลากหลายในอาเซียน จัดให้มีการประชุมร่วมของผู้บริหาร/ผู้นำโรงเรียน เสาเศรษฐกิจ พัฒนาทักษะฝีมือภายในประเทศ พัฒนาระบบข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนในอาเซียน สนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือในอาเซียน พัฒนามาตรฐานด้านอาชีพ ผลักดันให้มีการพัฒนามาตรฐานทักษะร่วมกันของอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา เสาสังคมและวัฒนธรรม พัฒนาเนื้อหาร่วมด้านอาเซียน  จัดทำหลักสูตรด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียน เสนอให้ภาษาในอาเซียนเป็นวิชาเลือก  ส่งเสริมโครงการระดับภูมิภาค สนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชน  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดให้มีการประชุมวิจัยด้านการศึกษาของอาเซียน  จัดกิจกรรมวันอาเซียน ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

15 15 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเป็น 10 ปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของทุกระดับสูงกว่า ร้อยละ 55 เพิ่มกำลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเเป็นไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 60 ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 10 คนต่อประชากร 10,000 คน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 รอยต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเงินอุดมศึกษา  การพัฒนบุคลากรในอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภายใต้ โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ ปรับปรุงระบบกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างบูรณาการ นโยบายของรัฐบาล ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ โอกาส และการมี ส่วนร่วมทางการศึกษา เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ จัดตั้งโรงเรียนดีประจำตำบล พัฒนาการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างแหล่งเรียนรู้ราคาถูก (กศน.ตำบล) พัฒนาคุณภาพครูผ่านโครงการ Teacher channel สร้างขวัญและกำลังใจครู สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการกรอบนโยบายด้านการศึกษา

16 16 ความท้าทายต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี การยอมรับใน มาตรฐานการศึกษา และปริญญาร่วมกัน การยอมรับคุณสมบัติ ของบริการวิชาชีพ ร่วมกัน การให้บริการ การศึกษาโดยเสรี การศึกษาข้าม พรมแดน คุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา ในระดับนานาชาติ

17 มองโลกในลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงกับกระแสโลก เน้นการกระทำที่พอประมาณบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ประชากรมีอายุยืนยาว อัตราการเป็นภาระของผู้สูงอายุมี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เร่งใช้ประโยชน์จากวัยแรงงานในการเร่งพัฒนาด้านต่างๆ การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างประชากร ความพยายามในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือและ ขณะเดียวกันยังมีการแข่งขันระหว่างกันในกลุ่มอาเซียน เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน และต้องปรับตัวให้ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล การก้าวเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ความรวดเร็วของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้จาก ทั่วโลก ส่งผลให้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีลักษณะเป็นสังคมโลกมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีในการสร้างโอกาสและการเข้าถึงบริการ ทางการศึกษา ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี 17 สภาพปัจจุบันที่มีผลต่ออุดมศึกษาไทย

18 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ และ มีการแข่งขันสูง สร้างคนให้ตรงกับความต้องการของภาคการจ้างงานและ มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล ความเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและสังคม การแบ่งขั้วทางการเมืองที่ชัดเจนภายใต้ทัศนคติที่ แตกต่างกันสุดขั้วและไม่มีจุดยืนตรงกลาง ใช้ระบบการศึกษาสร้างปัญญาให้แก่ประชาชน บนพื้นฐานเคารพกติกาของสังคม เคารพผู้อื่น และ เคารพหลักการของการปกครอง วิกฤติทางการเมือง ของประเทศไทย อัตราการใช้พลังงานของโลกในภาพรวมจะเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว ภาวะโลกร้อนและความแปรปรวนของสภาพ ภูมิอากาศมากขึ้น สร้างความตระหนักและตื่นตัวในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นฐานความรู้ในการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน พลังงานและสิ่งแวดล้อม 18 สภาพปัจจุบันที่มีผลต่ออุดมศึกษาไทย (ต่อ)

19 19 วิกฤติและโอกาสของการศึกษาไทย ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยต่างชาติมาตั้ง วิทยาเขตในประเทศสมาชิกอาเซียน การแข่งขันในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่มีระบบการ ถ่ายโอนหน่วยกิต และการรับรองคุณวุฒิ ระหว่างกัน การเคลื่อนย้ายคนโดยเสรีอาจทำให้เกิด การแพร่กระจายของเชื้อโรค การเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย ยาเสพติดและอาชญากร ข้ามชาติเข้าสู่ประเทศไทย วิกฤติ ประเทศไทยมีความได้เปรียบทาง ภูมิศาสตร์ โดยเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอก กลุ่มอาเซียน ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน ระหว่างประเทศด้านการศึกษาในระดับ ภูมิภาคหลายองค์การ ประเทศไทยมีนโยบายที่ชัดเจนในการเป็น ศูนย์การศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน โอกาสในการรับนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น โอกาส

20 20 บทบาทภาคอุดมศึกษา มาตรฐานอุดมศึกษา การส่งเสริมการเคลื่อน ย้าย นศ./อจ./นักวิจัย การแลกเปลี่ยน การเยือน การพัฒนาหลักสูตร ให้มีความเป็นสากล การพัฒนาบุคลากร ศักยภาพการวิจัยและ การสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาสิ่งอำนวย ความสะดวก การเจรจาเปิดเสรี การค้าบริการด้าน การศึกษา การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน การทำ Mutual Recognition Arrangement (MRA) การพัฒนาระบบ การถ่ายโอนหน่วยกิต และการประกัน คุณภาพในภูมิภาค ระดับ ภูมิภาค ระดับ ประเทศ ระดับ กระทรวง ระดับ สถาบัน

21 21 การจัดทำยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อม สู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมาเลเซีย-อินโดนีเซีย-ไทย (โครงการนำร่อง) การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ สกอ. และหน่วยงานที่รับผิดชอบการอุดมศึกษาของประเทศ สมาชิกอาเซียน การประชุมเตรียมความพร้อมอุดมศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็น ประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2558กิจกรรมสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน

22 22 Source: ASEAN Secretariat (www.aseansec.org) ASEAN University Network (www.aun-sec.org) SEAMEO RIHED (www.rihed.seameo.org) Office of the Higher Education Commission (www.mua.go.th) (www.inter.mua.go.th)


ดาวน์โหลด ppt โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google