งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติและวิธีการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติและวิธีการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติและวิธีการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์ 29 กรกฎาคม 2552

2 เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
วิธีปกติ อ. ผศ. รศ. ศ. (ศ11)

3 วิธีพิเศษ อ อ 3. ขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา 1. ขอข้ามตำแหน่ง ผศ. รศ.
2. คุณสมบัติไม่ครบเงื่อนไข ศ. ผศ. ศ.

4 คุณสมบัติและเงื่อนไข
ผศ. อ. ป.ตรี 9 ปี อ. ป.โท 5 ปี อ. ป.เอก 2 ปี รศ. ผศ. 3 ปี รศ. 2 ปี

5 แนวปฏิบัติและวิธีการประเมิน
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 1-2) หลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินผลการสอนและการประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ขั้นตอนการดำเนินการ มุมมองวิธีการประเมินผลงานวิชาการ (เอกสารหมายเลข 3)

6 เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
ประวัติส่วนตัวและผลงานวิชาการ (ก.พ.อ 03) เอกสารประกอบการสอน – ผศ. เอกสารคำสอน – รศ. ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่น และ งานแต่ง เรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือ บทความ ทางวิชาการ

7 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
1. หลักเกณฑ์ 1.1 รายการเอกสารขอกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีปกติ ประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ ผศ./รศ. – ดี ศ.- ดีมาก/ดีเด่น 1.2 รายการเอกสารขอกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีพิเศษ ประเมินคุณภาพและปริมาณผลงานวิชาการ ผศ./รศ. – ดีมาก ศ.- ดีเด่น

8 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2. แนวทางการประเมิน 2.1 การประเมินผลการสอน 2.2 การประเมินเอกสารที่ใช้ประกอบการประเมินการสอน คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ คณบดี/รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ หัวหน้า ภาควิชา/สาขาวิชาที่ผู้ขอสังกัด อนุกรรมการ กรรมการบริหารประจำคณะ (2 คน) อนุกรรมการ ผู้แทนสภาพนักงานประเภทคณาจารย์ (1 คน) อนุกรรมการ ผู้แทนคณาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชา (รศ. ขึ้นไป 2 คน) อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เลขานุการ

9 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2.1 การประเมินผลการสอน (แบบ ปผ.1-2) หลักฐานประกอบ (รายวิชาที่ระบุเป็นภาระงานสอน) แผนการสอน (SC-QA 9) ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา (SC หรือ CMU-MIS) รายงานการวัดและประเมินผล (SC-QA 10) ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เชี่ยวชาญ คะแนน ชำนาญพิเศษ คะแนน ชำนาญ คะแนน < 2.49 ไม่เข้าเกณฑ์ฯ ศ. รศ. ผศ.

10 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2.2 การประเมินเอกสาร (แบบ ปส.1-2/อส.1-2) เอกสารประกอบการสอน - ผศ. เอกสารคำสอน - รศ. การประเมิน พิจารณาโดยอนุกรรมการสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคำนึงถึง ความถูกต้อง ครอบคลุมรายวิชา การจัดลำดับเนื้อหา รูปแบบการเขียน ความทันสมัย การศึกษาค้นคว้า สนอแนวคิดของตนเอง และคุณค่าของเอกสาร เกณฑ์การประเมิน คะแนน ดีมาก คะแนน ดี คะแนน < ควรปรับปรุง รศ. ผศ.

11 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
3. ขั้นตอนการเสนอเรื่อง ผู้ขอจัดเตรียมเอกสาร ธุรการภาควิชารับเรื่องตรวจสอบตาม checklist เสนอ หัวหน้าภาควิชา พิจารณาเบื้องต้น นำส่งหน่วยการเจ้าหน้าที่คณะฯ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วจึงประทับตรารับเรื่อง นำส่งเอกสารและนัดประชุมอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการสอนฯ กรณีที่ผ่านเกณฑ์ เสนอเรื่องพร้อมเอกสารทั้งหมด ไปมหาวิทยาลัย กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่งคืนผู้ขอเพื่อปรับแก้ไข

12 มุมมองวิธีการประเมินผลงานวิชาการ*
* ศ. นสพ. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร จาก การสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิฯ สกอ. 25 พ.ย.51 (www.science.cmu.ac.th Sci-KM Blog นานาสาระทางวิชาการ) วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล (เกณฑ์ ก.พ.อ.) แนวทางและข้อสังเกต จากการประเมินผลงานวิชาการ ตำรา/หนังสือ งานวิจัย และผลงานวิชาการอื่น ต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมทางวิชาการ

13 (www.science.cmu.ac.th Sci-KM Blog นานาสาระทางวิชาการ)
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางวิชาการ * ศ. นสพ. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร จาก การสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิฯ สกอ. 25 พ.ย.51 (www.science.cmu.ac.th Sci-KM Blog นานาสาระทางวิชาการ) ซื่อสัตย์/ไม่ลอกเลียนงานผู้อื่น/ไม่เผยแพร่งานเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้เกียรติในการอ้างอิงบุคคล/แหล่งที่มาของข้อมูล หลักฐานการค้นคว้า ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน ไม่มีอคติ ไม่เบี่ยงเบนผลงาน/เสนอผลงานตามจริง นำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย Q&A


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติและวิธีการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google