งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดและหลักการส่งเสริม การตรวจสุขภาพ กองทุนการเงินชุมชน นิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการ พัฒนาชุมชน นิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการ พัฒนาชุมชน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดและหลักการส่งเสริม การตรวจสุขภาพ กองทุนการเงินชุมชน นิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการ พัฒนาชุมชน นิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการ พัฒนาชุมชน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดและหลักการส่งเสริม การตรวจสุขภาพ กองทุนการเงินชุมชน นิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการ พัฒนาชุมชน นิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการ พัฒนาชุมชน 1

2 1. ศักยภาพของกองทุน การเงินชุมชนในการ เปลี่ยนแปลงสังคม 2 สนับสนุนส่งเสริม กำกับ กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง รัฐบาลส่งเสริม 82,000 กลุ่ม เงินหมุนเวียน 100,000 ล้าน บาท กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต โครงการ กข. คจ. 34,530 กลุ่ม เงินหมุนเวียน 25,247 ล้าน บาท 29,234 กลุ่ม เงินหมุนเวียน 8,468.51 ล้านบาท ดำเนินการโดย ประชาชน รัฐบาลกำกับ ดูแล

3 2. บทบาทของกรมการ พัฒนาชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ? 2. บทบาทของกรมการ พัฒนาชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ? 3 บทบาทกรมการ พัฒนาชุมชน ( เดิม ) บทบาทกรมการ พัฒนาชุมชน ( ใหม่ ) ● การดำเนินการ กองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง ● จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต ● บริหารโครงการ กข. คจ. ● บทบาทในการตรวจ สุขภาพของ กองทุนการเงิน ชุมชน ● พัฒนากรจะเป็นคุณ หมอทาง การเงินที่จะเอา ปรอทไปวัด สุขภาพทางการเงิน ● สนับสนุน / ส่งเสริม / กำกับ

4 3. ทำไมต้องตรวจสุขภาพ ทางการเงิน ของกองทุนการเงินชุมชน ? และ ตรวจไปเพื่ออะไร ? 4 กองทุนการเงินต่างๆ ดำเนินการมา นาน ต้องการกรอบแนวทางการพัฒนา กองทุนการเงินมีจำนวนมาก ขยาย เพิ่มมากขึ้น ต้องการการดูแล การบริหารงานมาเป็นเวลานาน ขาดความโปร่งใส / ตรวจสอบ การนำกองทุนการเงินไปใช้ ประโยชน์ 1 2 3 4

5 5 4. ขั้นตอนการตรวจ สุขภาพ กองทุน การเงินชุมชน 4. ขั้นตอนการตรวจ สุขภาพ กองทุน การเงินชุมชน เป้า หม าย ขั้นเตรียมการ ส่งเสริม / สนับสนุน / พัฒนา / กำกับ ดูแล ติดตาม / ประเมินผล กิจกรรม อำเภอ ● ประเมินผลตัวเอง (Self- Assessment) จังหวัด ● ตรวจผลการประเมิน ● ประกาศความสำเร็จ ● ประกวดระดับจังหวัด กรม ● แสดงผลงาน ● ประกวดระดับจังหวัด ● ให้รางวัลแรงจูงใจ กิจกรรม อำเภอ ● ตรวจสุขภาพโดยทีม ● วางแผนการตรวจ จังหวัด ● สนับสนุน / พัฒนา / ช่วยเหลือ / ติดตาม กรม ● ประเมินผล ● สุ่มตัวอย่างตรวจ กิจกรรม ● สร้างเครื่องมือ ● ทำทะเบียน ● คัดเลือกกองทุน เป้าหมาย ● สร้างทีมตรวจสุขภาพ ● คู่มือ ● วางแผนตรวจ ● สนับสนุนการ ดำเนินการตรวจ สุขภาพกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ( กทบ.) ● กลุ่มออมทรัพย์ฯ 5,000 กองทุน ● กองทุน กข. คจ. 3,400 กองทุน

6 6 5. เงินครบ ระบบดี ระเบียบ มีธรรมาภิบาล มีกิจกรรม ส่งเสริม ความอยู่ดีกินดี ของประชาชน 5. เงินครบ ระบบดี ระเบียบ มีธรรมาภิบาล มีกิจกรรม ส่งเสริม ความอยู่ดีกินดี ของประชาชน กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต กองทุนโครงการ กข. คจ. กองทุนหมู่บ้าน ( กทบ.) 1. มีสวัสดิการแก่สมาชิก 2. สมาชิดไม่มีหนี้นอกระบบ 3. สมาชิกพ้นเกณฑ์ความยากจน 4. มีกิจกรรมเครือข่ายอย่างน้อย 3 กิจกรรม 5. มีระเบียบฯ ( ขยายผล ) กลุ่มฯ 6. ทะเบียนบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง 7. เงินอยู่ครบ 8. สมาชิกกู้เงินไปประกอบอาชีพ ได้ร้อยละ 20 1. เงินอยู่ครบ 2. มีทะเบียน บัญชีถูกต้อง 3. มีคณะกรรมการครบถ้วน ตามวาระ 4. สมาชิกพ้นจน 5. สมาชิกมีอาชีพมั่นคงจากเงินกู้ 6. มีสวัสดิการ 7. ท้องถิ่นช่วยดูแลสนับสนุน 8. มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ทุกปี 1. จดทะเบียนนิติบุคคล บริษัทใน รูปแบบนิติบุคคลอย่างเป็น รูปธรรม 2. มีการจัดสวัสดิการ 3. มีเงินครบถ้วน 4. ทะเบียนบัญชีถูกต้องครบถ้วน 5. พัฒนาสู่สถาบันเงินทุนชุมชน 6. มีการตรวจบัญชีทุกปี โดยผู้ ตรวจสอบบัญชี ที่กองทุน แต่งตั้ง 7. สมาชิกพ้นจน

7 7 5. เงินครบ ระบบดี ระเบียบ มีธรรมาภิบาล มีกิจกรรม ส่งเสริม ความอยู่ดีกินดีของ ประชาชน ( ต่อ ) 5. เงินครบ ระบบดี ระเบียบ มีธรรมาภิบาล มีกิจกรรม ส่งเสริม ความอยู่ดีกินดีของ ประชาชน ( ต่อ ) กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต กองทุนโครงการ กข. คจ. กองทุนหมู่บ้าน ( กทบ.) 9. ชุมชนไม่มียาเสพติด 10. ท้องถิ่นสนับสนุน 11. มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ ตรวจสอบบัญชี 12. สมาชิกดำเนินชีวิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง 13. มีการประกันความเสี่ยงไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 14. เป็นสมาชิกเครือข่าย 8. สมาชิกไม่มีหนี้นอกระบบ 9. ชุมชนไม่มียาเสพติด 10. สมาชิกดำเนินชีวิตตาม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 11. สมาชิกนำเงินไปสร้างงาน สร้างอาชีพได้ ไม่น้อยกว่า 20% 12. เป็นสมาชิกเครือข่ายตำบล 13. มีประกันความเสี่ยง

8 8 6. เป้าหมายของกรม เป้าหมาย ของจังหวัด เป้าหมายของอำเภอ “ เป้าหมายของพวกเรา ” ● บทบาทกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะเป็น หน่วยงานสำคัญของรัฐบาลในการ ดูแลเงินของรัฐบาลให้มีการใช้อย่างธรรมาภิบาล ● บทบาทของจังหวัดในการส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา อำเภอใน การตรวจสุขภาพทางการเงินและประเมินผล ● บทบาทของอำเภอในการตรวจสุขภาพกองทุน ต่างๆ โดยทีมตรวจสุขภาพ เป้าห มาย กองทุน การเงินมี ความมั่นคง 1 2 3 กองทุน การเงินมี ธรรมาภิบาล กองทุนการเงิน มี การนำไปใช้ อย่างคุ้มค่า

9 9 Q & A


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดและหลักการส่งเสริม การตรวจสุขภาพ กองทุนการเงินชุมชน นิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการ พัฒนาชุมชน นิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการ พัฒนาชุมชน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google