งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติและวิธีการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์ 29 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติและวิธีการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์ 29 กรกฎาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติและวิธีการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์ 29 กรกฎาคม 2552

2 เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ วิธีปกติ อ.อ.อ.อ. ผศ. รศ. ศ.ศ.ศ.ศ. ( ศ 11)

3 วิธีพิเศษ 1. ขอข้าม ตำแหน่ง 3. ขอเปลี่ยนแปลง สาขาวิชา 2. คุณสมบัติไม่ครบเงื่อนไขอ ศ.ศ.อ รศ. ผศ. ศ.ศ.

4 คุณสมบัติและเงื่อนไข ผศ. อ. ป. ตรี 9 ปี อ. ป. โท 5 ปี อ. ป. เอก 2 ปี รศ. ผศ. 3 ปี ศ รศ. 2 ปี

5 แนวปฏิบัติและวิธีการ ประเมิน ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ( เอกสารหมายเลข 1-2) หลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินผลการสอนและ การประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผล การสอน ขั้นตอนการดำเนินการ มุมมองวิธีการประเมินผลงาน วิชาการ ( เอกสารหมายเลข 3)

6 o ประวัติส่วนตัวและผลงานวิชาการ ( ก. พ. อ 03) o เอกสารประกอบการสอน – ผศ. เอกสารคำสอน – รศ. o ผลงานวิชาการ  ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการลักษณะ อื่น และ  งานแต่ง เรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือ บทความ ทางวิชาการ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

7 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 1. หลักเกณฑ์ 1.1 รายการเอกสารขอกำหนด ตำแหน่ง โดยวิธีปกติ ประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ ผศ./ รศ. – ดี ศ.- ดีมาก / ดีเด่น 1.2 รายการเอกสารขอกำหนด ตำแหน่ง โดยวิธีพิเศษ ประเมินคุณภาพและปริมาณผลงาน วิชาการ ผศ./ รศ. – ดีมาก ศ.- ดีเด่น

8 2. แนวทางการ ประเมิน 2.1 การประเมินผลการสอน 2.2 การประเมินเอกสารที่ใช้ ประกอบการประเมินการสอน คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ฯ o คณบดี / รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย ประธาน อนุกรรมการ o หัวหน้า ภาควิชา / สาขาวิชาที่ผู้ขอสังกัดอนุกรรมการ o กรรมการบริหารประจำคณะ (2 คน ) อนุกรรมการ o ผู้แทนสภาพนักงานประเภทคณาจารย์ (1 คน ) อนุกรรมการ o ผู้แทนคณาจารย์ในภาควิชา / สาขาวิชา ( รศ. ขึ้นไป 2 คน ) อนุกรรมการ o เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เลขานุการ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

9 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ หลักฐานประกอบ ( รายวิชาที่ระบุเป็นภาระ งานสอน ) 1. แผนการสอน (SC-QA 9) 2. ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา (SC หรือ CMU-MIS) 3. รายงานการวัดและประเมินผล (SC-QA 10) 4. ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 3.60-4.00 เชี่ยวชาญ คะแนน 3.01-3.59 ชำนาญพิเศษ คะแนน 2.50-3.00 ชำนาญ คะแนน < 2.49 ไม่เข้าเกณฑ์ฯ ศ.ศ. รศ. ผศ. 2.1 การประเมินผลการสอน ( แบบ ปผ.1-2) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

10 เอกสารประกอบการสอน - ผศ. เอกสารคำสอน - รศ. การประเมิน พิจารณาโดยอนุกรรมการสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคำนึงถึง ความถูกต้อง ครอบคลุมรายวิชา การ จัดลำดับเนื้อหา รูปแบบการเขียน ความทันสมัย การศึกษาค้นคว้า สนอแนวคิดของตนเอง และคุณค่า ของเอกสาร เกณฑ์การประเมิน คะแนน 3.26-4.00 ดีมาก คะแนน 2.51-3.25 ดี คะแนน < 2.50 ควรปรับปรุง รศ. ผศ. 2.2 การประเมินเอกสาร ( แบบ ปส.1-2/ อส.1-2) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

11 3. ขั้นตอนการ เสนอเรื่อง o ผู้ขอจัดเตรียมเอกสาร o ธุรการภาควิชารับเรื่องตรวจสอบตาม checklist เสนอ หัวหน้าภาควิชา พิจารณาเบื้องต้น o นำส่งหน่วยการเจ้าหน้าที่คณะฯ ตรวจสอบ ความถูกต้องอีกครั้ง แล้วจึงประทับตรารับเรื่อง นำส่งเอกสารและนัดประชุมอนุกรรมการพิจารณา ประเมินผลการสอนฯ o กรณีที่ผ่านเกณฑ์ เสนอเรื่องพร้อมเอกสาร ทั้งหมด ไปมหาวิทยาลัย กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่งคืนผู้ขอเพื่อปรับแก้ไข ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

12 มุมมองวิธีการประเมินผลงาน วิชาการ * * ศ. นสพ. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร จาก การสัมมนา ผู้ทรงคุณวุฒิฯ สกอ. 25 พ. ย.51 (www.science.cmu.ac.th(www.science.cmu.ac.th Sci-KM Blog นานา สาระทางวิชาการ ) วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ( เกณฑ์ ก. พ. อ.) แนวทางและข้อสังเกต จากการประเมินผลงานวิชาการ ตำรา / หนังสือ งานวิจัย และผลงานวิชาการอื่น ต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมทางวิชาการ

13 * ศ. นสพ. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร จาก การสัมมนา ผู้ทรงคุณวุฒิฯ สกอ. 25 พ. ย.51 (www.science.cmu.ac.th(www.science.cmu.ac.th Sci-KM Blog นานา สาระทางวิชาการ ) ซื่อสัตย์ / ไม่ลอกเลียนงานผู้อื่น / ไม่เผยแพร่งานเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้เกียรติในการอ้างอิงบุคคล / แหล่งที่มาของข้อมูล หลักฐานการค้นคว้า ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน ไม่มีอคติ ไม่เบี่ยงเบนผลงาน / เสนอผลงานตามจริง นำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมทางวิชาการ


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติและวิธีการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์ 29 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google