งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจง การจัดทำรายงานการเงิน ของ หน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจง การจัดทำรายงานการเงิน ของ หน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจง การจัดทำรายงานการเงิน ของ หน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21 มกราคม

2 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานในกำกับ จัดทำรายงานการเงินและ ความเคลื่อนไหวของ สถานะทางการเงินเสนอ ผู้บริหารของหน่วยงาน และ สำนักงานตรวจสอบภายใน 2

3 จัดทำรายงานเมื่อใด : 3 1) ให้จัดทำรายงานการเงินและความ เคลื่อนไหวของสถานะทางการเงิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเสนอ ผู้บริหาร 2) ให้จัดส่งสำเนารายงานการเงินและ ความเคลื่อนไหวทางการเงิน ประจำเดือนให้กับสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1) ให้จัดทำรายงานการเงินและความ เคลื่อนไหวของสถานะทางการเงิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเสนอ ผู้บริหาร 2) ให้จัดส่งสำเนารายงานการเงินและ ความเคลื่อนไหวทางการเงิน ประจำเดือนให้กับสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

4 ต้องจัดทำรายงานอะไรบ้าง : 4 1) บัญชีเงินฝากธนาคาร ( การรับ การ จ่าย และคงเหลือ ) 2) บัญชีเงินสดทุกประเภทการรับการ จ่ายเงิน ( การรับ จ่าย และคงเหลือ ) 3) งบทดลอง 4) งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ( ต้อง จัดทำทุกประเภทบัญชีและทุกบัญชี ) 5) บัญชีแยกประเภท ( ไม่ต้องส่ง สำนักงานตรวจสอบภายใน ) 1) บัญชีเงินฝากธนาคาร ( การรับ การ จ่าย และคงเหลือ ) 2) บัญชีเงินสดทุกประเภทการรับการ จ่ายเงิน ( การรับ จ่าย และคงเหลือ ) 3) งบทดลอง 4) งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ( ต้อง จัดทำทุกประเภทบัญชีและทุกบัญชี ) 5) บัญชีแยกประเภท ( ไม่ต้องส่ง สำนักงานตรวจสอบภายใน )

5 ต้องจัดทำรายงานอะไรบ้าง : 5 6) บัญชีรายรับ ( แยกประเภทรายรับ ) 7) บัญชีรายจ่าย ( แยกประเภท รายจ่าย ) 8) ทะเบียนคุมลูกหนี้ ( ลูกหนี้ทุก ประเภทและรายการค้างรับ ) 9) ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ( เจ้าหนี้ทุก ประเภทและรายการค้างจ่าย ) 10) ทะเบียนคุมเงินยืมทดรองจ่าย 6) บัญชีรายรับ ( แยกประเภทรายรับ ) 7) บัญชีรายจ่าย ( แยกประเภท รายจ่าย ) 8) ทะเบียนคุมลูกหนี้ ( ลูกหนี้ทุก ประเภทและรายการค้างรับ ) 9) ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ( เจ้าหนี้ทุก ประเภทและรายการค้างจ่าย ) 10) ทะเบียนคุมเงินยืมทดรองจ่าย

6 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 6 ตัวอย่าง บัญชีเงิน ฝาก ธนาคาร สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยงาน บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทเงินฝาก เลขที่บัญชี วัน เดือน เลขที่ เช็ค รายการเลขที่ เอกส าร รับ จ่ายคงเหลือ ยอดยกมา - -

7 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 7 ตัวอย่าง บัญชีเงินสด สมุดบัญชีเงินสด หน่วยงาน ประจำเดือน วัน เดือ น รายการ เลขที่ ใบเสร็จ / ใบ รับโอน / ใบ นำฝาก เลขที่ ใบสั่ง จ่าย รับ จ่าย คงเห ลือ หมาย เหตุ ยอดยกมา -

8 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 8 ตัวอย่าง งบ พิสูจน์ ยอดเงินฝาก ธนาคาร งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร หน่วยงาน บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทเงินฝาก เลขที่บัญชี ณ วันที่ ยอดเงินฝากธนาคาตามใบแจ้งยอดของ ธนาคาร - รายการบวก ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ยังไม่เบิกจ่าย - เงินฝากระหว่างทาง - - รายการ หัก เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน - เงินรับโอนจากกองคลัง - - ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ของหน่วยงาน -

9 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 9 ตัวอย่าง งบ ทดลอง งบทดลอง หน่วยงาน สิ้นสุด ณ วันที่ วันเดือนรายการ เดบิต เครดิต รวม

10 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 10 ตัวอย่าง บัญชีรายรับ หน่วยงาน บัญชีรายรับ ประจำเดือน พ. ศ ว.ด.ปว.ด.ป รายการ เล่ม ที่ / เลข ที่ ใบเ สร็ จรั บเงิ น จำนว นเงิน บัญชีรายรับ บัญชี รายรับ อื่น จำนว นเงิน หมาย เหตุ ขาย สินค้ า ค่าลง ทะเบี ยน เรียน รับ ชำระ หนี้ เงิน สนับ สนุน รวมเดือนนี้ รวมรายรับ ยกไป

11 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 11 ตัวอย่าง บัญชีรายจ่าย หน่วยงาน บัญชีรายจ่าย ประจำเดือน พ. ศ ว.ด.ปว.ด.ป รายการ เลขที่ เบิก จ่ายเ งิน จำนว นเงิน บัญชีรายจ่าย บัญชี รายจ่าย อื่น จำนว นเงิน หมาย เหตุ ชำระ หนี้ เงินเ ดือน ค่าต อบแ ทน ค่า วัสดุ รวมเดือนนี้ ยอดยกไป

12 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 12 ตัวอย่าง ทะเบียน คุมลูกหนี้ หน่วยงาน ทะเบียนคุมลูกหนี้ ประจำเดือน พ. ศ ว.ด.ปว.ด.ป ชื่อ ลูกหนี้ เลข ที่ เอก สาร อ้าง ถึง จำน วน เงิน ประเภทลูกหนี้ บัญชี อื่น ๆ จำน วน เงิน การรับชำระเงิน หมาย เหตุ ลูกห นี้ การ ค้า ลูกห นี้เงิน ยืม ทด รอง จ่าย ค่าบ ริกา ร ค้าง รับ เล่ม ที่ / เลข ที่ ใบเส ร็จรั บเงิน วันที่ จำน วน เงิน รวม เดือนนี้ ยอดยก ไป

13 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 13 ตัวอย่าง ทะเบียน คุมเจ้าหนี้ หน่วยงาน ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ประจำเดือน พ. ศ ว.ด.ปว.ด.ป ชื่อ เจ้าห นี้ เลข ที่ เอก สาร อ้าง ถึง จำ นว น เงิน ประเภทเจ้าหนี้ บัญชี อื่น ๆ จำน วน เงิน การจ่ายชำระ เงิน หมาย เหตุ เจ้าห นี้ การ ค้า ค่าใช้ จ่าย ค้าง จ่าย เล่ม ที่ / เลข ที่ ใบเส ร็จรั บเงิ น วันที่ จำน วน เงิน รวม เดือนนี้ ยอด ยกไป

14 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 14 ตัวอย่าง ทะเบียนคุม เงินยืมทด รองจ่าย หน่วยงาน ทะเบียนคุมเงินยืมทดรองจ่าย ประจำเดือน พ. ศ ว.ด.ปว.ด.ปชื่อลูกหนี้รายการอ้างถึง จำนวน เงิน การรับคืนเงินทดรอง จ่าย หมาย เหตุ อ้างถึง วัน เดือน ปี จำนวน เงิน

15 15 ขอบคุณ คะ ติดต่อ u.ac.th TEL


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจง การจัดทำรายงานการเงิน ของ หน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google