งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการพิมพ์หนังสือ จากฉบับร่าง ในรายวิชางานสารบรรณ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการพิมพ์หนังสือ จากฉบับร่าง ในรายวิชางานสารบรรณ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการพิมพ์หนังสือ จากฉบับร่าง ในรายวิชางานสารบรรณ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2555 โดยใช้ชุดแบบฝึกประกอบการใช้ทักษะ กระบวนการทำงาน นางวันเพ็ญ วิวัฒนเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชย การ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย การพิมพ์หนังสือราชการ ผู้พิมพ์ต้องมีความ ละเอียด รอบคอบ มีความรู้เกี่ยวกับข้อความ การเว้น วรรคตอน แบบฟอร์มของหนังสือ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ร่างจดหมายแทรกลงไปในฉบับร่าง หากผู้พิมพ์ไม่เข้าใจ ในความหมายต่าง ๆ จะทำให้ ความหมายเปลี่ยนไป ทำให้การติดต่อสื่อสารไม่ประสบ ความสำเร็จ ในรายวิชางานสารบรรณ นักเรียนต้องศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ การพิมพ์หนังสือต่างๆ ซึ่ง นักเรียน ปวช. 3 ยังขาดทักษะในการพิมพ์หนังสือ ขาด ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณ์ ในหนังสือร่าง รวมทั้งขาดความละเอียด รอบคอบใน การทำงาน ทำให้การพิมพ์หนังสือไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ เรื่องการพิมพ์หนังสือจากฉบับร่างใน รายวิชางานสารบรรณ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3/3 วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2555

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบฝึกค่าเฉลี่ย แบบฝึกทักษะชุดที่ 1 15.36 แบบฝึกทักษะชุดที่ 2 16.86 แบบฝึกทักษะชุดที่ 3 18.75 ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยจากการทำชุดแบบฝึก เรื่อง การพิมพ์ หนังสือราชการภายนอก จากฉบับร่าง แบบมีสัญลักษณ์แก้ไข 15 จุด ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช 3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 28 คน

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของการทำใบงาน เรื่อง พิมพ์หนังสือราชการ จากฉบับร่าง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 28 คน ผลการทำ ใบงาน ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ 17.0385.18

6 สรุปผลการวิจัย จากการที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ ในหนังสือร่าง และฝึกปฏิบัติตามชุดแบบฝึก ทั้ง 3 ชุด พบว่านักเรียนได้คะแนนมากขึ้น ตามลำดับ รู้จักสังเกต มีความละเอียด รอบคอบในการทำงานมากขึ้น จึงสามารถ พิมพ์หนังสือได้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม แบบฟอร์ม แสดงถึงการมีพัฒนาการการ เรียนรู้ รู้จักสังเกตสัญลักษณ์การแก้ไขใน หนังสือร่าง รวมทั้งเข้าใจความหมายของ สัญลักษณ์ในหนังสือร่างทำให้ปฏิบัติการพิมพ์ หนังสือได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม

7


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการพิมพ์หนังสือ จากฉบับร่าง ในรายวิชางานสารบรรณ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google