งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือ ที่สุดของประเทศไทย ตั้งศาลากลางที่ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย อาณาเขตทิศเหนือจรด แขวงเมืองสาด และแขวงท่าขี้เหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือ ที่สุดของประเทศไทย ตั้งศาลากลางที่ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย อาณาเขตทิศเหนือจรด แขวงเมืองสาด และแขวงท่าขี้เหล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือ ที่สุดของประเทศไทย ตั้งศาลากลางที่ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย อาณาเขตทิศเหนือจรด แขวงเมืองสาด และแขวงท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน สาธารณรัฐสหภาพพม่า โดยมีทางหลวงแผ่นดิน ทะลุผ่านถึงกันทางถนนที่เชื่อมต่อไปยังประเทศ พม่าที่ด่านพรมแดนแม่สาย อำเภอแม่สาย และใน อนาคตที่สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4จังหวัด ที่สุดประเทศไทยตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย แขวงเมืองสาดแขวงท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน สาธารณรัฐสหภาพพม่าทางหลวงแผ่นดินประเทศ พม่าด่านพรมแดนแม่สาย อำเภอแม่สาย

5 ถนนสาย R3A ที่อำเภอเชียงของ ส่วนทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับแม่น้ำโขง ทิศ ตะวันออกจดทิวเขาหลวงพระบางซึ่งปันเขตแดน ไทยกับประเทศลาว และติดต่อกับจังหวัดพะเยา ทิศใต้กับจังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง และ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนทิศตะวันตกกับจังหวัด เชียงใหม่ซึ่งเรียกว่าดอยลังกาหลวงหรือดอยแม่ โถ เป็นยอดเขาที่มีเส้นแดนติดกันทั้ง 3 จังหวัด บนยอดเขาแม่น้ำโขงหลวงพระบางประเทศลาวจังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่จังหวัด เชียงใหม่ จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นจังหวัด ที่ใหญ่อีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย โดยมีพิ้น ที่จังหวัดใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของประเทศไทย และเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจชายแดนจีนตอนใต้ - อินโดจีน อินโดจีน

6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทาง ภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ ประเทศ และมีประชากร 1,708,564 คน มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานของพม่าจังหวัดหนึ่งของไทย ภาคเหนือของประเทศอันดับ 2 ของ ประเทศอันดับ 5 ของประเทศรัฐฉานพม่า จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เมื่อ พ. ศ. 2552 มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็น อำเภอลำดับที่ 25 ของจังหวัด และลำดับที่ 878 ของ ประเทศ ซึ่งเป็นอำเภอล่าสุดของไทย อนึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่ พ. ศ. 2552อำเภอกัลยาณิวัฒนา

7 ราวปลายเดือนตุลาคม พ. ศ. 2555 สภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้เสนอโครงการ จัดตั้งอำเภอนันทบุรีเฉลิมพระเกียรติ ต่อ กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร ล้านนาแต่โบราณ มีภาษาล้านนา ( คำเมือง ) เป็น ภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเริ่ม วางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และกำลังพิจารณาสมัคร เข้าเป็นนครสร้างสรรค์ของยูเนสโก [6]ตุลาคม พ. ศ. 2555องค์การ บริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทยอาณาจักร ล้านนาภาษาล้านนายูเนสโก [6]

8 " น่าน " เปลี่ยนทางมาที่นี่ บทความนี้ เกี่ยวกับจังหวัดในภาคเหนือของประเทศ ไทย สำหรับความหมายอื่น ดูที่ น่าน ( แก้ ความกำกวม ) น่าน ( แก้ ความกำกวม ) จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย ได้สถาปนาความสัมพันธ์ เป็นเมืองพี่น้องกับ หลวงพระบาง ของ ประเทศลาว และ เชียงรุ่ง ของประเทศจีนภาคเหนือตอนบนประเทศไทยเมืองพี่น้อง หลวงพระบาง ประเทศลาว เชียงรุ่ง

9 จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดใน ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อดีตเป็นแหล่งไม้สักที่สำคัญของ ประเทศ มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือแม่น้ำยม มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบมีทิวเขาล้อมรอบไม้สักแม่น้ำยม

10 จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน บริเวณที่ตั้งของจังหวัดพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับ กว๊านพะเยา เดิมเป็นที่ตั้งของเมือง ภูกามยาว หรือ พยาว ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรษที่ 16 โดยมี ผู้ปกครองคือ พ่อขุนงำเมือง ภายหลังมีการ เปลี่ยนแปลงอำนาจ และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ อาณาจักรล้านนา เมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองพะเยาอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัด เชียงรายในฐานะ อำเภอพะเยา และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ. ศ. 2520 อำเภอพะเยาได้ยกฐานะขึ้น เป็น จังหวัดพะเยา นับเป็นจังหวัดที่ 72 ของ ประเทศไทยจังหวัด กว๊านพะเยา ภูกามยาว พ่อขุนงำเมือง อาณาจักรล้านนากรุงรัตนโกสินทร์จังหวัด เชียงราย28 สิงหาคม พ. ศ. 2520 ประเทศไทย

11 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดในภาคเหนือของ ประเทศไทย ( ไทใหญ่ : เมิงแม่ฮ่องสอน ; คำ เมือง :) มีความโดดเด่นหลายลักษณะ โดยเฉพาะ สภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่ม ชาติพันธุ์ นับเป็นจังหวัดที่สถิติน่าสนใจหลายอย่าง เช่น มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศ และมี ประชากรน้อยมากเป็นอันดับ 5 ในขณะที่มี พื้นที่มากเป็นอันดับ 8 ของประเทศจังหวัดภาคเหนือ ประเทศไทย ไทใหญ่ คำ เมืองที่สุดในประเทศ

12 จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ยาวนาน เคยเป็นที่ตั้งของนครหริภุญชัย ในสมัยพระนางจามเทวี เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุ ประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึง การสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤๅษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์ พวกเม็งคบุตรหรือชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวงและแม่น้ำ ปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญราชธิดากษัตริย์ เมืองละโว้พระนาม “ จามเทวี ” มาเป็นปฐมกษัตริย์ ปกครองเมืองหริภุญไชยสืบราชวงศ์กษัตริย์ต่อมาหลาย พระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการ ปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวมแว่น แคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนาจังหวัดภาคเหนือประวัติศาสตร์นครหริภุญชัยพระนางจามเทวี เมืองละโว้

13


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือ ที่สุดของประเทศไทย ตั้งศาลากลางที่ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย อาณาเขตทิศเหนือจรด แขวงเมืองสาด และแขวงท่าขี้เหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google