งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 33 ( พ. ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซ ไนโตรเจนไดออกไซด์ใน บรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 33 ( พ. ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซ ไนโตรเจนไดออกไซด์ใน บรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 33 ( พ. ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซ ไนโตรเจนไดออกไซด์ใน บรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 สิงหาคม 2552

2 สรุปสาระสำคัญ *** ยกเลิก ** 1. ความใน (2) ของข้อ ๒ แห่ง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ. ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

3 สรุปสาระสำคัญ 2. ความใน (1) ของข้อ 6 แห่ง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ. ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 ( พ. ศ. 2550) เรื่อง กำหนด มาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทั่วไป

4 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการ นำไปปฏิบัติ 1. กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ไว้ดังต่อไปนี้ - ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนได ออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่ เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วนหรือไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร - ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ของก๊าซไนโตรเจนได ออกไซด์ในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 0.03 ส่วนในล้านส่วน หรือไม่เกิน 0.057 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

5 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการ นำไปปฏิบัติ 2. การคำนวณค่าความเข้มข้นของก๊าซ ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไปให้คำนวณเที่ยบที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศา เซลเซียส 3. การวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนได ออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง หรือค่า มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา 1 ปี ให้ใช้เครื่องวัดระบบ เคมีลูมิเนสเซน หรือระบบอื่นที่กรม ควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 33 ( พ. ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซ ไนโตรเจนไดออกไซด์ใน บรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google