งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดและหลักการส่งเสริมการตรวจสุขภาพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดและหลักการส่งเสริมการตรวจสุขภาพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดและหลักการส่งเสริมการตรวจสุขภาพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กองทุนการเงินชุมชน นิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2 สนับสนุน ส่งเสริม กำกับ
1. ศักยภาพของกองทุนการเงินชุมชนในการเปลี่ยนแปลงสังคม สนับสนุน ส่งเสริม กำกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต โครงการ กข.คจ. 82,000 กลุ่ม เงินหมุนเวียน 100,000 ล้านบาท 34,530 กลุ่ม เงินหมุนเวียน 25,247 ล้านบาท 29,234 กลุ่ม เงินหมุนเวียน 8, ล้านบาท รัฐบาลส่งเสริม ดำเนินการโดยประชาชน รัฐบาลกำกับดูแล

3 บทบาทกรมการพัฒนาชุมชน บทบาทกรมการพัฒนาชุมชน
2. บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ? บทบาทกรมการพัฒนาชุมชน (เดิม) บทบาทกรมการพัฒนาชุมชน (ใหม่) ● การดำเนินการกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง ● จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ● บริหารโครงการ กข.คจ. ● บทบาทในการตรวจสุขภาพของ กองทุนการเงินชุมชน ● พัฒนากรจะเป็นคุณหมอทาง การเงินที่จะเอาปรอทไปวัด สุขภาพทางการเงิน ● สนับสนุน / ส่งเสริม / กำกับ

4 3. ทำไมต้องตรวจสุขภาพทางการเงิน ของกองทุนการเงินชุมชน ? และ
ของกองทุนการเงินชุมชน ? และ ตรวจไปเพื่ออะไร ? 1 กองทุนการเงินต่างๆ ดำเนินการมานาน ต้องการกรอบแนวทางการพัฒนา 2 กองทุนการเงินมีจำนวนมาก ขยายเพิ่มมากขึ้น ต้องการการดูแล 3 การบริหารงานมาเป็นเวลานาน ขาดความโปร่งใส / ตรวจสอบ 4 การนำกองทุนการเงินไปใช้ประโยชน์

5 ส่งเสริม/สนับสนุน / พัฒนา/กำกับดูแล
4. ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ กองทุนการเงินชุมชน ขั้นเตรียมการ ส่งเสริม/สนับสนุน / พัฒนา/กำกับดูแล ติดตาม / ประเมินผล เป้า หมาย ● สนับสนุนการดำเนินการตรวจสุขภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ● กลุ่มออมทรัพย์ฯ 5,000 กองทุน ● กองทุน กข.คจ. 3,400 กองทุน กิจกรรม อำเภอ ● ประเมินผลตัวเอง (Self- Assessment) จังหวัด ● ตรวจผลการประเมิน ● ประกาศความสำเร็จ ● ประกวดระดับจังหวัด กรม ● แสดงผลงาน ● ให้รางวัลแรงจูงใจ กิจกรรม อำเภอ ● ตรวจสุขภาพโดยทีม ● วางแผนการตรวจ จังหวัด ● สนับสนุน / พัฒนา / ช่วยเหลือ / ติดตาม กรม ● ประเมินผล ● สุ่มตัวอย่างตรวจ กิจกรรม ● สร้างเครื่องมือ ● ทำทะเบียน ● คัดเลือกกองทุนเป้าหมาย ● สร้างทีมตรวจสุขภาพ ● คู่มือ ● วางแผนตรวจ

6 5. เงินครบ ระบบดี ระเบียบ มีธรรมาภิบาล มีกิจกรรมส่งเสริม
5. เงินครบ ระบบดี ระเบียบ มีธรรมาภิบาล มีกิจกรรมส่งเสริม ความอยู่ดีกินดีของประชาชน กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต กองทุนโครงการ กข.คจ. กองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) มีสวัสดิการแก่สมาชิก สมาชิดไม่มีหนี้นอกระบบ สมาชิกพ้นเกณฑ์ความยากจน มีกิจกรรมเครือข่ายอย่างน้อย 3 กิจกรรม มีระเบียบฯ (ขยายผล) กลุ่มฯ ทะเบียนบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง เงินอยู่ครบ สมาชิกกู้เงินไปประกอบอาชีพได้ร้อยละ 20 มีทะเบียน บัญชีถูกต้อง มีคณะกรรมการครบถ้วน ตามวาระ สมาชิกพ้นจน สมาชิกมีอาชีพมั่นคงจากเงินกู้ มีสวัสดิการ ท้องถิ่นช่วยดูแลสนับสนุน มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ทุกปี จดทะเบียนนิติบุคคล บริษัทในรูปแบบนิติบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดสวัสดิการ มีเงินครบถ้วน ทะเบียนบัญชีถูกต้องครบถ้วน พัฒนาสู่สถาบันเงินทุนชุมชน มีการตรวจบัญชีทุกปี โดยผู้ตรวจสอบบัญชี ที่กองทุนแต่งตั้ง การวิเคระห์แบบนี้ไม่เหมาะสมกับการควบคุมโครงการ ไม่ใช่เป็นการมองโครงการไปข้างหน้า ไม่ได้ชี้เห็นมูลค่าของงานที่เสร็จไปแล้ว

7 5. เงินครบ ระบบดี ระเบียบ มีธรรมาภิบาล มีกิจกรรมส่งเสริม
5. เงินครบ ระบบดี ระเบียบ มีธรรมาภิบาล มีกิจกรรมส่งเสริม ความอยู่ดีกินดีของประชาชน (ต่อ) กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต กองทุนโครงการ กข.คจ. กองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) 9. ชุมชนไม่มียาเสพติด 10. ท้องถิ่นสนับสนุน 11. มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชี 12. สมาชิกดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 13. มีการประกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 14. เป็นสมาชิกเครือข่าย 8. สมาชิกไม่มีหนี้นอกระบบ 9. ชุมชนไม่มียาเสพติด 10. สมาชิกดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 11. สมาชิกนำเงินไปสร้างงาน สร้างอาชีพได้ ไม่น้อยกว่า 20% 12. เป็นสมาชิกเครือข่ายตำบล 13. มีประกันความเสี่ยง

8 การนำไปใช้อย่างคุ้มค่า
6. เป้าหมายของกรม เป้าหมายของจังหวัด เป้าหมายของอำเภอ “เป้าหมายของพวกเรา” ● บทบาทกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะเป็นหน่วยงานสำคัญของรัฐบาลในการ ดูแลเงินของรัฐบาลให้มีการใช้อย่างธรรมาภิบาล ● บทบาทของจังหวัดในการส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา อำเภอใน การตรวจสุขภาพทางการเงินและประเมินผล ● บทบาทของอำเภอในการตรวจสุขภาพกองทุนต่างๆ โดยทีมตรวจสุขภาพ การวิเคระห์แบบนี้ไม่เหมาะสมกับการควบคุมโครงการ ไม่ใช่เป็นการมองโครงการไปข้างหน้า ไม่ได้ชี้เห็นมูลค่าของงานที่เสร็จไปแล้ว เป้าหมาย 1 2 3 กองทุนการเงินมี ความมั่นคง กองทุนการเงินมี ธรรมาภิบาล กองทุนการเงินมี การนำไปใช้อย่างคุ้มค่า

9 Q & A


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดและหลักการส่งเสริมการตรวจสุขภาพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google