งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

6 ชื่อเรื่อง. การพัฒนาทักษะแบบปฏิบัติจริงด้วยระบบ CPOS รายวิชา
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะแบบปฏิบัติจริงด้วยระบบ CPOS รายวิชา การใช้เครื่องใช้สำนักงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก ชื่อผู้วิจัย ธนาลักษณ์ ตันธนกุล สังกัดวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

7 ปัญหาของการวิจัย จากการเรียนการสอนรายวิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน ระดับ ปวช.2 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาขาดทักษะในการปฏิบัติงานด้านการใช้เครื่องใช้สำนักงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การพิมพ์งาน การถ่ายเอกสาร การจัดแฟ้มเอกสาร การใช้โทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังขาดการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเพื่อเตรียมฝึกงานในสถานประกอบ อาทิ การแต่งกาย การยิ้ม ไหว้ ทักทาย การบริการสำนักงาน การชงกาแฟ เป็นต้น สุดท้ายนักศึกษาขาดทักษะในการนำเสนองานต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว ส่งผลให้นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์เมื่อออกฝึกงาน และส่วนหนึ่งก็ปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพน้อย

8 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างแบบปฏิบัติจริงด้วยระบบ CPOS รายวิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน 2. เพื่อประเมินทักษะที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา หลังจากใช้ระบบ CPOS

9 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 จำนวน 189 คน ด้วยวิธีเลือกทุกคน สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย

10 สรุปผลงานวิจัย จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็น พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อแบบปฏิบัติจริงด้วยระบบ CPOS ทั้ง 3 ด้าน ในระดับมาก คือ โดยมีค่าเฉลี่ยด้านแบบประเมินทักษะ เท่ากับ 4.35 ด้านผู้สอน เท่ากับ 4.35 และด้านผู้เรียน เท่ากับ และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดแต่ละด้าน คือ ทักษะที่เกิดขึ้นนำไปใช้ในการฝึกงานได้ ( = 4.67) รองลงมาคือ ด้านผู้สอน ประเด็นเรื่องความชัดเจนในการอธิบายก่อนประเมิน ( = 4.48) และด้านผู้เรียน มีทักษะในการปฎิบัติงานตามหลัก CPOS ( = 4.67) ตามลำดับ ภาพรวมของการเรียนรู้ด้วยระบบ CPOS ของผู้วิจัย พบว่า สามารถฝึกนักศึกษาให้มีทักษะการใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ทั้งระบบ และมีบุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น

11 ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบ CPOS

12 ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบ CPOS

13 ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบ CPOS

14 ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบ CPOS

15 ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบ CPOS


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google