งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชื่อวิจัย การสร้างสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชื่อวิจัย การสร้างสื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชื่อวิจัย การสร้างสื่อ E-book วิชาการเขียน ภาษาจาวา เรื่อง แนะนำภาษาจาวา เริ่ม ใช้งานภาษาจาวา และโครงสร้างภาษา จาวา สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย จากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า การ เรียน การสอนวิชาการเขียนภาษาจาวา ควรมีสื่อการเรียน การสอน เพื่อ นำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ดึงดูดความสนใจ โดยมีเทคนิคการ นำเสนอด้วยกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง สวยงามและเหมือนจริง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว เกิดทัศนคติที่ดี ต่อการเรียน ประหยัดเวลาและ งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน และยังสามารถลดช่องว่างการเรียนรู้ ของผู้เรียน

3 วัตถุประสงค์งานวิจัย 1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพของสื่อ E- book รายวิชาการเขียนภาษาจาวา เรื่อง แนะนำภาษาจาวา เริ่มใช้งานภาษาจาวา และ โครงสร้างภาษาจาวา สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อ E-book รายวิชาการเขียนภาษา จาวา เรื่อง แนะนำภาษาจาวา เริ่มใช้งานภาษา จาวา และโครงสร้างภาษาจาวา สำหรับ นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

4 ตาราง ผลการประเมินคุณภาพ ของสื่อ E-book วิชาการเขียนภาษาจาวา เรื่อง แนะนำภาษาจาวา เริ่มใช้งานภาษาจาวา และ โครงสร้างภาษาจาวา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

5 ตาราง ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อ E- book วิชาการเขียนภาษา จาวา เรื่อง แนะนำภาษาจาวา เริ่มใช้งานภาษา จาวา และโครงสร้างภาษาจาวา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

6 ตาราง การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียน สื่อ E-book วิชาการเขียนภาษาจาวา เรื่อง แนะนำ ภาษาจาวา เริ่มใช้งานภาษาจาวา และโครงสร้าง ภาษาจาวา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

7 สรุปผลการวิจัย 1. สื่อ E-book รายวิชาการเขียนภาษาจา วา เรื่อง แนะนำภาษา จาวา เริ่มใช้งานภาษาจาวา และโครงสร้าง ภาษาจาวา มีคุณภาพโดยเฉลี่ยรวมมีค่า เท่ากับ 4.61 แสดงว่ามีคุณภาพด้านอยู่ใน ระดับดีมาก 2. สื่อ E-book รายวิชาการเขียนภาษาจา วา เรื่อง แนะนำภาษาจาวา เริ่มใช้งานภาษาจา วา และโครงสร้างภาษาจาวา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.67/84.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยสื่อ E-book รายวิชา การเขียนภาษาจาวา เรื่อง แนะนำภาษาจาวา เริ่มใช้งานภาษาจาวา และโครงสร้างภาษาจา วา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชื่อวิจัย การสร้างสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google