งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ ก้าวสู่น้ำลึก ” (5 มา & SMILE Model) ภายใน ภายนอก มั่นคงยืดหยุ่น ระดับแคร์/ทีม/โซน ระดับบุคคล ทักษะฝ่ายวิญญาณ (บางส่วน) 1 ทักษะตั้งคำถามเปลี่ยนชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ ก้าวสู่น้ำลึก ” (5 มา & SMILE Model) ภายใน ภายนอก มั่นคงยืดหยุ่น ระดับแคร์/ทีม/โซน ระดับบุคคล ทักษะฝ่ายวิญญาณ (บางส่วน) 1 ทักษะตั้งคำถามเปลี่ยนชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ ก้าวสู่น้ำลึก ” (5 มา & SMILE Model) ภายใน ภายนอก มั่นคงยืดหยุ่น ระดับแคร์/ทีม/โซน ระดับบุคคล ทักษะฝ่ายวิญญาณ (บางส่วน) 1 ทักษะตั้งคำถามเปลี่ยนชีวิต 2 ทักษะค้นหาการทรงเรียก 3 ทักษะฟังเสียงพลิกวิกฤติ 4 ทักษะแช่อิ่มใน Hs 5 ทักษะทักท้วงด้วยพระคำ 6 ทักษะเปรมปรีดิ์ใน Hs 7 ทักษะฟังเสียงด้วยพระคำ 2 2 http://welovegodvoice.wordpress.com/ ©2010 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th

2 ปํจจัยเอื้อต่อการปป. (3R model) Readiness ความพร้อมของบุคคล (ชีวิตบริสุทธิ์, ค.หิวกระหาย, การเชื่อฟังตอบสนอง, การถ่อมใจเรียนรู้อยู่เสมอ, การมีวินัยเข้าเฝ้า, การคาดหวังรอคอย, การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง, เป้าชีวิตตามแผนG, การเข้าใจพระวจนะ) Relationship ความสัมพันธ์ (การสนิทสนมลงลึก, ความรักผูกพัน, ความใกล้ชิดยำเกรง) Related spiritual skill ทักษะฝ่ายวิญญาณ & ของประทานต่างๆ ปํจจัยเอื้อต่อการปป. (3R model) Readiness ความพร้อมของบุคคล (ชีวิตบริสุทธิ์, ค.หิวกระหาย, การเชื่อฟังตอบสนอง, การถ่อมใจเรียนรู้อยู่เสมอ, การมีวินัยเข้าเฝ้า, การคาดหวังรอคอย, การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง, เป้าชีวิตตามแผนG, การเข้าใจพระวจนะ) Relationship ความสัมพันธ์ (การสนิทสนมลงลึก, ความรักผูกพัน, ความใกล้ชิดยำเกรง) Related spiritual skill ทักษะฝ่ายวิญญาณ & ของประทานต่างๆ กระบวนการเปลี่ยนแปลงบุคคล (2คร5:17) (SMILE-focused Change Process)

3 การค้นหาการทรงเรียก เปลี่ยนแปลงภายในบุคคล (รม7:22) ได้อย่างไร? ©2010 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th Calling จิตสำนึก (Conscience) หลักความเชื่อ (Belief system) ประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณ (Devine experience) ความหมายแห่งชีวิต (Existential meaning) Calling ระดับ จิตใจ ระดับ จิตใจ ระดับ จิตวิญญาณ

4 ช่วงที่ผ่านมา ท่านชัดเจนใน การทรงเรียก มากน้อยเพียงใด กรุณา √ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน  ฉันบอกได้ไม่เต็มปากนักว่า พระเจ้ามีประสงค์อะไรในชีวิตฉัน  เมื่อฉันอายุ 60 ปี มองย้อนกลับมา ฉันได้แต่หวังว่าสิ่งที่ตนเองทำไปนั้นน่าจะตรงกับสิ่ง ที่พระเจ้าเรียกให้ทำ  ฉันมีแผนงานของฉันในชีวิต แต่ฉันยังไม่แน่ใจนักว่า นั่นจะใช่แผนของพระเจ้าจริงๆ หรือไม่  งานที่ฉันทำเพื่อพระเจ้าอยู่ตอนนี้ ยังไม่ค่อยเกิดผลเท่าใดนัก ทำให้ฉันไม่มั่นใจว่า งาน นี้เป็นพระประสงค์พระเจ้าหรือไม่  ฉันยังไม่พร้อมนัก หากต้องกล่าวรายงานต่อพระเจ้าในตอนนี้ เพราะสิ่งที่ทำผ่านมา ฉันไม่มั่นใจว่าเป็นฉันคิดเอง หรือ พระประสงค์พระเจ้ากันแน่ ทักษะค้นหาการทรงเรียก (Searching God’s Call) จับคู่ แบ่งปัน “ท่านมีข้อใด...อยากให้เป็นอย่างไร” ©2010 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th

5 อย่างไหนจะช่วยให้เข้าใจการทรงเรียก ได้ชัดเจนกว่ากัน ระหว่าง ศึกษาพระคัมภีร์ กับ พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผย พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น Source: Adapted from I Corinthians2:11. Biblica (2009). Retrieved Sep23, 2009. from http://www.biblica.com/bible/

6 การทรงเรียก (God’s Call) นั้นเป็นไฉน? หมายถึงเป้าประสงค์ของพระเจ้า (God’s purpose) ที่สำแดงแก่คนของพระองค์ ทั้งแบบทั่วไป (มธ28:18-20) และ แบบเจาะจง (กจ13:2-4)เพื่อให้ แผนการของพระองค์สำเร็จในชีวิตของ บุคคลนั้น โดยอาศัยการเปิดเผยสำแดงจากพระ วิญญาณบริสุทธิ์ (1คร2:10-11) ผ่าน พระวจนะ แต่จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ การถวายตัวตอบสนองของบุคคลนั้น (รม12:1-2) ทักษะค้นหาการทรงเรียก (Searching God’s Call) M01@23:08-26.13 (3.05min) ©2010 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th

7 เพื่อกรองและรับ เฉพาะสิ่งที่ดี ที่ใช่ 1ธส5:21 ทักษะค้นหาการทรงเรียก (Searching God’s Call) : 3V เพื่อเข้าใจการทรงเรียก เฉพาะ 1คร2:10-11 เพื่อเข้าใจการทรงเรียก ทั่วไป มธ28:18-20 ทักษะค้นหาการทรงเรียก (Searching God’s Call) ปัจจัยเอื้อ: การถวายตัว, Hs ทรงนำ, ความเข้าใจBB, เปิดใจต่อ G ©2010 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th

8 มธ28:18-20 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว 19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุก ชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระ วิญญาณบริสุทธิ์ 20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับ เจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค กจ13:2-4 เมื่อคนเหล่านั้นกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหาร พระวิญญาณ บริสุทธิ์ได้ตรัสสั่งว่า “จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไว้สำหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทำนั้น” 3 เมื่อถือ อดอาหารอธิษฐาน และวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแล้ว เขาก็ใช้ท่านไป 4 เหตุฉะนั้นท่าน ทั้งสองที่ได้รับใช้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงลงไปเมืองเซลูเคีย และได้แล่นเรือจากที่นั่นไป ยังเกาะไซปรัส 2คร5:10 เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ เพื่อทุก คนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้ แล้วแต่จะดีหรือชั่ว รม12:1-2 ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่อง บูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของ ท่านทั้งหลาย 2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้ว อุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า

9 สภษ3:4-6 ดังนั้น เจ้าจงหาความพอใจ และชื่อเสียงดี ในสายพระเนตรพระเจ้า และใน สายตามนุษย์ 5 จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง 6 จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น ยน16:13 เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรง ได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น ยน14:26 แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว 1คร2:10-11 พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณ เพราะว่าพระ วิญญาณทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้า 11 อันความคิดของมนุษย์นั้น ไม่มีผู้ใด หยั่งรู้ได้ เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใด พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น 1ธส5:21 จงพิสูจน์ทุกสิ่ง สิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่น

10 จะเสริมสร้างปัจจัยเอื้อต่างๆ ได้อย่างไร?: อธิษฐาน 3ถ, 3ป ทักษะค้นหาการทรงเรียก (Searching God’s Call) ©2010 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th

11 2 คร10:5 คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้น ขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟัง พระคริสต์ 2 พศด7:14 14 ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขา เรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลง และ อธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา และหันเสียจากทางชั่วของเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาป ของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย รม12:1-2 พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึง วิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย 2 อย่า ประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะ เปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบ พระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม อฟ1:18 ขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้น เพื่อท่านจะได้รู้ว่า ในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้น พระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่าน และรู้ว่า มรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมี สง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไร

12 ฝึกทักษะค้นหาการทรงเรียก ดังนี้ 1.เริ่มต้นให้อธิษฐาน 3ถ (ถอนอุปสรรค,ถ่อมใจ,ถวายตัว), 3ป (เปิดหู, เปิดตา, เปิดใจ) 2.Verse พระคัมภีร์&พระเยซูว่าอย่างไร ถามว่า ใครในพระคัมภีร์ ที่ สะท้อนเป้าประสงค์ของพระองค์ต่อชีวิตลูกบ้าง, พระองค์ต้องการได้ ยินอะไร ในวันกล่าวรายงานตัวของลูกบ้าง, อะไรที่พระองค์อยากเห็น เกิดขึ้นกับลูกมากที่สุดเมื่อเวลาสิ้นสุดลง, เพื่อเกิดผล100 เท่า สิ่งที่ ลูกทำอยู่ เป็นอยู่ขณะนี้ พระองค์จะปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง และจะทำได้ อย่างไร, อะไรในพระคัมภีร์ ที่พระองค์อยากให้เกิดขึ้นจริงกับชีวิตลูก, ข้าแต่พระเยซู หากพระองค์อยู่ในสถานภาพที่ลูกเป็นอยู่ขณะนี้ พระองค์จะทำอะไรต่างไปจากที่เป็นอยู่บ้าง 3.Voice พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงอย่างไร ถามว่า พระเจ้า พระองค์ส่ง ลูกมาอยู่ในโลกนี้เพื่อทำสิ่งใด, กับเวลาที่เหลืออยู่ พระองค์อยากเห็น อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตลูกบ้าง, อะไรที่พระองค์เห็นว่าคุ้มค่า ที่ลูกจะ ทุ่มเทชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อสิ่งนั้น, พระองค์อยากให้ลูกเป็นอย่างไร ทำ อะไรในชีวิตที่เหลืออยู่, ช่วง 1-3 ปีข้างหน้า อะไรที่พระองค์ต้องการ เห็นเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในชีวิตลูก, สิ่งแรกที่พระองค์อยากเห็นลูก เปลี่ยนแปลงเพื่อเป้าประสงค์ดังกล่าว คืออะไร และลูกขอให้พระองค์ ช่วยบอกด้วย 4.Verify พิสูจน์ ถามว่า หากเป้าประสงค์ดังกล่าวมาจากพระเจ้า ขอให้ สิ่งที่สำแดงเด่นชัดขึ้น หากไม่ใช่ ขอให้ลบหายไป, เมื่อเป้าประสงค์ ดังกล่าวเป็นจริง พระองค์จะรู้สึกอย่างไร Steadfast, In His, What a friend, Jesus pict

13 Spiritual activity screening test การสำแดง หรือสถานการณ์ฝ่ายวิญญาณที่กำลังพิสูจน์ มี ลักษณะเป็นอย่างไร 1สิ่งนี้ทำให้ฉันเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณกับพระเจ้ามากขึ้น 1คร14:3 2สิ่งนี้ทำให้พระเยซูได้รับเกียรติ ไม่ใช่มนุษย์ได้รับเกียรติ 1ยน.4:2-3 3สิ่งนี้สอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้า 2ทธ.3:16 4สิ่งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คริสตจักรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 1คร10:23 5สิ่งนี้ไม่ขัดแย้งกับบุคลิกลักษณะของพระเยซู มธ7:15-16; กท5:22-23 6สิ่งนี้ผู้นำที่มีชีวิตกับพระเจ้า เต็มล้นในพระวิญญาณให้การรับรอง อย่างน้อย 2-3 คน 1คร14:29,32 ; 1ยน2:27 7ที่ผ่านมา สิ่งนี้มีข้อมูลหลักฐาน พยานยืนยันว่าเป็นจริง พิสูจน์ได้ ฉธบ.18:22, 2คร13:1 การให้คะแนน ใช่+ 1 ไม่แน่ใจ0 ไม่ใช่- 1 คะแนน5-70-4< 0 แปลผลแนวโน้มมาจาก G เข้าร่วมได้ ควรปรึกษาผู้นำ, ศึกษา BBและอธิษฐานก่อน อาจไม่ได้มาจาก G ไม่ควรเข้าร่วม

14 การสำแดงที่ได้รับ มาจากวิญญาณเท็จหรือไม่: 5G ปัจจัยเอื้อ: กล้าพิสูจน์ (1Jn4:1), ขอสติปัญญาจากG (ยก.1:5), ขปท.สังเกตวิญญาณ (1Cor12:10; Acts16:16-18) Source: Adapted from Zeb Bradford Long (2009). Discerning Prophecy: What Do We Do With Words Of Judgment? Retrieved Aug 26, 2009. from http://www.prmi.org/wordpress/discerning-prophecy-what-do-we-do-with-words-of-judgment Zeb Bradford Long ทั้งระดับบุคคล และคริสตจักร 1คร14:3 ทั้งปัจจุบัน และอนาคต ทั้งผู้นำฝ่ายวิญญาณ และผู้ที่มีของ ประทาน เต็มล้นHs ทั้งสถานการณ์ และพยานยืนยัน 2คร13:1

15 เป็นสิ่งที่ตนเข้าใจหรือคาดการณ์อยู่แล้ว 1 เป็นสิ่งใหม่ที่เกินความเข้าใจ เกินคาดหมาย ตอบสนองความปรารถนาของตนเอง 2 ตอบสนองพระประสงค์ การทรงเรียกของG เหตุผลตามคนหมู่ใหญ่ 3 เหตุผลตรงตามพระคัมภีร์และสอดคล้องกับพระสัญญาG ผ่านเข้ามาในความคิดแล้วก็ผ่านไป 4 มีการเน้นย้ำ ติดตรึง รบเร้าภายใน มุมมองตรงกับบุคลิกนิสัยของตน 5 มุมมองตรงกับบุคลิกนิสัยพระเยซู ปฏิบัติทำการได้ด้วยตนเอง&กำลังที่มีอยู่ 6 ทำการเองได้ยาก เกินค.สามารถ ต้องพึ่งพาพระเจ้า ตนเองได้รับเกียรติ แต่พระเยซูถูกละเลย 7 พระเยซูได้รับเกียรติ แม้ตนเองจะไม่มีใครสนใจก็ตาม อาจส่งผลเสียต่อคริสตจักรในระยะยาว 8 ส่งผลดีต่อคริสตจักรในปัจจุบันและอนาคต ทำให้เกิดการผูกมัด ความรู้สึกกลัว 9 นำมาซึ่งเสรีภาพ ผลHs ชีวิตเติบโต กลัว เลี่ยงหรือไม่มั่นใจหากต้องพิสูจน์ 10 มั่นใจและพร้อมให้พิสูจน์ โปรดพิจารณาทีละข้อ แล้ว √ ข้างใดข้างหนึ่ง ที่เห็นว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด คะแนนซ้ายมากต่างกัน 0-4ขวามาก แปลผลแนวโน้มมาจาก ตนเองมาก ควรปรึกษาผู้นำ ศึกษาBB อธิษฐาน แนวโน้มมาจาก พระเจ้ามาก การสำแดงมาจากตัวเองหรือไม่ : 10Q ทักษะค้นหาการทรงเรียก (Searching God’s Call)

16 การสำแดงที่ได้รับ ฉันทึกทักไปเองหรือเปล่า: VOICE ปัจจัยเอื้อ: กล้าพิสูจน์ (1Jn4:1), ขอสติปัญญาจากG (ยก.1:5), ขปท.สังเกตวิญญาณ (1Cor12:10; Acts16:16-18) Source: Adapted from Zeb Bradford Long (2009). Discerning Prophecy: What Do We Do With Words Of Judgment? Retrieved Aug 26, 2009. from http://www.prmi.org/wordpress/discerning-prophecy-what-do-we-do-with-words-of-judgment Zeb Bradford Long


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ ก้าวสู่น้ำลึก ” (5 มา & SMILE Model) ภายใน ภายนอก มั่นคงยืดหยุ่น ระดับแคร์/ทีม/โซน ระดับบุคคล ทักษะฝ่ายวิญญาณ (บางส่วน) 1 ทักษะตั้งคำถามเปลี่ยนชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google