งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึง ประสงค์ตามทัศนะของนักเรียนระดับ ปวช.1 และนักศึกษาระดับ ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึง ประสงค์ตามทัศนะของนักเรียนระดับ ปวช.1 และนักศึกษาระดับ ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึง ประสงค์ตามทัศนะของนักเรียนระดับ ปวช.1 และนักศึกษาระดับ ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดย นางไพเราะ วังแก้ว สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรี ย่าน

2 ปัญหาการวิจัย จากความคาดหวังของสังคม และบุคลากรหลาย ระดับที่หวังให้ครูมีบทบาทหน้าที่สำคัญและมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นแบบอย่างและ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศและพัฒนา พลเมืองของชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียม อารยะประเทศทั้งทางด้านคุณธรรมความรู้และ ความสามารถต่าง ๆ แต่ก็ยังมีครูบางคนที่ประพฤติ ปฏิบัติตนผิดวินัย จรรยาบรรณของครูที่ดี เป็นที่ เสื่อมเสียต่อสถาบันวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก ส่งผล ต่อภาพพจน์ที่ดีของครูในสายตาของนักเรียน นักศึกษาที่มองว่าครู คือ แม่พิมพ์ที่เป็นต้นแบบที่ดี ของนักเรียนเป็นอย่างมาก แต่ด้วยเหตุที่นักเรียน ปวช. เป็นนักเรียนที่เทียบได้กับนักเรียนขั้นพื้นฐานใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนนักศึกษา ปวส. เป็นนักศึกษาที่เทียบได้กับนักศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของครูตามทัศนะของนักเรียน / นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และระดับ ปวส. 1

4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู ตามทัศนะของนักเรียนนักศึกษาใน ภาพรวม คุณลักษณะของครู S.D. แปลผลลำดับที่ 1. ด้านการสอน 3.68.74 มาก 7 2. ด้านวิชาการ 3.57.77 มาก 8 3. ด้านสุขภาพกายและจิต 3.77.89 มาก 6 4. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3.90.82 มาก 5 5. ด้านคุณธรรมและความ ประพฤติ 4.17.85 มาก 1 6. ด้านบุคลิกลักษณะ 4.06.77 มาก 2 7. ด้านการอบรมและการ ปกครอง 3.98.89 มาก 4 8. ด้านการเป็นพลเมืองดีใน สังคมประชาธิปไตย 4.05.81 มาก 3 รวม 3.90.65 มาก

5 สรุปผลการวิจัย 1. กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 206 คน เป็น นักเรียนระดับ ปวช. 1 130 คนคิดเป็นร้อยละ 63.1 และเป็นนักศึกษา ระดับ ปวส. 1 จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 2. ในภาพรวมนักเรียนนักศึกษามีความ ต้องการครูที่มีคุณลักษณะในระดับมาก =3.90, S.D.=.65 )

6 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึง ประสงค์ตามทัศนะของนักเรียนระดับ ปวช.1 และนักศึกษาระดับ ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google