งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

***นำเสนอผลงานวิจัย***

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "***นำเสนอผลงานวิจัย***"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ***นำเสนอผลงานวิจัย***

2 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องอนุพันธ์ย่อย ของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2

3 ครูผู้สอน/หมวดคณิตศาสตร์/แผนกสามัญ
ชื่อผู้วิจัย/ตำแหน่ง นายพัชรพงศ์ ศรีอุดร ครูผู้สอน/หมวดคณิตศาสตร์/แผนกสามัญ สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

4 ปัญหาการวิจัย ตามหลักสูตรที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษามีการระบุให้นักศึกษาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทุกสาขางานที่ได้มีการเปิดสอน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของผู้วิจัยเอง

5 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะนำเอาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 มาทดลองใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชา แคลคูลัส 2 ( ) ซึ่งผู้ศึกษาคิดว่าเป็นเนื้อหาที่สามารถนำมาสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสนองต่อจุดประสงค์ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

6 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาการใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในการทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักศึกษาก่อนใช้ชุดการสอนและหลังใช้ชุดการสอนเรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2

7 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้โจทย์ปัญหาเรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตาราง แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องอนุพันธ์ย่อย ของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 โดยสรุปค่าออกมาในรูปบของค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Pre Test Post Test ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 3.45 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 1.15

9 สรุปผลการศึกษา 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังจากการใช้ชุดการสอนเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนมีการพัฒนากว่าเดิมโดยได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่ผลสัมฤทธิ์ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ยังสอบได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนโดยใช้ชุดการสอนทุกข้อได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 จากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ 5 คะแนน ซึ่งได้คะแนนในระดับปานกลาง

10 จบแล้วครับ \(^_^)/


ดาวน์โหลด ppt ***นำเสนอผลงานวิจัย***

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google