งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรณีศึกษา : หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง ด้านคุณภาพมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรณีศึกษา : หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง ด้านคุณภาพมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรณีศึกษา : หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง ด้านคุณภาพมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

2 ระบบคุณภาพมาตรฐานการเรียนออนไลน์ 1 1 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 2 2 กรณีศึกษาตามระบบคุณภาพมาตรฐาน 3 3 แลกเปลี่ยน - ซักถาม ประเด็นการนำเสนอ

3 การใช้อีเลิร์นนิง : สัดส่วน น้อยกว่าร้อยละ 30 เป็นการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนการ สอน ร้อยละ 30 ขึ้นไป เป็นการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning หรือ Hybrid Learning )เป็นการจัดการเรียน ในห้องเรียนปกติและการเรียนแบบอีเลิร์นนิงร่วมกัน ร้อยละ 80-100 เป็นการเรียนแบบอีเลิร์นนิงที่ทดแทนการ เรียนในห้องเรียนปกติ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

4 ระบบคุณภาพและมาตรฐาน (Quality and Standard) อาจารย์ การเงินและ งบประมาณ ประสิทธิภาพ การเรียนรู้ การเข้าถึง บทเรียน นักศึกษา เท่ากับระบบการจัด การศึกษาปกติทั่วไป ในห้องเรียน ความคุ้มค่า นักศึกษา/ผู้รับบริการทุกคน พึงพอใจ SLOAN-C

5 ความคุ้มค่าด้านงบประมาณ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เกณฑ์หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง การขยายจำนวนนักศึกษาและ มีความยั่งยืนของการจัด การศึกษาแบบ e-Learning จำนวนนักศึกษา รุ่นที่ 1 276 คน รุ่นที่ 2 194 คน รวม 470 คน สถาบันการศึกษาผู้จัด e- Learning สามารถแสดงให้ เห็นมูลค่าของการลงทุนที่มีผล กำไรที่เหมาะสม และ ค่าลงทะเบียนที่คุ้มค่าและเป็น ธรรมกับผู้เรียน งบลงทุน เพื่อการผลิต courseware ปีแรก ไม่เก็บ ค่าลงทะเบียน มีหลักสูตรที่จัดสอนแบบ อีเลิร์นนิง 100 %

6 ประสิทธิภาพการเรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เกณฑ์ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง คุณภาพด้านวิชาการและ การควบคุมดูแลการการ จัดการเรียนการสอน จัดในรูปคณะกรรมการหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นกรรมการ หลักสูตร มีการประชุม วาง แผนการสอน การจัดการรายวิชา ประเมินผล และปรับปรุงการเรียน การสอน

7 การให้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เกณฑ์หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง มีการบริหารจัดการที่ดี มีระบบโครงสร้างด้าน เทคโนโลยีที่สามารถให้บริการ อย่างทั่วถึง การบริการแนะนำ แก้ปัญหา การเรียน (Tutoring Services) ระบบช่วยเหลือ ติดตาม ระบบบริหารจัดการเรียนการ สอน มีระบบ ผู้ช่วยสอน

8 ความพึงพอใจของคณาจารย์ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เกณฑ์ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง คณาจารย์เข้าร่วมมากขึ้น การบริหารที่โปร่งใส การดูแลทรัพย์สินทางปัญญา การแบ่งปันความรู้ความ เชี่ยวชาญอย่างสุจริต จริงใจ การได้รับการฝึกอบรม การ เตรียมความพร้อม ผลประโยชน์และรางวัลที่ คณาจารย์ควรได้รับ อาจารย์มาจากหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน สื่อ / เอกสารเป็นลิขสิทธิ์ ร่วม อาจารย์ ประชุมร่วมกันวางแนว ทางการสอน สัมมนาเพิ่มพูน ประสบการณ์ การเขียนเอกสาร ตำรา / ภาระงาน

9 ความพึงพอใจของผู้เรียน เกณฑ์หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง การกำหนดให้มีเวลาแน่นอน ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้สอนและผู้เรียน มีระบบการวัดผลและ ประเมินผลที่ยุติธรรมและ หลากหลายวิธีอย่างเหมาะสม กับอุปนิสัยการเรียนรู้ของ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการตรวจสอบด้วยการออก แบบสอบถามผู้เกี่ยวข้องเช่นผู้ ว่าจ้าง ศิษย์เก่า และคณาจารย์ ที่ปรึกษานักศึกษา ผู้ช่วยสอน กำหนดเวลา พูด-คุย เวลา ตอบคำถาม มีเกณฑ์การประเมินผลที่ ชัดเจน การประเมินผลหลากหลายวิธี มีการสอบถามผู้เรียนทั้งก่อน เรียนและหลังเรียน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

10 3 I / 1 C / 2 s Institutional policy Infrastructure of ICT Institutional Resource center Curriculum and Instruction Support for faculty Support for student องค์ประกอบ การประกันคุณภาพแบบอีเลิร์นนิง โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ ไทย

11 เรียนเชิญ ทุกท่านร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และซักถามขอบคุณค่ะ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย


ดาวน์โหลด ppt ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรณีศึกษา : หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง ด้านคุณภาพมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google