งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านคุณภาพมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านคุณภาพมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านคุณภาพมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
กรณีศึกษา : หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง ด้านคุณภาพมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ฐาปนีย์ ธรรมเมธา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

2 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ประเด็นการนำเสนอ ระบบคุณภาพมาตรฐานการเรียนออนไลน์ 1 2 กรณีศึกษาตามระบบคุณภาพมาตรฐาน 3 แลกเปลี่ยน - ซักถาม โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

3 การใช้อีเลิร์นนิง: สัดส่วน
น้อยกว่าร้อยละ 30 เป็นการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน ร้อยละ 30 ขึ้นไป เป็นการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning หรือ Hybrid Learning )เป็นการจัดการเรียนในห้องเรียนปกติและการเรียนแบบอีเลิร์นนิงร่วมกัน ร้อยละ เป็นการเรียนแบบอีเลิร์นนิงที่ทดแทนการเรียนในห้องเรียนปกติ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

4 ระบบคุณภาพและมาตรฐาน (Quality and Standard)
SLOAN-C พึงพอใจ พึงพอใจ ความคุ้มค่า นักศึกษา/ผู้รับบริการทุกคน เท่ากับระบบการจัดการศึกษาปกติทั่วไปในห้องเรียน

5 ความคุ้มค่าด้านงบประมาณ
เกณฑ์ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง การขยายจำนวนนักศึกษาและมีความยั่งยืนของการจัดการศึกษาแบบ e-Learning จำนวนนักศึกษา รุ่นที่ คน รุ่นที่ คน รวม คน สถาบันการศึกษาผู้จัด e-Learning สามารถแสดงให้เห็นมูลค่าของการลงทุนที่มีผลกำไรที่เหมาะสม และค่าลงทะเบียนที่คุ้มค่าและเป็นธรรมกับผู้เรียน งบลงทุน เพื่อการผลิต courseware ปีแรก ไม่เก็บค่าลงทะเบียน มีหลักสูตรที่จัดสอนแบบ อีเลิร์นนิง % โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

6 ประสิทธิภาพการเรียนรู้
เกณฑ์ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง คุณภาพด้านวิชาการและการควบคุมดูแลการการจัดการเรียนการสอน จัดในรูปคณะกรรมการหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นกรรมการหลักสูตร มีการประชุม วางแผนการสอน การจัดการรายวิชา ประเมินผล และปรับปรุงการเรียนการสอน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

7 การให้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพประสิทธิภาพ
เกณฑ์ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง มีการบริหารจัดการที่ดี มีระบบโครงสร้างด้านเทคโนโลยีที่สามารถให้บริการอย่างทั่วถึง การบริการแนะนำ แก้ปัญหาการเรียน (Tutoring Services) ระบบช่วยเหลือ ติดตาม ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน มีระบบ ผู้ช่วยสอน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

8 ความพึงพอใจของคณาจารย์
เกณฑ์ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง คณาจารย์เข้าร่วมมากขึ้น การบริหารที่โปร่งใส การดูแลทรัพย์สินทางปัญญา การแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างสุจริต จริงใจ การได้รับการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อม ผลประโยชน์และรางวัลที่คณาจารย์ควรได้รับ อาจารย์มาจากหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สื่อ/เอกสารเป็นลิขสิทธิ์ ร่วม อาจารย์ ประชุมร่วมกันวางแนวทางการสอน สัมมนาเพิ่มพูนประสบการณ์ การเขียนเอกสาร ตำรา / ภาระงาน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

9 ความพึงพอใจของผู้เรียน
เกณฑ์ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง การกำหนดให้มีเวลาแน่นอนของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน มีระบบการวัดผลและประเมินผลที่ยุติธรรมและหลากหลายวิธีอย่างเหมาะสมกับอุปนิสัยการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการตรวจสอบด้วยการออกแบบสอบถามผู้เกี่ยวข้องเช่นผู้ว่าจ้าง ศิษย์เก่า และคณาจารย์ ที่ปรึกษานักศึกษา ผู้ช่วยสอน กำหนดเวลา พูด-คุย เวลาตอบคำถาม มีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน การประเมินผลหลากหลายวิธี มีการสอบถามผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

10 Institutional Resource center Curriculum and Instruction
3 I / 1 C / 2 s Institutional policy องค์ประกอบ การประกันคุณภาพแบบอีเลิร์นนิง Infrastructure of ICT Institutional Resource center Curriculum and Instruction Support for faculty Support for student โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

11 เรียนเชิญ ทุกท่านร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และซักถาม
เรียนเชิญ ทุกท่านร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และซักถาม ขอบคุณค่ะ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย


ดาวน์โหลด ppt ด้านคุณภาพมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google