งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

*** นำเสนอ ผลงานวิจัย *** การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องอนุพันธ์ย่อย ของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดยใช้ชุด การสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "*** นำเสนอ ผลงานวิจัย *** การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องอนุพันธ์ย่อย ของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดยใช้ชุด การสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 *** นำเสนอ ผลงานวิจัย ***

3 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องอนุพันธ์ย่อย ของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดยใช้ชุด การสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 งานวิจัยเรื่อง

4 ชื่อผู้วิจัย / ตำแหน่ง นายพัชรพงศ์ ศรีอุดร ครูผู้สอน / หมวดคณิตศาสตร์ / แผนก สามัญ สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

5 ปัญหาการวิจัย ตามหลักสูตรที่ใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา มีการระบุให้นักศึกษาเรียนวิชา คณิตศาสตร์ทุกสาขางานที่ได้มีการเปิด สอน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร จึงมีความ จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน ของผู้วิจัยเอง

6 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมี ความสนใจที่จะนำเอาชุดการสอนวิชา คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ โจทย์ปัญหา เรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัว แปร สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 มาทดลองใช้กับการเรียนการสอนใน รายวิชา แคลคูลัส 2 ( ) ซึ่ง ผู้ศึกษาคิดว่าเป็นเนื้อหาที่สามารถนำมา สร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อ การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัว แปรโดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้การ จัดการเรียนการสอนสนองต่อ จุดประสงค์ของหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง

7 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการใช้ชุดการสอนวิชา คณิตศาสตร์ ในการทักษะการแก้โจทย์ ปัญหาเรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน หลายตัวแปร สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้โจทย์ ปัญหาของนักศึกษาก่อนใช้ชุดการสอน และหลังใช้ชุดการสอนเรื่องอนุพันธ์ย่อย ของฟังก์ชันหลายตัวแปร สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2

8 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้โจทย์ ปัญหาเรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน หลายตัวแปร สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

9 ตาราง แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้การพัฒนา ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องอนุพันธ์ย่อย ของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดยใช้ชุดการสอนวิชา คณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 โดยสรุปค่าออกมาในรูปบของค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Pre TestPost Test ค่าเฉลี่ยเลข คณิต ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน

10 สรุปผลการศึกษา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์หลังจากการใช้ชุดการสอน เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของก่อนและ หลังการใช้ชุดการสอนมีการพัฒนา กว่าเดิมโดยได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่ ผลสัมฤทธิ์ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ยังสอบได้ไม่ ถึงครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ การเรียนโดยใช้ชุดการสอนทุกข้อได้ คะแนนเฉลี่ย 4.43 จากคะแนนเต็มในแต่ ละข้อ 5 คะแนน ซึ่งได้คะแนนในระดับ ปานกลาง

11 จบแล้วครับ \(^_^)/


ดาวน์โหลด ppt *** นำเสนอ ผลงานวิจัย *** การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องอนุพันธ์ย่อย ของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดยใช้ชุด การสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google