งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ ข้อสอบ ผศ. ดร. ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ ข้อสอบ ผศ. ดร. ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ ข้อสอบ ผศ. ดร. ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร

2 ค่าความยากง่าย หาได้โดยการหาสัดส่วนหรือจำนวนร้อยละของ คนที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูกกับจำนวนคนทั้งหมด เขียนในรูปสูตรได้ ดังนี้ P = จำนวนคนที่ตอบข้อนั้นถูก จำนวนคนที่ตอบข้อนั้นทั้งหมด หรือ P = จำนวนคนที่ตอบข้อนั้นถูก จำนวนคนที่ตอบข้อนั้นทั้งหมด X 100

3 ตัวอย่าง ข้อสอบข้อหนึ่งมีคนตอบถูก 40 คน จากคนทั้งหมด 50 คน P = 40 50 40 50 X 100 P = =.80 = 80%

4 ค่าความยากง่ายของข้อสอบมี ลักษณะดังนี้ 1. ค่าความยากง่ายของข้อสอบ (P) จะมีค่าอยู่ระหว่าง.00 ถึง 1.00 2. ข้อสอบที่มีค่า P มาก ข้อสอบข้อนั้นมีคนตอบถูกมาก แสดงว่าข้อสอบง่าย 3. ข้อสอบที่มีค่า P น้อย ข้อสอบข้อนั้นมีคนตอบถูกน้อย แสดงว่าข้อสอบยาก 4. ข้อสอบที่มีค่า P =.50 เป็นข้อสอบที่มีความยากปาน กลาง หรือมีความยากง่ายพอเหมาะ

5 5. การแปลความหมายค่าความยาก ง่ายของข้อสอบกรณีตัวถูก มีเกณฑ์ดังนี้ ค่า P.81 - 1.00 หมายความว่าง่าย มาก ควรตัดทิ้ง.61 -.80 หมายความว่าง่าย พอใช้ได้.51 -.60 หมายความว่าค่อนข้าง ง่าย ดี.50 หมายความว่ายากง่าย พอเหมาะ ดีมาก.40 -.49 หมายความว่าค่อนข้าง ยาก ดี.20 -.39 หมายความว่ายาก พอใช้ได้.00 -.19 หมายความว่ายากมาก ควรตัดทิ้ง

6 6. ค่าความยากง่ายสำหรับผู้สอบแต่ละกลุ่มจะมีค่าไม่ เท่ากัน โดยปกติกลุ่มผู้สอบที่เก่งกว่าจะมีค่าความ ยากง่ายสูงกว่ากลุ่มอ่อน แต่หากผู้สอบแต่ละกลุ่มมี ความสามารถใกล้เคียงกันแล้วก็จะมีผลให้ค่าความ ยากของข้อสอบใกล้เคียงกัน 7. ค่าความยากง่ายที่เหมาะสมนั้นไม่คงที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับจุดมุ่งหมายหรือสถานการณ์ในการสอบ แต่ละครั้ง 8. การพิจารณาค่าความยาก กรณีที่เป็นตัวลวง ตัวลวง ที่ดีจะต้องมีคนเลือกตอบบ้างและไม่มากนัก ตัวลวง ใดที่ไม่มีผู้ใดเลือกตอบเลย ถือว่าเป็นตัวลวงที่ผิดจน ชัดเจนเกินไปไม่ดี 9. ในทางปฏิบัติในแบบทดสอบฉบับหนึ่งจะ ประกอบด้วยข้อสอบที่ง่ายจำนวนหนึ่ง ข้อสอบที่ยาก จำนวนหนึ่ง และข้อสอบที่มีค่าความยากปานกลาง เป็นส่วนใหญ่

7 คำถาม : ข้อดีของสินค้า OTOP คือข้อใด ก. ทุกตำบลต่างผลิตสินค้าของตนออกมา ขาย ข. ไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้อื่นในการผลิต สินค้า ค. สร้างงานสร้างรายได้ ประเทศไทย เข้มแข็งนำหน้าประเทศอื่น ง. ปรับปรุงเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้เกิด สำนึก หันมาซื้อและใช้สินค้าไทยมากขึ้น เฉลย ข้อ ง.

8 กาเอ๋ยกา บินมา........ ก.ไวไว ข.มาม่า ค.ยำยำ ง.กุ๊งกิ๊ง

9 สรุป ข้อสอบที่ดีควรมีค่าความยากง่ายตั้งแต่.20 ขึ้นไป

10 การหาค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ ค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ หมายถึง ความสามารถของข้อสอบแต่ละข้อในการ จำแนกคนที่อยู่ในกลุ่มเก่งออกจากคนที่อยู่ ในกลุ่มอ่อนได้ ข้อสอบข้อใดมีอำนาจจำแนกดี คนเก่งจะตอบถูก คนอ่อนจะตอบผิด สัญญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าอำนาจจำแนกคือ " r " ซึ่งหาได้จากสูตร r = จำนวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มเก่ง _ จำนวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มอ่อน

11 ตัวอย่าง ถ้าแยกคนสอบออกเป็นกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อนกลุ่มละ 40 คน ข้อสอบข้อหนึ่งมี คนตอบถูกในกลุ่มเก่ง 30 คน ในกลุ่มอ่อน 10 คน จะมีค่าอำนาจจำแนก ดังนี้ ค่าอำนาจจำแนกมีค่าเท่ากับ.50

12 ค่าอำนาจจำแนกจะมีลักษณะ ดังนี้ 1. ค่าอำนาจจำแนก (r) จะมีค่าตั้งแต่ -1.00 ถึง +1.00 2. ข้อสอบข้อใดที่จำนวนคนตอบถูกในกลุ่มเก่ง มากกว่าจำนวนคนตอบถูกในกลุ่มอ่อน ค่า r จะ เป็นบวก 3. ข้อสอบข้อใดจำนวนคนตอบถูกในกลุ่มเก่งน้อย กว่าจำนวนคนตอบถูกในกลุ่มอ่อน ค่า r ติดลบ เป็นข้อสอบที่ใช้ไม่ได้ 4. ข้อสอบข้อใดจำนวนคนตอบถูกในกลุ่มเก่งและ กลุ่มอ่อนเท่ากัน ค่า r จะเป็น.00

13 5. การแปลความหมายค่าอำนาจ จำแนกของข้อสอบกรณีตัวถูก มี เกณฑ์ดังนี้ ค่า r.40 ขึ้นไป หมายความว่า จำแนกได้ดีมาก.30 -.39 หมายความว่า จำแนก พอใช้ แต่ควรปรับปรุง.20 -.29 หมายความว่า จำแนกได้ น้อย ควรปรับปรุงอีกครั้ง หนึ่ง.19 ลงมาหมายความว่า จำแนกไม่ดี ไม่ ควรใช้

14 6. ค่าอำนาจจำแนกสำหรับตัวถูกควรมีค่าตั้งแต่ +.20 ขึ้นไป 7. การพิจารณาค่าอำนาจจำแนกของตัวลวง ตัว ลวงที่ดีนั้นจะต้องมีคนอ่อน เลือกตอบมากกว่า คนเก่งเสมอ ตัวลวงตัวใดที่คนเก่งเลือกตอบ เป็นจำนวน มากกว่าคนอ่อนแสดงว่าเป็นตัวลวง ที่ไม่ดี

15 คุณลักษณะของเครื่องมือที่ดี 1. ความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือได้ Reliability 2. ความเที่ยงตรงหรือความแม่นตรง Validity 3. ความยากหรือง่ายพอเหมาะ Difficulty 4. อำนาจจำแนก Discrimination 5. ความเป็นปรนัย Objectivity 6. ความยุติธรรม Fairness 7. ถามลึก Searching 8. จำเพาะเจาะจง Definite 9. ยั่วยุ Exemplary 10. ประสิทธิภาพ Efficiency


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ ข้อสอบ ผศ. ดร. ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google