งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ก้าวสู่น้ำลึก” (5 มา & SMILE Model)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ก้าวสู่น้ำลึก” (5 มา & SMILE Model)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ก้าวสู่น้ำลึก” (5 มา & SMILE Model)
ระดับแคร์/ทีม/โซน มาพบ G & พล. มาโบสถ์ มารับใช้ มาแคร์ มาเรียนรู้ BB 2 ทักษะฝ่ายวิญญาณ (บางส่วน) 1 ทักษะตั้งคำถามเปลี่ยนชีวิต 2 ทักษะค้นหาการทรงเรียก 3 ทักษะฟังเสียงพลิกวิกฤติ 4 ทักษะแช่อิ่มใน Hs 5 ทักษะทักท้วงด้วยพระคำ 6 ทักษะเปรมปรีดิ์ใน Hs 7 ทักษะฟังเสียงด้วยพระคำ ระดับบุคคล มั่นคง ยืดหยุ่น Spirit จิตวิญญาณเต็มล้นใน Hs Lifestyle อุปนิสัย, วิถีการดำเนินชีวิตแบบพระเยซู Ministry รับใช้เกิดผลโดย Hs Intelligent คิดเป็นตามแบบ BB Emotion อารมณ์ความรู้สึกตาม ผลHs ภายนอก 2 ภายใน ©2010 Youthana Paranan.

2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงบุคคล (2คร5:17) (SMILE-focused Change Process)
Spirit จิตวิญญาณเต็มล้นใน Hs Lifestyle อุปนิสัย, วิถีการดำเนินชีวิตแบบพระเยซู Ministry รับใช้เกิดผลโดย Hs Intelligent คิดเป็นตามแบบ BB Emotion อารมณ์ความรู้สึกตาม ผลHs 1 เชื่อมใจ 2 เข้าใจ 3 ปป.จิตใจ 4 รักษาใจ Spirit Lifestyle Ministry Intelligent Emotion ปํจจัยเอื้อต่อการปป. (3R model) Readiness ความพร้อมของบุคคล (ชีวิตบริสุทธิ์, ค.หิวกระหาย, การเชื่อฟังตอบสนอง, การถ่อมใจเรียนรู้อยู่เสมอ, การมีวินัยเข้าเฝ้า, การคาดหวังรอคอย, การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง, เป้าชีวิตตามแผนG, การเข้าใจพระวจนะ) Relationship ความสัมพันธ์ (การสนิทสนมลงลึก, ความรักผูกพัน, ความใกล้ชิดยำเกรง) Related spiritual skill ทักษะฝ่ายวิญญาณ & ของประทานต่างๆ

3 การค้นหาการทรงเรียก เปลี่ยนแปลงภายในบุคคล (รม7:22) ได้อย่างไร?
การตระหนักรู้ (Awareness) ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) พฤติกรรม (Behavior) ทัศนคติ (Attitude) วิธีคิด (Thinking style) ค่านิยม (Value) อารมณ์ (Emotion) แรงจูงใจ (Motive) Calling ระดับ จิตใจ จิตสำนึก (Conscience) หลักความเชื่อ (Belief system) ประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณ (Devine experience) ความหมายแห่งชีวิต (Existential meaning) ระดับ จิตวิญญาณ Calling ©2010 Youthana Paranan.

4 ช่วงที่ผ่านมา ท่านชัดเจนในการทรงเรียก มากน้อยเพียงใด
กรุณา √ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน ฉันบอกได้ไม่เต็มปากนักว่า พระเจ้ามีประสงค์อะไรในชีวิตฉัน เมื่อฉันอายุ 60 ปี มองย้อนกลับมา ฉันได้แต่หวังว่าสิ่งที่ตนเองทำไปนั้นน่าจะตรงกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำ ฉันมีแผนงานของฉันในชีวิต แต่ฉันยังไม่แน่ใจนักว่า นั่นจะใช่แผนของพระเจ้าจริงๆ หรือไม่ งานที่ฉันทำเพื่อพระเจ้าอยู่ตอนนี้ ยังไม่ค่อยเกิดผลเท่าใดนัก ทำให้ฉันไม่มั่นใจว่า งานนี้เป็นพระประสงค์พระเจ้าหรือไม่ ฉันยังไม่พร้อมนัก หากต้องกล่าวรายงานต่อพระเจ้าในตอนนี้ เพราะสิ่งที่ทำผ่านมา ฉันไม่มั่นใจว่าเป็นฉันคิดเอง หรือ พระประสงค์พระเจ้ากันแน่ จับคู่ แบ่งปัน “ท่านมีข้อใด...อยากให้เป็นอย่างไร” ©2010 Youthana Paranan. ทักษะค้นหาการทรงเรียก (Searching God’s Call)

5 พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้
อย่างไหนจะช่วยให้เข้าใจการทรงเรียก ได้ชัดเจนกว่ากัน ระหว่าง ศึกษาพระคัมภีร์ กับ พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผย พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น Source: Adapted from I Corinthians2:11. Biblica (2009). Retrieved Sep23, from

6 การทรงเรียก (God’s Call) นั้นเป็นไฉน?
หมายถึงเป้าประสงค์ของพระเจ้า (God’s purpose) ที่สำแดงแก่คนของพระองค์ทั้งแบบทั่วไป (มธ28:18-20) และแบบเจาะจง (กจ13:2-4)เพื่อให้แผนการของพระองค์สำเร็จในชีวิตของบุคคลนั้น โดยอาศัยการเปิดเผยสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1คร2:10-11) ผ่านพระวจนะ แต่จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการถวายตัวตอบสนองของบุคคลนั้น (รม12:1-2) พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวจนะ การถวายตัวตอบสนอง ©2010 Youthana Paranan. ทักษะค้นหาการทรงเรียก (Searching God’s Call) (3.05min)

7 ©2010 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th
ทักษะค้นหาการทรงเรียก (Searching God’s Call) : 3V เพื่อเข้าใจการทรงเรียกทั่วไป มธ28:18-20 1 Verse พระคัมภีร์&พระเยซูว่าอย่างไร 2 Voice พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงอย่างไร 3 Verify พิสูจน์ เพื่อเข้าใจการทรงเรียกเฉพาะ 1คร2:10-11 เพื่อกรองและรับ เฉพาะสิ่งที่ดี ที่ใช่ 1ธส5:21 ปัจจัยเอื้อ: การถวายตัว, Hs ทรงนำ, ความเข้าใจBB, เปิดใจต่อ G ©2010 Youthana Paranan. ทักษะค้นหาการทรงเรียก (Searching God’s Call)

8 มธ28:18-20 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว 19เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 20สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค กจ13:2-4 เมื่อคนเหล่านั้นกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหาร พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสั่งว่า “จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไว้สำหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทำนั้น” 3เมื่อถืออดอาหารอธิษฐาน และวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแล้ว เขาก็ใช้ท่านไป 4เหตุฉะนั้นท่านทั้งสองที่ได้รับใช้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงลงไปเมืองเซลูเคีย และได้แล่นเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัส 2คร5:10 เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้ แล้วแต่จะดีหรือชั่ว รม12:1-2 ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย 2อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า

9 สภษ3:4-6 ดังนั้น เจ้าจงหาความพอใจ และชื่อเสียงดี ในสายพระเนตรพระเจ้า และในสายตามนุษย์ 5จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง 6จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น ยน16:13 เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น ยน14:26 แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว 1คร2:10-11 พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้า 11อันความคิดของมนุษย์นั้น ไม่มีผู้ใดหยั่งรู้ได้ เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใด พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น 1ธส5:21 จงพิสูจน์ทุกสิ่ง สิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่น

10 จะเสริมสร้างปัจจัยเอื้อต่างๆ ได้อย่างไร?: อธิษฐาน 3ถ, 3ป
1 เริ่ม 3 ถ ถอนอุปสรรค ได้แก่ ตัวเก่ามาร เหตุผลจอมปลอม บาป และอื่นๆ ถ่อมใจ ได้แก่ เปิดใจรับรู้ทุกทาง น้อมนำสู่พระคริสต์ ถวายตัว ได้แก่ เชื่อฟัง ตอบสนองจริงจังทันที 2 เปิด 3 ป เปิดตาฝ่ายวิญญาณเพื่อรับการทรงนำผ่านสำแดง ผ่านพระคัมภีร์ ผ่านสถานการณ์และอื่นๆ เปิดหูเพื่อได้ยินพระสุรเสียงผ่านเสียงภายใน เสียงที่ได้ยินด้วยหู เสียงแห่งคำปรึกษาที่ดีจากผู้นำ และอื่นๆ เปิดใจเพื่อเข้าใจความหมายตรงกับพระทัยของG มิใช่ตามกรอบความคิดของตนเอง ©2010 Youthana Paranan. ทักษะค้นหาการทรงเรียก (Searching God’s Call)

11 2 คร10:5 คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์ 2 พศด7:14 14ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขา เรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลง และอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา และหันเสียจากทางชั่วของเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาป ของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย รม12:1-2 พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย 2อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม อฟ1:18 ขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้น เพื่อท่านจะได้รู้ว่า ในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้น พระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่าน และรู้ว่า มรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไร

12 ฝึกทักษะค้นหาการทรงเรียก ดังนี้ What a friend, Jesus pict
เริ่มต้นให้อธิษฐาน 3ถ (ถอนอุปสรรค,ถ่อมใจ,ถวายตัว), 3ป (เปิดหู, เปิดตา, เปิดใจ) Verse พระคัมภีร์&พระเยซูว่าอย่างไร ถามว่า ใครในพระคัมภีร์ ที่สะท้อนเป้าประสงค์ของพระองค์ต่อชีวิตลูกบ้าง, พระองค์ต้องการได้ยินอะไร ในวันกล่าวรายงานตัวของลูกบ้าง, อะไรที่พระองค์อยากเห็นเกิดขึ้นกับลูกมากที่สุดเมื่อเวลาสิ้นสุดลง, เพื่อเกิดผล100 เท่า สิ่งที่ลูกทำอยู่ เป็นอยู่ขณะนี้ พระองค์จะปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง และจะทำได้อย่างไร, อะไรในพระคัมภีร์ ที่พระองค์อยากให้เกิดขึ้นจริงกับชีวิตลูก, ข้าแต่พระเยซู หากพระองค์อยู่ในสถานภาพที่ลูกเป็นอยู่ขณะนี้ พระองค์จะทำอะไรต่างไปจากที่เป็นอยู่บ้าง Voice พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงอย่างไร ถามว่า พระเจ้า พระองค์ส่งลูกมาอยู่ในโลกนี้เพื่อทำสิ่งใด, กับเวลาที่เหลืออยู่ พระองค์อยากเห็นอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตลูกบ้าง, อะไรที่พระองค์เห็นว่าคุ้มค่า ที่ลูกจะทุ่มเทชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อสิ่งนั้น, พระองค์อยากให้ลูกเป็นอย่างไร ทำอะไรในชีวิตที่เหลืออยู่, ช่วง 1-3 ปีข้างหน้า อะไรที่พระองค์ต้องการเห็นเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในชีวิตลูก, สิ่งแรกที่พระองค์อยากเห็นลูกเปลี่ยนแปลงเพื่อเป้าประสงค์ดังกล่าว คืออะไร และลูกขอให้พระองค์ช่วยบอกด้วย Verify พิสูจน์ ถามว่า หากเป้าประสงค์ดังกล่าวมาจากพระเจ้า ขอให้สิ่งที่สำแดงเด่นชัดขึ้น หากไม่ใช่ ขอให้ลบหายไป, เมื่อเป้าประสงค์ดังกล่าวเป็นจริง พระองค์จะรู้สึกอย่างไร Steadfast, In His, What a friend, Jesus pict

13 สิ่งนี้ทำให้ฉันเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณกับพระเจ้ามากขึ้น 1คร14:3 2
Spiritual activity screening test การสำแดงหรือสถานการณ์ฝ่ายวิญญาณที่กำลังพิสูจน์ มีลักษณะเป็นอย่างไร การให้คะแนน ใช่ + 1 ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ - 1 1 สิ่งนี้ทำให้ฉันเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณกับพระเจ้ามากขึ้น 1คร14:3 2 สิ่งนี้ทำให้พระเยซูได้รับเกียรติ ไม่ใช่มนุษย์ได้รับเกียรติ 1ยน.4:2-3 3 สิ่งนี้สอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้า 2ทธ.3:16 4 สิ่งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คริสตจักรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 1คร10:23 5 สิ่งนี้ไม่ขัดแย้งกับบุคลิกลักษณะของพระเยซู มธ7:15-16; กท5:22-23 6 สิ่งนี้ผู้นำที่มีชีวิตกับพระเจ้า เต็มล้นในพระวิญญาณให้การรับรองอย่างน้อย 2-3 คน 1คร14:29,32 ; 1ยน2:27 7 ที่ผ่านมา สิ่งนี้มีข้อมูลหลักฐาน พยานยืนยันว่าเป็นจริง พิสูจน์ได้ ฉธบ.18:22, 2คร13:1 คะแนน 5-7 0-4 < 0 แปลผล แนวโน้มมาจาก G เข้าร่วมได้ ควรปรึกษาผู้นำ, ศึกษาBBและอธิษฐานก่อน อาจไม่ได้มาจาก G ไม่ควรเข้าร่วม

14 การสำแดงที่ได้รับ มาจากวิญญาณเท็จหรือไม่: 5G
__Growth ชีวิตเติบโตกับGมากขึ้นหรือไม่ __Glory Jesus ถวายเกียรติ พระเยซูหรือไม่ __God's word สอดคล้องกับพระวจนะหรือไม่ __Godly men confirm ผู้นำรับรองหรือไม่ __Good- enough facts มีข้อเท็จจริงยืนยันหรือไม่ ทั้งระดับบุคคลและคริสตจักร 1คร14:3 ทั้งสถานการณ์และพยานยืนยัน 2คร13:1 ทั้งปัจจุบันและอนาคต ทั้งผู้นำฝ่ายวิญญาณและผู้ที่มีของประทาน เต็มล้นHs ปัจจัยเอื้อ: กล้าพิสูจน์ (1Jn4:1), ขอสติปัญญาจากG (ยก.1:5), ขปท.สังเกตวิญญาณ (1Cor12:10; Acts16:16-18) Source: Adapted from Zeb Bradford Long (2009). Discerning Prophecy: What Do We Do With Words Of Judgment? Retrieved Aug 26, from

15 การสำแดงมาจากตัวเองหรือไม่: 10Q ที่เห็นว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด
โปรดพิจารณาทีละข้อ แล้ว √ ข้างใดข้างหนึ่ง ที่เห็นว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด เป็นสิ่งที่ตนเข้าใจหรือคาดการณ์อยู่แล้ว 1 เป็นสิ่งใหม่ที่เกินความเข้าใจ เกินคาดหมาย ตอบสนองความปรารถนาของตนเอง 2 ตอบสนองพระประสงค์ การทรงเรียกของG เหตุผลตามคนหมู่ใหญ่ 3 เหตุผลตรงตามพระคัมภีร์และสอดคล้องกับพระสัญญาG ผ่านเข้ามาในความคิดแล้วก็ผ่านไป 4 มีการเน้นย้ำ ติดตรึง รบเร้าภายใน มุมมองตรงกับบุคลิกนิสัยของตน 5 มุมมองตรงกับบุคลิกนิสัยพระเยซู ปฏิบัติทำการได้ด้วยตนเอง&กำลังที่มีอยู่ 6 ทำการเองได้ยาก เกินค.สามารถ ต้องพึ่งพาพระเจ้า ตนเองได้รับเกียรติ แต่พระเยซูถูกละเลย 7 พระเยซูได้รับเกียรติ แม้ตนเองจะไม่มีใครสนใจก็ตาม อาจส่งผลเสียต่อคริสตจักรในระยะยาว 8 ส่งผลดีต่อคริสตจักรในปัจจุบันและอนาคต ทำให้เกิดการผูกมัด ความรู้สึกกลัว 9 นำมาซึ่งเสรีภาพ ผลHs ชีวิตเติบโต กลัว เลี่ยงหรือไม่มั่นใจหากต้องพิสูจน์ 10 มั่นใจและพร้อมให้พิสูจน์ คะแนน ซ้ายมาก ต่างกัน 0-4 ขวามาก แปลผล แนวโน้มมาจาก ตนเองมาก ควรปรึกษาผู้นำศึกษาBB อธิษฐาน พระเจ้ามาก ทักษะค้นหาการทรงเรียก (Searching God’s Call)

16 การสำแดงที่ได้รับ ฉันทึกทักไปเองหรือเปล่า: VOICE
__Very Talented เกินความสามารถ __Over Understanding เหนือความเข้าใจ __Impression ติดตรึงในอารมณ์ทรงจำ __Character of Jesus สอดคล้องพระลักษณะพระเยซู __Evidence พิสูจน์ยืนยันจากแหล่งอื่นได้ ปัจจัยเอื้อ: กล้าพิสูจน์ (1Jn4:1), ขอสติปัญญาจากG (ยก.1:5), ขปท.สังเกตวิญญาณ (1Cor12:10; Acts16:16-18) Source: Adapted from Zeb Bradford Long (2009). Discerning Prophecy: What Do We Do With Words Of Judgment? Retrieved Aug 26, from


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ก้าวสู่น้ำลึก” (5 มา & SMILE Model)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google