งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทรวงสาธารณสุข และอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทรวงสาธารณสุข และอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทรวงสาธารณสุข และอาเซียน
โดย นางสาวสาธนา ขณะรัตน์ สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

2 อาเซียน กระทรวงสาธารณสุข
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรม กรมต่างๆ ประชาคมการเมือง-ความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ สำนักเลขาธิการอาเซียน สำนักการสาธารณสุข ระหว่างประเทศ (สรป.)

3 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ อาเซียนร่วมมืออย่างไร
แผนงาน - Blueprint 3 ประชาคม เป็นกรอบการดำเนิน ประเทศสมาชิกดำเนินงานตามกรอบ Blueprint

4 ความร่วมมือระหว่าง สธ.- อาเซียน
มีความร่วมมือ ทั้ง 3 ประชาคม งานด้านสาธารณสุขส่วนมากบรรจุในแผนงานประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน- ASCC Blueprint (ASEAN Socio- Cultural Community Blueprint)

5 Implementation of ASCC Blueprint
มีกลไกการดำเนินงาน คือ คณะทำงาน/คณะผู้เชี่ยวชาญ working Group/Expert Group/Task Force รวม 11 คณะ

6 คณะทำงาน/คณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียน
1. ASEAN Expert Group on Communicable Diseases (AEGCD) กรมควบคุมโรค 2. ASEAN Task Force on AIDS (ATFOA) กรมควบคุมโรค 3.*ASEAN Working Group on Pharmaceuticals Development (AWGPD) อย. 4.* ASEAN Expert Group on Food Safety (AEGFS) อย.

7 คณะทำงาน/คณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียน (ต่อ)
5. ASEAN Technical Working Group on Pandemic Preparedness and Response (ATWGPPR) กรมควบคุมโรค 6. ASEAN Focal Point on Tobacco Control (AFPTC) กรมควบคุม โรค 7.* ASEAN Plus Three Field Epidemiology Training Network (ASEAN Plus Three FETN) กรมควบคุมโรค 8.* Ad Hoc Task Force on Traditional Medicine (Ad Hoc ATFTM) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ

8 คณะทำงาน/คณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียน (ต่อ)
Ad Hoc Task Force on Maternal and Child Health (Ad Hoc ATFMCH) กรมอนามัย Ad Hoc Task Force on Non-Communicable Diseases (Ad Hoc ATFNCD) กรมควบคุมโรค 11.* Ad Hoc ASEAN Mental Health Task Force (Ad Hoc AMT) กรมสุขภาพจิต

9 ข้อสังเกต มีประเด็นด้าน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค หลายคณะ
โรคระบาด โรคติดต่อ (CD) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) โรคเอดส์ เป็นปัญหามาก ภัยคุกคามในอาเซียน ตอบสนองต่อเป้าหมาย ASCC Blueprint ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และ มีความมั่นคงทางสังคม (social security)

10 การสาธารณสุขอาเซียน โครงสร้าง ขั้นตอนการดำเนินงาน กลไกภายใต้
ประชาคมสังคม+วัฒนธรรมอาเซียน แบ่งเป็น 3 ระดับหลัก ระดับรัฐมนตรี มีเวทีการดำเนินงาน คือ การประชุมรัฐมนตรี สาธารณสุขอาเซียน ระดับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาวุโส ระดับคณะทำงาน/คณะผู้เชี่ยวชาญ

11 UPDATE การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ - ไทย จะเป็นเจ้าภาพ ประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ - Theme: “Health Implications Towards ASEAN Community 2015”

12 อาเซียนกับคู่ภาคีอื่นๆ
ASEAN + 3 เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น + Emerging infectious diseases + Pandemic preparedness and response + Traditional Medicine ASEAN - China + MOU in the field of Health ASEAN - UNDP + MDGs Attainment

13 อาเซียนกับคู่ภาคีอื่นๆ (ต่อ)
ASEAN - UNICEF + Framework of Cooperation (FOC), maternal and child Health ASEAN - WHO + MOU of , WHO Representative to Indonesia as WHO Liaison Officer to ASEAN ASEAN - UNAIDS + Cooperation Agreement with ASEAN On HIV/AIDs

14 กรอบความร่วมมืออื่นๆ ในประเทศอาเซียน
ACMECS - Ayeyawady - Chaopya, Mekong Economic Cooperation Strategy + 5 countries; Laos, Myanmar, Cambodia, Vietnam, Thailand + Declaration on Partnership in Combating Avian Influenza and Other Infectious Diseases

15 กรอบความร่วมมืออื่นๆ ในประเทศอาเซียน (ต่อ)
GMS - Greater Mekong Sub-region: ความร่วมมือทาง เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง + 6 Countries; Myanmar, Laos, Cambodia, China, Thailand, Vietnam + การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ประเทศพม่า + การลงนาม MOU for Joint Action to Reduce HIV Vulnerability Related to Population Movement

16 กรอบความร่วมมืออื่นๆ ในประเทศอาเซียน (ต่อ)
US-LMI (Lower Mekong Initiative) ความริเริ่มของ อเมริกา เพื่อร่วมพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 4 ประเทศ + ลาว กัมพูชา ไทย เวียดนาม + การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม

17 กรอบความร่วมมืออื่นๆ ในประเทศอาเซียน (ต่อ)
BIMST - Brunei Darussalam - Indonesia -Malaysia - Singapore - Thailand + 15th BIMST on Public Health, 1-2 Dec, 2011 Singapore + เพื่อหารือประเด็นสาธารณสุขสำคัญ และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความสำเร็จ ในการพัฒนาการสาธารณสุข

18 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt กระทรวงสาธารณสุข และอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google