งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ความหมายของสื่อการเรียน การสอน / ประเภทของสื่อการ เรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ความหมายของสื่อการเรียน การสอน / ประเภทของสื่อการ เรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ความหมายของสื่อการเรียน การสอน / ประเภทของสื่อการ เรียนการสอน

2 สื่อ การเรียนการสอน หมายถึง สิ่งที่ช่วยในการเรียนรู้ ที่ครูผู้สอนและผู้เรียน เป็นผู้ใช้ เพื่อ ช่วยให้กระบวนการเรียนการสอน ดำเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อ การเรียนการสอน ได้แก่ วัตถุ สิ่งของ ที่มีอยู่ใน ธรรมชาติ หรือมนุษย์สร้างขึ้นมา รวมทั้งวิธีการ สอนตลอดจนกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

3 สื่อ นับเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากใน การสอนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนื่องจาก เป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอน และผู้เรียนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย ให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของเนื้อหาบทเรียน ให้ตรงกับผู้สอนต้องการ ไม่ว่าสื่อนั้นจะอยู่ใน รูปแบบใดก็ตามล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่สามารถ อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น และ คำว่า สื่อ เป็นคามาจากภาษาลาตินว่า “ ระหว่าง ” สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลสารสนเทศ หรือเป็นตัวกลางข้อมูล ส่งผ่านจากผู้ส่งหรือ แหล่งส่งไปยังผู้รับเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถ สื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์

4 กระบวนการเรียนการสอนมีลักษณะเช่นเดียวกับ กระบวนการสื่อสาร ที่มีการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ จากฝ่ายส่งไปยังฝ่ายรับ และการสื่อสารที่ดีนั้น ควรจะเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งจาเป็นต้อง อาศัยสื่อที่ช่วยให้เกิดการสื่อสารกันได้ใน 2 ทิศทางด้วย เช่น โทรศัพท์ E-mail การประชุม การอภิปรายและการบรรยาย เป็นต้น

5 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน สื่อต่างๆ ที่เป็นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูล สารสนเทศจากผู้สอนไปยังผู้เรียน หรือเป็นสิ่งที่ ผู้เรียนใช้ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง นักวิชาการได้ จำแนกสื่อการสอนตามประเภท ลักษณะและ วิธีการใช้ดังนี้

6 สื่อโสตทัศน์ เป็นสื่อที่นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มของสื่อการเรียน การสอน โดยเป็นสื่อที่บรรจุหรือถ่ายทอด ข้อมูลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการได้ยิน เสียงและเห็นภาพ ปัจจุบันมีสื่อโสตเพิ่มขึ้น มากจากที่เดอ คีฟเฟอร์ ได้กล่าวไว้ทั้ง 3 ประเภท ในที่นี้จึงขอยกตัวอย่างสื่อใหม่ในแต่ ละประเภทดังนี

7 1. สื่อไม่ใช้เครื่องฉาย (no projected materials) เป็นสื่อที่ใช้การทางทัศนะโดย ไม่ต้องใช้เครื่องฉายร่วมด้วย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่สื่อภาพ เป็นสื่อที่สามารถ ถ่ายทอดเนื้อหา เช่น ภาพกราฟิก กราฟ แผน ที่ ของจริง ของจาลอง กระดานสาธิต ใช้ใน การนาเสนอเนื้อหา เช่นกระดานชอล์ก กระดานนิเทศ กระดานแม่เหล็ก กระดานผ้า สาลี ฯลฯ และกิจกรรม

8 2. สื่อเครื่องฉาย (projected and equipment) เป็นวัสดุและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารด้วยภาพหรือทั้ง ภาพทั้งเสียง อุปกรณ์มีทั้งแบบฉายตรงและ ฉายอ้อมเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาจากวัสดุแต่ละ ประเภทที่ใช้เฉพาะอุปกรณ์นั้นเพื่อให้เป็นภาพ ปรากฏขึ้นบนจอเช่นเครื่องฉายข้ามศีรษะใช้กับ แผ่นโปร่งใส เครื่องฉายสไลด์ใช้กับแผ่นฟิล์ม สไลด์ หรือให้ทั้งภาพและเสียง

9 3. สื่อเสียง (audio materials and equipment) เป็นวัสดุและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสื่อสารด้วยเสียง อุปกรณ์ เครื่องเสียงจะใช้ถ่ายทอดเนื้อหาจากวัสดุแต่ละ ประเภทที่ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์นั้นเพื่อเป็นเสียง ให้ได้ยิน เช่น เครื่องเล่นซีดีใช้กับแผ่นซีดี เครื่องเล่น / บันทึกเทปใช้กับเทปเสียง หรืออาจ เป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสัญญาณเสียง ดังเช่นวิทยุที่รับสัญญาณเสียงจากแหล่งส่งโดย ไม่ต้องใช้วัสดุใดๆในการนาเสนอเสียง

10 คำถาม 1. การสื่อสารแบบสองทางมีอะไรบ้าง 1. โทรศัพท์ – E –mail 2. แผ่นพับ - โปสเตอร์ 3. หนังสือพิมพ์ – แผ่นพับ 4. วิทยุ – โทรทัศน์ 2. สื่อการสอนแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง 1. 1 ประเภท คือภาพ 2. 2 ประเภท คือ ทั้งเสียง และภาพ 3. 3 ประเภท คือทั้งเสียง ภาพ และ หนังสือ 4. ถูกทุกข้อ 3. สื่อไม่ใช้เครื่องฉายมีกี่ประเภท 1. 2 ประเภท 2. 3 ประเภท 3. 4 ประเภท 4. 5 ประเภท

11 สมาชิกกลุ่ม 1. นายณัฐวุฒิ กาหลง 541122406 2. น. ส. กฤติยา วงค์คำลือ 541122424 3. นาย ชานนท์ สนธิ 541122426 4. นาย อนนท์ น้อยจันทร์ 541122431 5. นายพัลลภ ศิริบุตร 541122441 6. น. ส. มณีรัตน์ สุภาบุตร 541122444 7. นาย สมจิตร แซ่ซี 541122452


ดาวน์โหลด ppt 1. ความหมายของสื่อการเรียน การสอน / ประเภทของสื่อการ เรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google