งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Digestive sys foregut midgut hindgut บทปฏิบัติการที่ 14 ทางเดินอาหาร (Alimentary Canal)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Digestive sys foregut midgut hindgut บทปฏิบัติการที่ 14 ทางเดินอาหาร (Alimentary Canal)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Digestive sys foregut midgut hindgut บทปฏิบัติการที่ 14 ทางเดินอาหาร (Alimentary Canal)

2 แบบจำลองระบบทางเดินอาหารในแมลง ( ตั๊กแตน )

3 ทางเดินอาหารของแมลงโดยทั่วไปมีลักษณะ เป็นท่อแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 1. ทางเดินอาหารตอนต้น (fore gut) 2. ทางเดินอาหารตอนกลาง (mid gut) 3. ทางเดินอาหารตอนปลาย (hind gut)

4 1. ทางเดินอาหารตอนต้น (fore gut) หรือเรียกว่า Stomodaeum มี แหล่งกำเนิดจาก Ectoderm เป็นที่พักอาหารและมีการย่อยบ้าง เล็กน้อย ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 1.1 คอหอย (pharynx) และหลอดอาหาร (oesophagus) เป็น ท่อรับอาหารจากปาก เนื่องจากสองส่วนนี้คล้ายคลึงกันมาก บางครั้งจึงเรียกส่วนนี้รวมกันว่าหลอดอาหาร 1.2 ถุงพักอาหาร (crop) อยู่ต่อจากหลอดอาหาร ส่วนนี้ จะขยายใหญ่เพื่อเป็นที่พักของอาหาร 1.3 กึ๋น (proventriculus) หรือ gizzard อยู่ต่อจากที่พัก อาหาร ในแมลงที่กินอาหารแข็ง อวัยวะนี้จะพัฒนาดีและภายในมี ฟันแหลมคมสำหรับบดอาหารก่อนที่จะปล่อยเข้าทางเดินอาหาร ตอนกลาง ต่อมน้ำลาย (salivary gland) มีรูเปิดที่ฐานของริมฝีปากล่าง เพื่อใช้ย่อยอาหารในปาก ต่อมน้ำลายมีรูปร่างแตกต่างกันในหมู่ แมลง โดยทั่วไปมีลักษณะคล้ายพวงองุ่น ในหนอนไหมต่อม น้ำลายพัฒนาเป็นต่อมสร้างเส้นไหม (silk gland) ทางเดินอาหารตอนต้นและตอนกลางมีลิ้นกั้นเรียกสโตโม เดียล วาล์ว (stomodeal valve or cardiac valve)

5 2. ทางเดินอาหารตอนกลาง (mid gut) หรือ Mesenteron เป็นเมม เบรนชนิด semipermeable ที่ประกอบด้วย โปรตีนและไคตินที่ คล้าย คิวติเคิล มีแหล่งกำเนิดจาก Endoderm ทำหน้าที่ย่อยและ ดูดซึมอาหารไปเลี้ยงร่างกาย ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 2.1 ถุงน้ำย่อย (gastric caecum) เป็นส่วนยื่นของผนัง ทางเดินอาหารตอนกลาง ทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อยและช่วยเพิ่ม พื้นที่ในส่วนมิดกัต นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการสกัดสารอาหารที่ มีประโยชน์ต่อร่างกายแมลง ซึ่งสารอาหารเหล่านี้ได้แก่ โปรตีน วิตามิน ไขมัน และถูกส่งผ่านผนังมิดกัตเข้าสู่ช่องว่างในลำตัว มี จำนวนและลักษณะต่างกันในแมลงแต่ละชนิดส่วนมากพบมี 2-8 อัน 2.2 ลำไส้ส่วนกลาง เป็นท่อขนาดใหญ่ บริเวณนี้จะมีการ ย่อยและดูดซึมอาหารมากที่สุด  ทางเดินอาหารตอนกลางและตอนปลายมีลิ้นกั้น เรียก ไพล อริด วาล์ว (pyloric valve or proctodeal valve)

6 3. ทางเดินอาหารตอนปลาย (hind gut) หรือ Proctodaeum มี แหล่งกำเนิดจาก Ectoderm บริเวณนี้มีการดูดน้ำจากกากอาหาร เพื่อควบคุมปริมาณน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย และเพื่อกำจัดกาก อาหาร ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 3.1 ท่อขับถ่าย (Malpighian tubules) เป็นท่อขนาดเล็กยื่น จากตอนปลายสุดของลำไส้ตอนกลาง จำนวนแตกต่างกันในหมู่ แมลง มีหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย 3.2 ไอเลียม (ileum) อยู่ถัดจากฐานของท่อขับถ่าย 3.3 โคลอน (colon) เป็นท่อตรง สั้นและแคบ มีกล้ามเนื้อ หนากว่าอยู่ต่อจากไอเลียม 3.4 เรคตัม (rectum) อยู่ถัดจากโคลอน เป็นกระเปาะมีผนัง หนาเพื่อเป็นที่พักของ กากอาหารก่อนปล่อยออกทางทวาร หนัก (anus)


ดาวน์โหลด ppt Digestive sys foregut midgut hindgut บทปฏิบัติการที่ 14 ทางเดินอาหาร (Alimentary Canal)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google