งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cloud Computing คืออะไร ? - แนวทางการประมวลผลที่พลังของโครงสร้างทางไอ ทีขนาดใหญ่ในรูปแบบของบริการ - กลุ่มของโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกบริหารจัดการและ ขยายตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cloud Computing คืออะไร ? - แนวทางการประมวลผลที่พลังของโครงสร้างทางไอ ทีขนาดใหญ่ในรูปแบบของบริการ - กลุ่มของโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกบริหารจัดการและ ขยายตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Cloud Computing คืออะไร ? - แนวทางการประมวลผลที่พลังของโครงสร้างทางไอ ทีขนาดใหญ่ในรูปแบบของบริการ - กลุ่มของโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกบริหารจัดการและ ขยายตัว **Cloud Computing คือวิธีการประมวลผลที่ อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุ ความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing

3 ประเภทการให้บริการของ Cloud Computing แบ่งออกเป็น 5 ประเภท -Infrastructure-as-a-Service (IaaS) -Platform-as-a-Service (PaaS) -Software-as-a-Service (SaaS) -Data-as-a-Service (DaaS) -Business Process-as-a-Service (BPaaS)

4 Cloud Computing Security สืบเนื่องมาจากระบบ Cloud Computing ได้รับ ความนิยม ระบบรักษาความปลอดภัยบน Cloud computing เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาอย่าง ต่อเนื่อง ข้อมูลต่าง ๆ จะปลอดภัยถ้าทำการบริการ กันเองภายในองค์กร และในจุดนี้เองจะเป็นสิ่งที่ ช่วยกระตุ้นให้เกิดจากการพัฒนาการให้บริการรักษา ความปลอดภัยบน Cloud ให้ดีมากขึ้น

5 ความเสี่ยงของการประมวลผล Cloud Computing ความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 3 ระดับ - เสี่ยงสูงสุด - เสี่ยงปานกลาง - เสี่ยงน้อยสุด

6 ความเสี่ยงของการประมวลผล Cloud Computing( ต่อ )

7 การจัดกลุ่มความเสี่ยงบนการ ประมวลผลกลุ่มเมฆ จัดกลุ่มความเสี่ยงได้ทั้งหมด 11 กลุ่ม - ความเสี่ยงกลุ่มที่ 1: ความเสี่ยงทางด้าน กายภาพ - ความเสี่ยงกลุ่มที่ 2: ความสูญเสียหรือการเสี่ยง ต่อการเปิดเผยของข้อมูลของผู้ใช้ - ความเสี่ยงกลุ่มที่ 3: ความเสี่ยงจากการสูญเสีย ข้อมูล - ความเสี่ยงกลุ่มที่ 4: ความเสี่ยงด้านระบบการ เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล - ความเสี่ยงกลุ่มที่ 5: ความเสี่ยงที่เกิดจากการ รับส่งข้อมูล

8 การจัดกลุ่มความเสี่ยงบนการ ประมวลผลกลุ่มเมฆ ( ต่อ ) - ความเสี่ยงกลุ่มที่ 6: ความเสี่ยงจากการสูญเสียทรัพย์ ธุรกรรม - ความเสี่ยงกลุ่มที่ 7: ความเสี่ยงจากการปรับปรุงระบบ - ความเสี่ยงกลุ่มที่ 8: ความเสี่ยงเนื่องจากนโยบายของรัฐ บางประเทศ - ความเสี่ยงกลุ่มที่ 9: ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ของเครื่องจักรเสมือน - ความเสี่ยงกลุ่มที่ 10: ความเสี่ยงจากการถูกเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล - ความเสี่ยงกลุ่มที่ 11: ความเสี่ยงของการสร้างมโนภาพ

9 มาตรฐานการรักษาความ มั่นคงสากล มี 3 มาตรฐาน ได้แก่ 1. ITIL-process Security Management 2. ISOIEC27001/ Open Virtualization Format (OVF)

10 แนวทางการรับมือความเสี่ยงและ ความไม่ปลอดภัยบนเทคโนโลยี กลุ่มเมฆในทางปฏิบัติ สามารถจำแนกออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1. การรับมือกับความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคง ของข้อมูลการบริหารและการควบคุม 2. การรับมือกับความเสี่ยงด้านการเข้าถึงตามหลัก ตรรกวิทยา (Logicalaccess) 3. การรับมือกับความเสี่ยงด้านระบบเครือข่าย (Network security) 4. การรับมือกับความเสี่ยงด้านกายภาพ (Physical security) 5. การรับมือกับความเสี่ยงด้านการยอมรับมาตรฐาน ความมั่นคง (Compliance) 6. การรับมือกับความเสี่ยงด้านโครงสร้างเสมือน (Virtualization)

11 ตัวอย่างมาตรการรับมือจากความเสี่ยง และไม่ปลอดภัยบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ แบ่งจำแนกได้ 10 ตัวอย่าง ได้แก่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) 2. การควบคุมข้อมูล (Data control) 3. ความพร้อมของข้อมูลและการบริการ (Availability of data and services) 4. ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Data integrity) 5. การเข้ารหัสข้อมูล (Data encryption)

12 ตัวอย่างมาตรการรับมือจากความ เสี่ยงและไม่ปลอดภัยบนเทคโนโลยี กลุ่มเมฆ ( ต่อ ) 6. การเข้าถึงตามหลักตรรกวิทยา (Logical Access) 7. ความมั่นคงเครือข่าย (Network Security) 8. การเข้าถึงทางกายภาพ (Physical Access) 9. ยอมรับมาตรฐาน (Compliance) 10. ความมั่นคงด้าน (Virtualization)

13 สมา ชิก นางสาวชัญญา อภัยวัตร นายณัฐพล ปีหมอก นายภาสวิชญ์ อิ่มจำรูญ นางสาวรุ้งตะวัน หวังศิริ นางสาวสาวิตรี ล้อมวงศ์ นางสาวชุติมา โสมาสา นางสาวนิภาภัทร เสนงาม นายยุทธนา ยาหาญ นางสาวจริญา โนนทราย นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ นางสาวอัจฉราภรณ์ สุขศรีนาค นายกตัญญู คล่องแคล้ว นายชนภัทร พิชยภิญโญ นายพงศธร มากแก้ว นางสาวรินลดา วงศ์สายเชื้อ นายวิศิษณ์ พันธ์ชาลี นายธนเดช เทศทับ


ดาวน์โหลด ppt Cloud Computing คืออะไร ? - แนวทางการประมวลผลที่พลังของโครงสร้างทางไอ ทีขนาดใหญ่ในรูปแบบของบริการ - กลุ่มของโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกบริหารจัดการและ ขยายตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google