งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียนระดับ ปวช.1 และนักศึกษาระดับ ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดย นางไพเราะ วังแก้ว สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

2 ปัญหาการวิจัย จากความคาดหวังของสังคม และบุคลากรหลายระดับที่หวังให้ครูมีบทบาทหน้าที่สำคัญและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศและพัฒนาพลเมืองของชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศทั้งทางด้านคุณธรรมความรู้และความสามารถต่าง ๆ แต่ก็ยังมีครูบางคนที่ประพฤติ ปฏิบัติตนผิดวินัย จรรยาบรรณของครูที่ดี เป็นที่เสื่อมเสียต่อสถาบันวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก ส่งผลต่อภาพพจน์ที่ดีของครูในสายตาของนักเรียนนักศึกษาที่มองว่าครู คือ แม่พิมพ์ที่เป็นต้นแบบที่ดีของนักเรียนเป็นอย่างมาก แต่ด้วยเหตุที่นักเรียนปวช.เป็นนักเรียนที่เทียบได้กับนักเรียนขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนนักศึกษา ปวส.เป็นนักศึกษาที่เทียบได้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามทัศนะของนักเรียน / นักศึกษาระดับ ปวช.1 และระดับ ปวส. 1

4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามทัศนะของนักเรียนนักศึกษาในภาพรวม
คุณลักษณะของครู S.D. แปลผล ลำดับที่ 1.ด้านการสอน 3.68 .74 มาก 7 2.ด้านวิชาการ 3.57 .77 8 3.ด้านสุขภาพกายและจิต 3.77 .89 6 4.ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3.90 .82 5 5.ด้านคุณธรรมและความประพฤติ 4.17 .85 1 6.ด้านบุคลิกลักษณะ 4.06 2 7.ด้านการอบรมและการปกครอง 3.98 4 8.ด้านการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 4.05 .81 3 รวม .65

5 สรุปผลการวิจัย 1. กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 206 คน เป็นนักเรียนระดับ ปวช. 1
1. กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 206 คน เป็นนักเรียนระดับ ปวช. 1 130 คนคิดเป็นร้อยละ และเป็นนักศึกษาระดับ ปวส. 1 จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 2. ในภาพรวมนักเรียนนักศึกษามีความต้องการครูที่มีคุณลักษณะในระดับมาก =3.90, S.D.=.65)

6 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google