งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ จัดการงาน สารบรรณ โดยใช้ โปรแกรม SISA วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ นางมลิวรรณ สมบุญ โสด ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ จัดการงาน สารบรรณ โดยใช้ โปรแกรม SISA วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ นางมลิวรรณ สมบุญ โสด ผู้วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ จัดการงาน สารบรรณ โดยใช้ โปรแกรม SISA วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ นางมลิวรรณ สมบุญ โสด ผู้วิจัย

2 1. ระบบงานสารบรรณ การรับ – ส่งหนังสือ ระบบเดิมต้องบันทึกสมุดทะเบียนหนังสือรับ หนังสือ ส่ง และทะเบียนหนังสือเวียน จำนวน 3 เล่ม ทำให้ ยากต่อการสืบค้น 2. การแจ้งเวียนหนังสือ ต้องใช้กระดาษสำหรับ จัดทำสำเนาหนังสือเวียนเป็นจำนวนมาก จึงปรับ ระบบการปฏิบัติโดยนำคอมพิวเตอร์ และระบบ ฐานข้อมูลมาใช้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน และสืบค้น เพื่อลดปริมาณการใช้ กระดาษ ปัญหาการวิจัย

3 ดังนั้น เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาการนำ ระบบ SISA มาใช้ปรับระบบงานสารบรรณ ผู้วิจัย ต้องการวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งปัญหาในการใช้งานทั้งของผู้ปฏิบัติ และ ผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ข้อมูล เหล่านี้ ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำไปใช้ในการ บริหาร และจัดการองค์กรได้ ซึ่งแบ่งเป็นผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงาน และแยกปัญหาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้านเครือข่าย และ ด้านบุคลากร โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จำนวน 70 คน

4 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาการพัฒนาระบบ จัดการงานสารบรรณ โดยใช้โปรแกรม SISA วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ ที่มีต่อระบบจัดการงานสารบรรณ @ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

5 ผังสรุปสำคัญ การพัฒนาระบบ จัดการงานสาร บรรณ โดยใช้ โปรแกรม SISA วิทยาลัย เทคโนโลยี หมู่บ้านครู ภาคเหนือ ความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงานระบบจัดการ งานสารบรรณ โดยใช้โปรแกรม SISA ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ ที่มีต่อระบบ SISA ใน การจัดการงานสารบรรณ

6 1. ด้านการใช้ระบบ SISA ด้านสารสนเทศส่วน งานสารบรรณ ของบุคลากรในสังกัดวิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในเรื่องของ การเรียกใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่มีในระบบ SISA สรุปได้ ว่า การใช้ระบบ SISA ด้านสารสนเทศส่วนงานสาร บรรณสามารถช่วยให้บุคลากรมีความพอใจมากยิ่งขึ้น อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 2. ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของบุคลากรในสังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ใน เรื่องของความสะดวกรวดเร็วในการใช้ข้อมูลสามารถ ช่วยให้บุคลากรมีความพอใจมากยิ่งขึ้น อยู่ในระดับ ปานกลาง สรุปผลการวิจัย

7 1. ได้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ SISA มาใช้ในงานสารบรรณ 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ งาน สารบรรณ จากการใช้ระบบ SISA 3. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตาม วัตถุประสงค์ งานสารบรรณให้มี ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย

8 สวัสดี เจ้า...


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ จัดการงาน สารบรรณ โดยใช้ โปรแกรม SISA วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ นางมลิวรรณ สมบุญ โสด ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google