งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐกิจพอเพียง ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐกิจพอเพียง ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐกิจพอเพียง ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 33101 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เศรษฐศาสตร์

2 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

3 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 4 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ ได้พระราชทานกระแส พระราชดำรัส เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ ได้พระราชทานกระแส พระราชดำรัส เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ปัญหาเรื่องหนี้สินและความยากจน - ไม่สามารถจัดการกับหนี้สิน ที่มีอยู่ - ไม่สามารถจัดการกับหนี้สิน ที่มีอยู่ - ประชากรไม่สามารถพึ่งตนเองได้

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ความพอเพียง ความเป็นอยู่ ความคิด จิต ใจ

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีระบบ ภูมิคุ้มกัน

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐกิจพอเพียง รอบ รู้ รอบคอบรอบคอบ ระมัดระวังระมัดระวัง สร้างพื้นฐานจิตใจคนในชาติสร้างพื้นฐานจิตใจคนในชาติ

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี พื้นฐานจิตใจ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อสัตย์ สุจริต รอบ รู้

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ดำเนินชีวิต อดท น มีความเพียรมีความเพียรมีสติปัญญามีสติปัญญา ความรอบคอบความรอบคอบ

10 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ลองทำดู 1. ความพอประมาณ หมายถึง 2. ความมีเหตุผล หมายถึง 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน ตัวหมายถึง

11 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี หลักการ งานเป็น ที่พึ่ง แห่งตน การรวมกลุ่มของชาวบ้านการรวมกลุ่มของชาวบ้าน - มีเมตตา - ความสามัคคี - เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

12 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี งานเป็นที่พึ่งแห่งตน - มีจิตสำนึกดี - ช่วยเหลือกัน - จัดการทรัพยากรอย่าง มีประสิทธิภาพ - จัดการทรัพยากรอย่าง มีประสิทธิภาพ

13 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี - นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ - ปรับตัวเข้ากับภาวะเศรษฐกิจ - ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์

14 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ปรัชญา ทาง สาย กลาง ความสมดุลและยั่งยืนความสมดุลและยั่งยืน ภูมิคุ้มกัน และ รู้เท่าทัน โลก ภูมิคุ้มกัน และ รู้เท่าทัน โลก เสริมสร้างคุณภาพคนเสริมสร้างคุณภาพคน ความพอประมาณ อย่างมีเหตุผล

15 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การ ประยุกต์ใช้ ประห ยัด ประกอบอาชีพสุจริตประกอบอาชีพสุจริต หา รายได้ เพิ่ม ไม่กระทำชั่วไม่กระทำชั่ว ไม่แก่งแย่ง ผลประโยชน์และ แข่งขันกัน

16 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การดำเนินงาน เกษตร แบบ โครงกา รทฤษฎี ใหม่ เกษตร แบบ โครงกา รทฤษฎี ใหม่ ใช้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ใช้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้

17 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่ม ประสบ การณ์ กลุ่มสนใจกลุ่มสนใจ การจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรม - การเกษตร - ประสบการณ์ ชีวิต - ประสบการณ์ ชีวิต

18 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ระบบสหกรณ์ องค์การของกลุ่ม บุคคลที่รวมกัน โดยสมัครใจ เพื่อ ดำเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ องค์การของกลุ่ม บุคคลที่รวมกัน โดยสมัครใจ เพื่อ ดำเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ ภายใต้หลักประชาธิปไตย

19 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ลักษณะของสหกรณ์ ไม่ แสวงห า กำไร กำไร สมาชิกเป็นเจ้าของสมาชิกเป็นเจ้าของ มีผลประ - โยชน์ร่วมกัน โยชน์ร่วมกัน

20 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. เป็นสมาชิกโดยสมัครใจ 2. ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย 3. สมาชิกมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ หลักการของสหกรณ์ 4. ปกครองตนเองและเป็นอิสระ

21 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 5. ให้การศึกษา ฝึกอบรมและ สารสนเทศ 5. ให้การศึกษา ฝึกอบรมและ สารสนเทศ 6. ร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 7. เอื้ออาทรต่อชุมชน


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐกิจพอเพียง ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google