งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การ ดำเนินตามระเบียบงานสาร บรรณที่เกี่ยวข้อง 2. ความสามารถ ดำเนินการด้านสาร บรรณตามเวลาที่กำหนด 3. มีระบบ ป้องกันการสูญหายของ เอกสาร 4. การเผยแพร่ขั้นตอนในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การ ดำเนินตามระเบียบงานสาร บรรณที่เกี่ยวข้อง 2. ความสามารถ ดำเนินการด้านสาร บรรณตามเวลาที่กำหนด 3. มีระบบ ป้องกันการสูญหายของ เอกสาร 4. การเผยแพร่ขั้นตอนในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. การ ดำเนินตามระเบียบงานสาร บรรณที่เกี่ยวข้อง 2. ความสามารถ ดำเนินการด้านสาร บรรณตามเวลาที่กำหนด 3. มีระบบ ป้องกันการสูญหายของ เอกสาร 4. การเผยแพร่ขั้นตอนในการ ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วม 5. ระบบการตรวจสอบภายใน 6. การประชาสัมพันธ์ที่มีผลในการ ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย - เจ้าหน้าที่ 7. ความสะดวก รวดเร็วในการ ประชาสัมพันธ์ 8. ความถูกต้องของเนื้อหาในการ ประชาสัมพันธ์

3 11. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงใน หน่วยงานและการรายงาน อุบัติการณ์รวมทั้งการทบทวนความ เสี่ยง แนวทางการป้องกันความ เสี่ยงและผลลัพธ์การดำเนินงาน 12. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 13. การจัดโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานที่เอื้อต่อการทำงาน สะอาดและปลอดภัย 9. การ ประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 10. การวางแผนงาน เพื่อมีส่วนใน ปรับปรุงการให้บริการผู้ป่วย

4 16. แผนการพัฒนาคุณภาพที่จะ จัดทำใน 1-2 ปีข้างหน้า 15. ความเหมาะสมในการสร้างและ ติดตามตัวชี้วัดในการประเมินการ พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 14. ผลงานการพัฒนาคุณภาพที่ ภูมิใจและสามารถนำไปเป็นตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt 1. การ ดำเนินตามระเบียบงานสาร บรรณที่เกี่ยวข้อง 2. ความสามารถ ดำเนินการด้านสาร บรรณตามเวลาที่กำหนด 3. มีระบบ ป้องกันการสูญหายของ เอกสาร 4. การเผยแพร่ขั้นตอนในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google