งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนหนังสือ ราชการ คณิน อุดมความสุข นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนหนังสือ ราชการ คณิน อุดมความสุข นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนหนังสือ ราชการ คณิน อุดมความสุข นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1

2 เอกสาร ประกอบการ บรรยาย การร่างหนังสือราชการ รูปแบบหนังสือราชการ มจร. โครงสร้างของหนังสือราชการ มจร. เวบบล๊อก การเขียนหนังสือราชการ http://gotoknow.org/blog/middle-man/398970 http://gotoknow.org/blog/middle-man/398970 เวบบล๊อก การติดตั้งและใช้ตัวอักษร มาตรฐานราชการไทย http://gotoknow.org/blog/middle-man/392392 http://gotoknow.org/blog/middle-man/392392

3 ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ.2545 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน สารบรรณ พ. ศ.2526 http://gad.rmutr.ac.th/images/sarabun.pdf http://gad.rmutr.ac.th/images/sarabun.pdf

4 หนังสือภายใน ( บันทึกข้อความ : แบบ มจร 002.1) รูปแบบ โครงสร้ าง

5 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ จัดทำขึ้น ( บันทึก : แบบ มจร 006.16) รูปแบบ โครงสร้ าง

6 หนังสือราชการ ภายนอก ( ภาษาไทย : แบบ มจร 001.1) รูปแบบ โครงสร้ าง

7 หนังสือสั่งการ ( คำสั่ง : แบบ มจร 004.1) รูปแบบ โครงสร้ าง

8 หนังสือประชาสัมพันธ์ ( ประกาศ : แบบ มจร 005.1) รูปแบบ โครงสร้ าง

9 การเขียนหนังสือ ราชการ ถูกแบบ ถูกเนื้อหา ถูกหลัก ภาษา ถูกความ นิยม

10 ข้อกำหนด คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย จ่าหน้าซอง แนวปฏิบัติท้ายระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ.2526 หน้า 37 - 39 การลงชื่อ ตำแหน่ง แนวปฏิบัติท้ายระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ.2526 หน้า 40 - 45

11 เนื้อเรื่องของหนังสือ ราชการภายนอก ฉบับแรก ขึ้นต้นว่า “ ด้วย....”, “ เนื่อง จาก....” หนังสือโต้ตอบ ขึ้นต้นว่า “ ตาม.... นั้น ”, ตามที่.... นั้น ” “ อนุสนธิ.... นั้น ”

12 ข้อระวังพิมพ์หนังสือ ราชการ ด้วยคอมพิวเตอร์ การตั้งระยะบรรทัด ( หน้า 10 การร่าง หนังสือราชการ ) การตัดคำอัตโนมัติ การระบายตัวอักษรเน้นข้อความด้วย สีดำ การตั้ง Tab

13 การเก็บหนังสือราชการ ในแฟ้ม ( มีงบหน้า มีการจัดการ เรียงลำดับ ) งานพิมพ์ที่เก็บไว้ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ ควรจำแนกเป็นเรื่อง ๆโดยตั้ง Folder และย่อย งานที่สำคัญ ฐานข้อมูล ควรเก็บไฟล์ ไว้หลาย ๆ แห่ง

14 แนะนำ การทำบันทึกเสนอ การจดรายงาน การประชุม การเขียนคำกล่าวในพิธี ประวีณ ณ นคร สนง. ก. พ. การเขียนหนังสือติดต่อราชการ ประวีณ ณ นคร สนง. ก. พ. การอบรมด้วยตนเองผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ของสำนักงาน ก. พ. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม แต่ละหลักสูตร http://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp http://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp


ดาวน์โหลด ppt การเขียนหนังสือ ราชการ คณิน อุดมความสุข นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google