งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัย เรื่อง >> การพัฒนาทักษะการคำนวณบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน โดยใช้แบบฝึก ทักษะการคำนวณในรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัย เรื่อง >> การพัฒนาทักษะการคำนวณบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน โดยใช้แบบฝึก ทักษะการคำนวณในรายวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัย เรื่อง >> การพัฒนาทักษะการคำนวณบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน โดยใช้แบบฝึก ทักษะการคำนวณในรายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ( ปวช.2) แผนกช่างอุตสาหกรรม โดย นายวุฒิชัย สุขขี้เหล็ก

2 Engineering and Business Administration Technological College วัตถุประส งค์ >> 1. เพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่ทำ ให้นักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ต่ำในวิชา คณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ เนื่องจาก บวก ลบ คูณหารเศษส่วนไม่ได้ 2. เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกพัฒนา ทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วนต่อผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์การบวก ลบ คูณ และหาร

3 Engineering and Business Administration Technological College กรอบแนวคิดใน การวิจัย >> ตัวแปรต้น : การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะ การแก้ปัญหา คณิตศาสตร์การบวก การ ลบ การคูณและการ หาร เศษส่วน ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ การแก้ปัญหา คณิตศาสตร์การบวก การลบ การคูณและการหาร เศษส่วน

4 Engineering and Business Administration Technological College ประชากรและ กลุ่มเป้าหมาย >> ประชากร เป็นนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ( ปวช.2) แผนกช่างอุตสาหกรรม กลุ่มประชากรเป้าหมาย เป็นกลุ่มนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำในการทดสอบระหว่าง เรียน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ จำนวน 104 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน

5 Engineering and Business Administration Technological College เครื่องมือในการ วิจัย >> เครื่องมือในการแก้ปัญหา แบบฝึกทักษะเฉพาะเรื่อง ตามลำดับ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1. แบบสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึง การตอบคำถาม 2. แบบทดสอบเฉพาะเรื่อง 3. แบบทดสอบรวมเรื่องการบวกลบ คูณหารเศษส่วน

6 Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย >> 1. นักเรียนเป้าหมาย 104 คน ที่ทำแบบฝึกพัฒนา ทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน สามารถพัฒนาความรู้ทักษะในการบวกลบคูณหาร เศษส่วน อยู่ในระดับพอใช้ 2. แบบฝึกทักษะแก้ปัญหากาคำนวณเศษส่วน สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี่ที่ 2 มี ประสิทธิภาพเฉลี่ย 81.3 / 80.3 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน ที่กำหนดไว้ 80/80

7 Engineering and Business Administration Technological College ผลกระทบ / ประโยชน์จากการวิจัย >> 1. ได้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหาร เศษส่วนสำหรับใช้ใน การปรับพื้นฐานนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 ( ปวช.2) แผนกช่างอุตสาหกรรม 2. ลดข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาในการเรียน คณิตศาสตร์เนื่องจากขาดทักษะการคำนวณเศษส่วน ของนักเรียน ( ปวช.2) แผนกช่างอุตสาหกรรม

8 Engineering and Business Administration Technological College จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัย เรื่อง >> การพัฒนาทักษะการคำนวณบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน โดยใช้แบบฝึก ทักษะการคำนวณในรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google