งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เคมีของชีวิต สารประกอบ อินทรีย์. carbon and molecular diversity สารประกอบอินทรีย์ ภายในเซลล์จะมี C เป็น โครงสร้างหลักหรือเป็น แกน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เคมีของชีวิต สารประกอบ อินทรีย์. carbon and molecular diversity สารประกอบอินทรีย์ ภายในเซลล์จะมี C เป็น โครงสร้างหลักหรือเป็น แกน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เคมีของชีวิต สารประกอบ อินทรีย์

2 carbon and molecular diversity สารประกอบอินทรีย์ ภายในเซลล์จะมี C เป็น โครงสร้างหลักหรือเป็น แกน

3 Atom ของ C อาจจับกับ atom อื่นอีก 4 atom ด้วย covalent bond เดี่ยวที่ แข็งแรง หรืออาจเป็น double หรือ triple bond ก็ ได้

4 C จะสร้างพันธะกับ ธาตุได้มากมายหลาย ชนิดในรูปของสายตรง หรือแยกกิ่งก้านสาขา หรืออาจเชื่อมกันเป็นวง ก็ได้

5 Isomers เป็นสารที่มีสูตรโมเลกุล เหมือนกันแต่สูตร โครงสร้างต่างกัน

6 Isomers แบ่งเป็น 1. structural isomers ต่างกันในการจัดรูปแบบ covalent ของ atom 2. geometric isomers หรือ cis-trans isomers ต่างกัน เนื่องจากการจัดวางตัวของ atom

7 3. enantiomers หรือเรียกว่า stereoisomers เป็น isomer ที่เป็น mirror image ของกัน และกันเรียก D & L form ขึ้นอยู่กับ configuration ของเซลล์

8

9 สารประกอบอินทรีย์ ประกอบขึ้นกับ functional group ที่มี สมบัติเฉพาะตัว

10 functional group methyl group -CH 3 hydroxyl group -OH aldehyde groupC O H

11 ketone group-C carboxyl group- COOH amino group -NH 2 phosphate group -OPO = 3 sulfhydryl group -SH O

12

13 Macromo lecule Carbohydrat es Lipids Proteins Nucleic acid

14 Dehydration synthesis (Condensation) monomers polymers hydrolysis Polymer monomer

15

16 Class Monomer Carbohydrates monosaccharides ProteinAmino acid Nucleic acid nucleotide

17 Carbohydrate มี C H O เป็นองค์ประกอบในอัตราส่วน 1 : 2 : 1 โดยประมาณ C : H : O = 1 : 2 : 1 สูตร (CH 2 O) n - monosaccharides - disaccharides - polysaccharides

18 Carbohydr ate 1. Monosaccha ride Simple sugar - glucose - fructose - ribose

19 2. disaccharides monosaccharides 2 โมเลกุลเชื่อมด้วย glycosydic linkage เป็น disaccharides เช่น sucrose maltose lactose

20 glucose + fructose sucrose glucose + glucose maltose glucose + galactose lactose

21 Polysaccharide polymer ของ simple sugar ที่เชื่อมต่อกัน - starch ( พืช ) - glycogen ( สัตว์ ) - cellulose carbohydrate ส่วนใหญ่เช่น polysaccharides.

22

23

24 complex carbohydrate อนุพันธ์ ของ monosaccharide - glycoprotein - glycolipid

25 Lipid ประกอบด้วย C H และ O แต่มีอัตราส่วนของ O ต่อ C และ H น้อยกว่า carbohydrate Lipid เป็น hydrocarbon ที่ ไม่ละลายน้ำแต่ละลายได้ดีใน nonpolar solvent เช่น ether ประกอบด้วย C H และ O แบ่งเป็น - neutral fat - phospholipids - steroids

26 Neutral fats ประกอบขึ้นจาก 1 molecule ของ glycerol รวมกับ 1-3 โมเลกุลของ fatty acids ร่างกายเก็บ เชื้อเพลิงไว้ในรูปของ neutral fat

27

28 Fatty acids มี ทั้ง saturate และ unsaturate

29

30

31

32 neutral fat แบ่งเป็น - monoacylglyc erol - diacylglycerol - triacylglycerol

33 Phospholipids เป็นองค์ประกอบของ โครงสร้างของ cell membrane มีคุณสมบัติ เป็น amphipatic

34 Steroids เป็น lipid กลุ่มที่ไม่มีกรด ไขมัน (fatty acid) เป็น องค์ประกอบมี atom ของ C เรียงกันเป็นวงเกาะกัน steroid ที่สำคัญคือ cholesterol bile-salts และ hormones บางชนิด

35 Protein เป็นโมเลกุลซับซ้อน ขนาดใหญ่ (polymer) ประกอบด้วย monomer ที่เรียกว่า amino acid เชื่อมไว้ด้วย peptide bond

36 Protein structure protein เกิดจากการ รวมตัวของ amino acid โครงสร้างของ amino acid คือ ประกอบด้วย amino group และ carboxyl group ส่วนที่เป็น R group (Side chain) คือ ตัวแปรของ amino acid แต่ละตัว ซึ่งจะกำหนด สมบัติทางเคมีของ amino acid

37

38 amino acids ส่วนมาก มักจะอยู่ในรูป dipolar ions ภายในร่างกาย และ ทำหน้าที่เป็น biological buffers

39 Essentiol amino acid คือ amino acids ที่สัตว์ สังเคราะห์ไม่ได้ ดังนั้น ต้องได้จากอาหาร

40 Essential amino acid ประกอบด้วย Arginine methionine histidine Phenylalanine isoleuine threonine leucine tryptophan lysinevaline

41 nonessential Alanine glutamate asparagine glutamine aspartate glycine cysteine proline, serine, tyrosine

42 amino acid แต่ละตัว จะเชื่อมติดกันด้วย peptide bond โดย carboxyl group จะเชื่อม ติดกับ amino group

43 โมเลกุล protein จัด โครงสร้างเป็น 4 ระดับ คือ 1. primary structure 2. sccondary structure 3. tertiary structure 4. quaternary structure

44 Primary structure เป็นการเรียงลำดับ ของ amino acids ใน peptide chain

45

46 secondary structure เป็นการ coiling ของ peptide chain ไปเป็น helix หรือ regular conformation อื่นๆ เนื่องจากพันธะ hydrogen

47

48 Tertiary structure เป็นรูปร่างในภาพของ polypeptide chains ที่เป็น ผลจากสมบัติทางเคมี และ ปฏิสัมพันธ์ของ amino acid เฉพาะอย่าง

49

50 Quaternary structure เป็นความสัมพันธ์ของ ระยะห่าง, ช่องว่าง (spatial relationship) ของผลรวม ของ polypeptide chain 2 สายหรือมากกว่า

51

52 Nucleic acid แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 1. Deoxyribonucleic acid หรือ DNA 2. Ribonucleic acid หรือ RNA

53 Nucleic acid เป็น polymer ของ nucleotide nucleotide สองตัวเชื่อม กันด้วยพันธะ phosphodiester เรียก dinucleotide ถ้าเชื่อมต่อกันประมาณ 2- 20 ตัว เรียก oligonucleotide ถ้า มากกว่านั้น เรียก polynucleotide หรือ nucleic acid

54 Nucleotide ประกอบด้วย 1. Pentose sugar อาจเป็น น้ำตาล deoxyribose ใน DNA หรือน้ำตาล ribose ใน RNA 2. Nitrogenous base แบ่งเป็น - purine base เช่น Adenine (A) และ quanine (G) - pyrimidine ได้แก่ cytosine - C thymine - T uracil - U

55 3. Phosphate group น้ำตาลและ phosphate group จะจับกันเป็นแกน ของสาย DNA เรียกว่า sugar phosphate backbone

56 หน่วยพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิต เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตเป็นหน่วยที่เล็ก ที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่สามารถมี ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเอง

57 The study of Life Biology Submicro scopic Ecosyste m วิวัฒนากา ร

58 3.7 –3.8 พันล้านปี - กำเนิดของสิ่งมีชีวิตใน ยุค precambium 3.5 พันล้านปี (3500 ล้าน ปี ) - oldest prokaryotic fossil 1.5 พันล้านปี (1500 ล้าน ปี ) - oldest eukaryotic fossil

59 Levels of organization in nature การจัดลำดับขั้นตอน การรวมตัวของสารต่างๆ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ สิ่งมีชีวิต ในธรรมชาติ


ดาวน์โหลด ppt เคมีของชีวิต สารประกอบ อินทรีย์. carbon and molecular diversity สารประกอบอินทรีย์ ภายในเซลล์จะมี C เป็น โครงสร้างหลักหรือเป็น แกน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google