งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะแบบปฏิบัติจริง ด้วยระบบ CPOS รายวิชาการใช้เครื่องใช้ สำนักงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะแบบปฏิบัติจริง ด้วยระบบ CPOS รายวิชาการใช้เครื่องใช้ สำนักงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะแบบปฏิบัติจริง ด้วยระบบ CPOS รายวิชาการใช้เครื่องใช้ สำนักงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก ชื่อผู้วิจัยธนาลักษณ์ ตันธนกุล สังกัดวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC)

2 ปัญหาของ การวิจัย จากการเรียนการสอนรายวิชาการใช้เครื่องใช้ สำนักงาน ระดับ ปวช.2 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาขาดทักษะในการปฏิบัติงานด้านการใช้ เครื่องใช้สำนักงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การพิมพ์ งาน การถ่ายเอกสาร การจัดแฟ้มเอกสาร การใช้ โทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังขาดการพัฒนา บุคลิกภาพของตนเองเพื่อเตรียมฝึกงานในสถาน ประกอบ อาทิ การแต่งกาย การยิ้ม ไหว้ ทักทาย การ บริการสำนักงาน การชงกาแฟ เป็นต้น สุดท้าย นักศึกษาขาดทักษะในการนำเสนองานต่างๆ อย่าง คล่องแคล่ว ส่งผลให้นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์เมื่อออก ฝึกงาน และส่วนหนึ่งก็ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพน้อย

3 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย 1. เพื่อสร้างแบบปฏิบัติจริงด้วยระบบ CPOS รายวิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน 2. เพื่อประเมินทักษะที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา หลังจากใช้ระบบ CPOS

4 กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 จำนวน 189 คน ด้วยวิธีเลือกทุกคน สถิติและการวิเคราะห์ ข้อมูล 1. ร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย

5 จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็น พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อแบบปฏิบัติจริงด้วย ระบบ CPOS ทั้ง 3 ด้าน ในระดับมาก คือ 88.00 โดยมีค่าเฉลี่ยด้านแบบประเมินทักษะ เท่ากับ 4.35 ด้านผู้สอน เท่ากับ 4.35 และด้านผู้เรียน เท่ากับ 4.52 และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าประเด็นที่มี ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดแต่ละด้าน คือ ทักษะที่ เกิดขึ้นนำไปใช้ในการฝึกงานได้ ( = 4.67) รองลงมาคือ ด้านผู้สอน ประเด็นเรื่องความชัดเจนใน การอธิบายก่อนประเมิน ( = 4.48) และด้านผู้เรียน มีทักษะในการปฎิบัติงานตามหลัก CPOS ( = 4.67) ตามลำดับ ภาพรวมของการเรียนรู้ด้วยระบบ CPOS ของผู้วิจัย พบว่า สามารถฝึกนักศึกษาให้มี ทักษะการใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ทั้งระบบ และมี บุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการนำเสนอ ผลงานและการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น สรุป ผลงานวิจั ย

6 ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย ระบบ CPOS

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะแบบปฏิบัติจริง ด้วยระบบ CPOS รายวิชาการใช้เครื่องใช้ สำนักงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google