งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางวันเพ็ญ วิวัฒนเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางวันเพ็ญ วิวัฒนเจริญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางวันเพ็ญ วิวัฒนเจริญ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการพิมพ์หนังสือจากฉบับร่าง ในรายวิชางานสารบรรณ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/ โดยใช้ชุดแบบฝึกประกอบการใช้ทักษะกระบวนการทำงาน นางวันเพ็ญ วิวัฒนเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย การพิมพ์หนังสือราชการ ผู้พิมพ์ต้องมีความละเอียด รอบคอบ มีความรู้เกี่ยวกับข้อความ การเว้นวรรคตอน แบบฟอร์มของหนังสือ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ร่างจดหมายแทรกลงไปในฉบับร่าง หากผู้พิมพ์ไม่เข้าใจ ในความหมายต่าง ๆ จะทำให้ความหมายเปลี่ยนไป ทำให้การติดต่อสื่อสารไม่ประสบความสำเร็จ ในรายวิชางานสารบรรณ นักเรียนต้องศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ การพิมพ์หนังสือต่างๆ ซึ่งนักเรียน ปวช. 3 ยังขาดทักษะในการพิมพ์หนังสือ ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณ์ในหนังสือร่าง รวมทั้งขาดความละเอียด รอบคอบในการทำงาน ทำให้การพิมพ์หนังสือไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ เรื่องการพิมพ์หนังสือจากฉบับร่างในรายวิชางานสารบรรณ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2555

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยจากการทำชุดแบบฝึก เรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก จากฉบับร่าง แบบมีสัญลักษณ์แก้ไข 15 จุด ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 28 คน แบบฝึก ค่าเฉลี่ย แบบฝึกทักษะชุดที่ 1 15.36 แบบฝึกทักษะชุดที่ 2 16.86 แบบฝึกทักษะชุดที่ 3 18.75

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของการทำใบงานเรื่อง พิมพ์หนังสือราชการ จากฉบับร่าง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 28 คน ผลการทำใบงาน ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 17.03 85.18

6 สรุปผลการวิจัย จากการที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ในหนังสือร่าง และฝึกปฏิบัติตามชุดแบบฝึกทั้ง 3 ชุด พบว่านักเรียนได้คะแนนมากขึ้นตามลำดับ รู้จักสังเกต มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานมากขึ้น จึงสามารถพิมพ์หนังสือได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม แสดงถึงการมีพัฒนาการการเรียนรู้ รู้จักสังเกตสัญลักษณ์การแก้ไขในหนังสือร่าง รวมทั้งเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ในหนังสือร่างทำให้ปฏิบัติการพิมพ์หนังสือได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางวันเพ็ญ วิวัฒนเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google