งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1/4 ทดสอบความ แตกต่างของคะแนนสอบระหว่างก่อนและหลังการทดสอบโดยใช้สถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1/4 ทดสอบความ แตกต่างของคะแนนสอบระหว่างก่อนและหลังการทดสอบโดยใช้สถิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1/4 ทดสอบความ แตกต่างของคะแนนสอบระหว่างก่อนและหลังการทดสอบโดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent samples’ ตารางที่ 1.1 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) และหาค่า t จำนวน 40 คน ตารางที่ 1.1 คะแนน NS.D.t ก่อน เรียน 409.372.483.15 หลังเรียน 4020.303.45 จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่าค่ามัชฌิมเลขคณิตของผลลัพธ์ ก่อนเรียนได้เท่ากับ 9.37 และหลังเรียนได้เท่ากับ 20.30 และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 2.48 และหลังเรียนเท่ากับ 3.45 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องการบวกลบเศษส่วน หลังเรียนด้วยแบบฝึกหัด เฉพาะเรื่องสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

5 ข้อความ S.D. ความหมา ย 1. วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เป็นวิชาที่น่าสนใจ 3.5 0 2.87 ดีมาก 2. นักเรียนส่วนใหญ่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 3.5 6 2.79 ดีมาก 3. วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ 4.5 0 0.50 ดีมากที่สุด 4. เป็นความเชื่อแต่เดิมว่าวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เป็นวิชาที่ ยาก 3.6 6 2.66 ดีมาก 5. วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เป็นวิชาที่เรียนเข้าใจยาก 3.6 3 2.70 ดีมาก 6. ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ส่วนใหญ่เข้มงวดในการเรียน การสอน 4.0 3 2.06 ดีมาก 7. แบบฝึกหัดในวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เข้าใจยาก 4.0 0 2.12 ดีมาก 8. พื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ดีพอ 3.7 6 2.52 ดีมาก 9. ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 สอนได้สนุกน่าสนใจ 3.8 3 2.41 ดีมาก 10. ผู้เรียนขาดความเชื่อมั่นในการนำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 2 2.8 3 3.53 ดีมากที่สุด รวม 3.7 3 2.41 ดีมาก ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เจตนคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1/4 ที่ใช้ แบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกหัดเฉพาะเรื่อง ตารางที่ 2.1 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของเจตนคติของนักศึกษา ที่มีต่อวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักศึกษา 1/4

6 1. ได้พัฒนาแบบฝึกหัดเฉพาะเรื่อง เพื่อสอนซ่อมเสริม 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน โดยใช้แบบฝึกหัดเฉพาะเรื่อง หลังการเรียน สูงกว่าก่อน การเรียน อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 3. นักศึกษามีเจตนคติต่อ วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ หลังจากเรียน แบบฝึกหัดเฉพาะเรื่องอยู่ในระดับที่ดี มาก คือมีเจตนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ หลังจากเรียนดีขึ้น ( > 3.5)

7

8


ดาวน์โหลด ppt ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1/4 ทดสอบความ แตกต่างของคะแนนสอบระหว่างก่อนและหลังการทดสอบโดยใช้สถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google