งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบ ข้อกำหนดของการ วิเคราะห์ความ แปรปรวน พีระพงษ์ แพงไพรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบ ข้อกำหนดของการ วิเคราะห์ความ แปรปรวน พีระพงษ์ แพงไพรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบ ข้อกำหนดของการ วิเคราะห์ความ แปรปรวน พีระพงษ์ แพงไพรี

2 ข้อกำหนด ของ ANOVA Normality Homogeneity variance Additive model Independent error

3 ข้อมูล ตรวจสอบ ข้อกำหนด Yes วิเคราะ ห์ สรุปผล No แปลง ข้อมูล Non parametric

4 ข้อกำหนด ของ ANOVA Normality Homogeneity variance Additive model Independent error 1. Proc Univariate 2. Normal probability plot

5 1. Proc univariate เป็นการตรวจสอบจากค่าสังเกต อาศัยคุณสมบัติ e  N(0,  2 e ) แล้ว Y  N(0,  2 e ) ใช้ตัวสถิติ W (Shapiro-Wilk) ข้อมูล < 2,000 ใช้ตัวสถิติ D (Kolomokorov) ข้อมูล > 2,000 ความสัมพันธ์ระหว่าง normal scores กับ ค่าสังเกต ค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ถ้าข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ  1

6 สมมติฐานในการ ทดสอบ Ho : ประชากรกระจายแบบ ปกติ Ha : ประชากรกระจายแบบไม่ ปกติ

7 รูปแบบคำสั่งรูปแบบคำสั่ง

8 2. Normal probability plot เป็นการตรวจสอบจากค่า residual หรือ error อาศัยคุณสมบัติ e  N(0,  2 e ) แล้ว Y  N(0,  2 e ) ความสัมพันธ์ระหว่าง normal scores กับ error ถ้าข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ แผนภาพจะเป็นแบบเส้นตรง

9 รูปแบบคำสั่งรูปแบบคำสั่ง

10 ข้อมูลมีการกระจายแบบ ปกติ

11 Proc univariate Normal probability plot

12

13

14

15

16 ข้อกำหนด ของ ANOVA Normality Homogeneity variance Additive model Independent error 1. Proc Univariate 2. Normal probability plot 1. Residual plot 2. Variance ratio ของ Hartley 3. Variance ratio ของ Bartlett

17 1. การสร้าง residual plot สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง residual กับ ค่า prediction ถ้าแต่ละทรีทเมนต์มีความแปรปรวนเท่ากัน ค่า จะกระจาย

18 รูปแบบคำสั่งรูปแบบคำสั่ง

19

20 2. การทดสอบ variance ratio ของ Hartley Ho :  2 max =  2 min Ha :  2 max ≠  2 min หากเท่ากัน แสดงว่า variance เท่ากัน ทุกทรีทเมนต์

21 รูปแบบ คำสั่ง

22

23

24 3. การทดสอบ variance ratio ของ Bartlett Ho :  2 1 =  2 2 = … =  2 n Ha : มีความแปรปรวนอย่างน้อย 1 คู่ ที่ แตกต่างกัน ใช้ chi-square ในการทดสอบ

25 3. การทดสอบ variance ratio ของ Bartlett Q = k(n-1)ln[  s 2 i /k]-2(n-1)  ln(s 2 i ) C = 1+[1/(3*(k-1))]*[(k/(n-1))-(1/k*(n-1)))] เมื่อ k = จำนวน trt n = จำนวนซ้ำ s 2 = sampling variance BC = Q/C

26 รูปแบบ คำสั่ง

27

28 ข้อกำหนด ของ ANOVA Normality Homogeneity variance Additive model Independent error 1. Proc Univariate 2. Normal probability plot 1. Residual plot 2. Variance ratio ของ Hartley 3. Variance ratio ของ Bartlett Tukey

29 การทดสอบโดยวิธีของ Tukey กรณีวางแผนแบบ RCBD หรือ LSD โดยไม่มีซ้ำ Y ij =  +  i +  j + D  i  j +  ij Regression coefficient ระหว่าง block vs trt

30 ขั้นตอนการทดสอบขั้นตอนการทดสอบ 1 คำนวณค่า residual จากโมเดลที่มีแต่ ปัจจัยหลัก 2 ประเมินค่าอิทธิพลต่างๆในโมเดล คำนวณอิทธิพลร่วมสำหรับค่าสังเกตแต่ละ ค่า cij =  i  j /  3 ทดสอบอิทธิพลร่วมที่มีต่อค่า residual ถ้า sig. แสดงว่าโมเดลเป็นแบบ non additivity

31 สร้างชุดข้อมูลเพื่อเก็บค่า residual และ อิทธิพลต่างๆ

32 ทดสอบ non-additivity

33

34

35 สร้างตารางวิเคราะห์ความ แปรปรวนใหม่

36 ข้อกำหนด ของ ANOVA Normality Homogeneity variance Additive model Independent error 1. Proc Univariate 2. Normal probability plot 1. Residual plot 2. Variance ratio ของ Hartley 3. Variance ratio ของ Bartlett Tukey Residual plot

37 การสร้าง residual plot สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง residual กับ ตัวแปร ต่างๆ

38 ข้อมูล ตรวจสอบ ข้อกำหนด Yes วิเคราะ ห์ สรุปผล No แปลง ข้อมูล Non parametric


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบ ข้อกำหนดของการ วิเคราะห์ความ แปรปรวน พีระพงษ์ แพงไพรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google