งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ชื่อวิจัย การสร้างสื่อ E-book วิชาการเขียนภาษาจาวา เรื่อง แนะนำ ภาษาจาวา เริ่มใช้งานภาษาจาวา และโครงสร้างภาษาจาวา สำหรับ นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย จากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า การเรียน การสอนวิชาการ เขียนภาษาจาวา ควรมีสื่อการเรียน การสอน เพื่อนำมาใช้ พัฒนาการเรียนการสอน สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ดึงดูดความสนใจ โดยมีเทคนิคการนำเสนอด้วยกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง สวยงามและเหมือนจริง ช่วยให้ ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว เกิดทัศนคติ ที่ดีต่อการเรียน ประหยัดเวลาและงบประมาณในการจัดการเรียน การสอน และยังสามารถลดช่องว่างการเรียนรู้ของผู้เรียน

3 วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพของสื่อ E-book รายวิชาการเขียน ภาษาจาวา เรื่อง แนะนำภาษาจาวา เริ่มใช้งานภาษาจาวา และ โครงสร้างภาษาจาวา สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อ E-book รายวิชาการเขียนภาษา จาวา เรื่อง แนะนำภาษาจาวา เริ่มใช้งานภาษาจาวา และโครงสร้าง ภาษาจาวา สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง เรียน

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง ผลการประเมินคุณภาพ ของสื่อ E-book วิชาการเขียนภาษาจาวา เรื่อง แนะนำภาษาจาวา เริ่มใช้งานภาษาจาวา และโครงสร้างภาษาจาวา

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อ E-book วิชาการเขียนภาษา จาวา เรื่อง แนะนำภาษาจาวา เริ่มใช้งานภาษาจาวา และโครงสร้างภาษาจาวา

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สื่อ E-book วิชาการเขียนภาษาจาวา เรื่อง แนะนำภาษาจาวา เริ่มใช้งานภาษาจาวา และโครงสร้างภาษาจาวา

7 สรุปผลการวิจัย 1. สื่อ E-book รายวิชาการเขียนภาษาจาวา เรื่อง แนะนำภาษา จาวา เริ่มใช้งานภาษาจาวา และโครงสร้างภาษาจาวา มีคุณภาพโดย เฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.61 แสดงว่ามีคุณภาพด้านอยู่ในระดับดีมาก 2. สื่อ E-book รายวิชาการเขียนภาษาจาวา เรื่อง แนะนำภาษาจา วา เริ่มใช้งานภาษาจาวา และโครงสร้างภาษาจาวา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.67/84.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วย สื่อ E-book รายวิชาการเขียนภาษาจาวา เรื่อง แนะนำภาษาจาวา เริ่มใช้ งานภาษาจาวา และโครงสร้างภาษาจาวา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google