งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนหนังสือ ราชการ คณิน อุดมความสุข นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนหนังสือ ราชการ คณิน อุดมความสุข นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนหนังสือ ราชการ คณิน อุดมความสุข นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1

2 เอกสาร ประกอบการ บรรยาย การร่างหนังสือราชการ รูปแบบหนังสือราชการ มจร. โครงสร้างของหนังสือราชการ มจร. เวบบล๊อก การเขียนหนังสือราชการ เวบบล๊อก การติดตั้งและใช้ตัวอักษร มาตรฐานราชการไทย

3 ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ.2545 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน สารบรรณ พ. ศ

4 หนังสือภายใน ( บันทึกข้อความ : แบบ มจร 002.1) รูปแบบ โครงสร้ าง

5 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ จัดทำขึ้น ( บันทึก : แบบ มจร ) รูปแบบ โครงสร้ าง

6 หนังสือราชการ ภายนอก ( ภาษาไทย : แบบ มจร 001.1) รูปแบบ โครงสร้ าง

7 หนังสือสั่งการ ( คำสั่ง : แบบ มจร 004.1) รูปแบบ โครงสร้ าง

8 หนังสือประชาสัมพันธ์ ( ประกาศ : แบบ มจร 005.1) รูปแบบ โครงสร้ าง

9 การเขียนหนังสือ ราชการ ถูกแบบ ถูกเนื้อหา ถูกหลัก ภาษา ถูกความ นิยม

10 ข้อกำหนด คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย จ่าหน้าซอง แนวปฏิบัติท้ายระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ.2526 หน้า การลงชื่อ ตำแหน่ง แนวปฏิบัติท้ายระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ.2526 หน้า

11 เนื้อเรื่องของหนังสือ ราชการภายนอก ฉบับแรก ขึ้นต้นว่า “ ด้วย....”, “ เนื่อง จาก....” หนังสือโต้ตอบ ขึ้นต้นว่า “ ตาม.... นั้น ”, ตามที่.... นั้น ” “ อนุสนธิ.... นั้น ”

12 ข้อระวังพิมพ์หนังสือ ราชการ ด้วยคอมพิวเตอร์ การตั้งระยะบรรทัด ( หน้า 10 การร่าง หนังสือราชการ ) การตัดคำอัตโนมัติ การระบายตัวอักษรเน้นข้อความด้วย สีดำ การตั้ง Tab

13 การเก็บหนังสือราชการ ในแฟ้ม ( มีงบหน้า มีการจัดการ เรียงลำดับ ) งานพิมพ์ที่เก็บไว้ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ ควรจำแนกเป็นเรื่อง ๆโดยตั้ง Folder และย่อย งานที่สำคัญ ฐานข้อมูล ควรเก็บไฟล์ ไว้หลาย ๆ แห่ง

14 แนะนำ การทำบันทึกเสนอ การจดรายงาน การประชุม การเขียนคำกล่าวในพิธี ประวีณ ณ นคร สนง. ก. พ. การเขียนหนังสือติดต่อราชการ ประวีณ ณ นคร สนง. ก. พ. การอบรมด้วยตนเองผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ของสำนักงาน ก. พ. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม แต่ละหลักสูตร


ดาวน์โหลด ppt การเขียนหนังสือ ราชการ คณิน อุดมความสุข นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google