งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

*** นำเสนอ ผลงานวิจัย *** การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องอนุพันธ์ย่อย ของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดยใช้ชุด การสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "*** นำเสนอ ผลงานวิจัย *** การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องอนุพันธ์ย่อย ของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดยใช้ชุด การสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 *** นำเสนอ ผลงานวิจัย ***

3 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องอนุพันธ์ย่อย ของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดยใช้ชุด การสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 งานวิจัยเรื่อง

4 ชื่อผู้วิจัย / ตำแหน่ง นายพัชรพงศ์ ศรีอุดร ครูผู้สอน / หมวดคณิตศาสตร์ / แผนก สามัญ สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

5 ปัญหาการวิจัย ตามหลักสูตรที่ใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา มีการระบุให้นักศึกษาเรียนวิชา คณิตศาสตร์ทุกสาขางานที่ได้มีการเปิด สอน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร จึงมีความ จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน ของผู้วิจัยเอง

6 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมี ความสนใจที่จะนำเอาชุดการสอนวิชา คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ โจทย์ปัญหา เรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัว แปร สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 มาทดลองใช้กับการเรียนการสอนใน รายวิชา แคลคูลัส 2 (3000-1526) ซึ่ง ผู้ศึกษาคิดว่าเป็นเนื้อหาที่สามารถนำมา สร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อ การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัว แปรโดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้การ จัดการเรียนการสอนสนองต่อ จุดประสงค์ของหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง

7 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการใช้ชุดการสอนวิชา คณิตศาสตร์ ในการทักษะการแก้โจทย์ ปัญหาเรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน หลายตัวแปร สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้โจทย์ ปัญหาของนักศึกษาก่อนใช้ชุดการสอน และหลังใช้ชุดการสอนเรื่องอนุพันธ์ย่อย ของฟังก์ชันหลายตัวแปร สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2

8 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้โจทย์ ปัญหาเรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน หลายตัวแปร สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

9 ตาราง แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้การพัฒนา ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องอนุพันธ์ย่อย ของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดยใช้ชุดการสอนวิชา คณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 โดยสรุปค่าออกมาในรูปบของค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Pre TestPost Test ค่าเฉลี่ยเลข คณิต 3.454.38 ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 1.181.15

10 สรุปผลการศึกษา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์หลังจากการใช้ชุดการสอน เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของก่อนและ หลังการใช้ชุดการสอนมีการพัฒนา กว่าเดิมโดยได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่ ผลสัมฤทธิ์ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ยังสอบได้ไม่ ถึงครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ การเรียนโดยใช้ชุดการสอนทุกข้อได้ คะแนนเฉลี่ย 4.43 จากคะแนนเต็มในแต่ ละข้อ 5 คะแนน ซึ่งได้คะแนนในระดับ ปานกลาง

11 จบแล้วครับ \(^_^)/


ดาวน์โหลด ppt *** นำเสนอ ผลงานวิจัย *** การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องอนุพันธ์ย่อย ของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดยใช้ชุด การสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google