งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางมลิวรรณ สมบุญโสด ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางมลิวรรณ สมบุญโสด ผู้วิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางมลิวรรณ สมบุญโสด ผู้วิจัย
การพัฒนาระบบจัดการงาน สารบรรณ โดยใช้โปรแกรม SISA วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ นางมลิวรรณ สมบุญโสด ผู้วิจัย

2 ปัญหาการวิจัย 1. ระบบงานสารบรรณ การรับ – ส่งหนังสือ ระบบเดิมต้องบันทึกสมุดทะเบียนหนังสือรับ หนังสือส่ง และทะเบียนหนังสือเวียน จำนวน 3 เล่ม ทำให้ยากต่อการสืบค้น 2. การแจ้งเวียนหนังสือ ต้องใช้กระดาษสำหรับจัดทำสำเนาหนังสือเวียนเป็นจำนวนมาก จึงปรับระบบการปฏิบัติโดยนำคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลมาใช้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสืบค้น เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ

3 ดังนั้น เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาการนำระบบ SISA มาใช้ปรับระบบงานสารบรรณ ผู้วิจัยต้องการวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งปัญหาในการใช้งานทั้งของผู้ปฏิบัติ และผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้ ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำไปใช้ในการบริหาร และจัดการองค์กรได้ ซึ่งแบ่งเป็นผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงาน และแยกปัญหาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้านเครือข่าย และด้านบุคลากร โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จำนวน 70 คน

4 @ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาการพัฒนาระบบจัดการงานสารบรรณ โดยใช้โปรแกรม SISA วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อระบบจัดการงานสารบรรณ @ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

5 ผังสรุปสำคัญ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานระบบจัดการงานสารบรรณ
โดยใช้โปรแกรม SISA การพัฒนาระบบจัดการ งานสารบรรณ โดยใช้ โปรแกรม SISA วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครู ภาคเหนือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อระบบ SISA ในการจัดการงานสารบรรณ

6 สรุปผลการวิจัย 1. ด้านการใช้ระบบ SISA ด้านสารสนเทศส่วนงานสารบรรณ ของบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการเรียกใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่มีในระบบ SISA สรุปได้ว่า การใช้ระบบ SISA ด้านสารสนเทศส่วนงานสารบรรณสามารถช่วยให้บุคลากรมีความพอใจมากยิ่งขึ้น อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 2. ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในการใช้ข้อมูลสามารถช่วยให้บุคลากรมีความพอใจมากยิ่งขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง

7 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
1. ได้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ SISA มาใช้ในงานสารบรรณ 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ งานสารบรรณ จากการใช้ระบบ SISA 3. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตามวัตถุประสงค์ งานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

8 สวัสดีเจ้า...


ดาวน์โหลด ppt นางมลิวรรณ สมบุญโสด ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google