งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การซื้อหรือการจ้าง ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การซื้อหรือการจ้าง ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การซื้อหรือการจ้าง ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

3 1. สำรวจความต้องการ วัสดุ 2. ตรวจสอบ งบประมาณและเงิน ประจำงวด

4 2. ขอความเห็นชอบจัดซื้อ หรือจัดจ้าง เหตุผลความจำเป็น รายละเอียดสิ่งที่จะซื้อหรือจ้าง ราคามาตรฐาน / ราคากลาง / ราคา ครั้งสุดท้าย วงเงินงบประมาณ กำหนดระยะเวลาส่งของ / ส่งมอบ วิธีที่จะซื้อ / จ้าง ค่าปรับ

5 รายละเอียดพัสดุที่จะ จัดซื้อ หรือจัดจ้าง ประมาณการซ่อมแซมที่ ต้องการซ่อม

6 ใช้ราคากลาง / ราคาที่เคย ซื้อ ครั้งสุดท้ายภายใน 2 ปีงบประมาณ ราคาตามท้องตลาด โดยทั่วไป

7 จัดทำใบประมาณการที่ จะซ่อม เสนอหัวหน้าหน่วยงาน อนุมัติ

8 3. เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อ ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ให้ผู้ขาย / ผู้รับจ้างทำใบเสนอ ราคา พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ ให้ ครบถ้วน เจ้าหน้าที่พัสดุต่อรอง

9 4. ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ วงเงินที่ จัดซื้อ / จัดจ้าง กำหนดเวลาส่งของ / ส่งมอบ / ค่าปรับ ขออนุมัติทำสัญญา / ขออนุมัติใช้ ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุลงนามผ่านหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ

10 5. เอกสารแสดงการก่อ หนี้ผูกพัน ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ข้อตกลงเป็น หนังสือ สัญญา

11 6. ใบส่งของ / ใบส่ง มอบงาน ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุให้ ตรงกับใบสั่งซื้อ ประทับตรารับตามระเบียบงาน สารบรรณ ส่งของ / ส่งมอบงานภายใน กำหนดหรือไม่ ลงลายมือผู้ส่ง / ผู้รับของ ตำแหน่ง วัน เดือน ปี ที่รับ

12 7. ใบตรวจรับพัสดุ / รายงาน การตรวจรับ คณะกรรมการต้องลงนามถูกต้อง ครบถ้วน เป็นเอกฉันท์ เจ้าหน้าที่พัสดุต้องลงนามรับ พัสดุในใบตรวจรับ (MIS 2) คณะกรรมการฯ รายงานผลการ ตรวจรับ ( ภายในกำหนด )

13 8. ใบแจ้งหนี้ หรือหนังสือ ขอเบิกเงิน ประทับตรารับตามระเบียบงาน สารบรรณ ตรวจสอบจำนวนเงินที่แจ้งหนี้ รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ให้แก่ผู้แจ้งหนี้ อย่างช้าไม่เกิน 7 วันทำการ

14 9. จัดทำงบรายละเอียด ใบสำคัญ ประกอบฎีกา ( แบบ 6) พิมพ์รายละเอียดตาม แบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตั้ง ฎีกาลงนาม

15 10. พิมพ์ใบขอเบิกใน ระบบ MIS ลงนามผู้เบิกโดยหัวหน้า หน่วยงาน หรือ หัวหน้าหน่วยงานทำคำสั่ง มอบอำนาจ ให้ลงนามผู้เบิก

16


ดาวน์โหลด ppt การซื้อหรือการจ้าง ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google