งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจง การจัดทำรายงานการเงิน ของ หน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจง การจัดทำรายงานการเงิน ของ หน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจง การจัดทำรายงานการเงิน ของ หน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21 มกราคม 2558 1

2 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานในกำกับ จัดทำรายงานการเงินและ ความเคลื่อนไหวของ สถานะทางการเงินเสนอ ผู้บริหารของหน่วยงาน และ สำนักงานตรวจสอบภายใน 2

3 จัดทำรายงานเมื่อใด : 3 1) ให้จัดทำรายงานการเงินและความ เคลื่อนไหวของสถานะทางการเงิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเสนอ ผู้บริหาร 2) ให้จัดส่งสำเนารายงานการเงินและ ความเคลื่อนไหวทางการเงิน ประจำเดือนให้กับสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1) ให้จัดทำรายงานการเงินและความ เคลื่อนไหวของสถานะทางการเงิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเสนอ ผู้บริหาร 2) ให้จัดส่งสำเนารายงานการเงินและ ความเคลื่อนไหวทางการเงิน ประจำเดือนให้กับสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

4 ต้องจัดทำรายงานอะไรบ้าง : 4 1) บัญชีเงินฝากธนาคาร ( การรับ การ จ่าย และคงเหลือ ) 2) บัญชีเงินสดทุกประเภทการรับการ จ่ายเงิน ( การรับ จ่าย และคงเหลือ ) 3) งบทดลอง 4) งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ( ต้อง จัดทำทุกประเภทบัญชีและทุกบัญชี ) 5) บัญชีแยกประเภท ( ไม่ต้องส่ง สำนักงานตรวจสอบภายใน ) 1) บัญชีเงินฝากธนาคาร ( การรับ การ จ่าย และคงเหลือ ) 2) บัญชีเงินสดทุกประเภทการรับการ จ่ายเงิน ( การรับ จ่าย และคงเหลือ ) 3) งบทดลอง 4) งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ( ต้อง จัดทำทุกประเภทบัญชีและทุกบัญชี ) 5) บัญชีแยกประเภท ( ไม่ต้องส่ง สำนักงานตรวจสอบภายใน )

5 ต้องจัดทำรายงานอะไรบ้าง : 5 6) บัญชีรายรับ ( แยกประเภทรายรับ ) 7) บัญชีรายจ่าย ( แยกประเภท รายจ่าย ) 8) ทะเบียนคุมลูกหนี้ ( ลูกหนี้ทุก ประเภทและรายการค้างรับ ) 9) ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ( เจ้าหนี้ทุก ประเภทและรายการค้างจ่าย ) 10) ทะเบียนคุมเงินยืมทดรองจ่าย 6) บัญชีรายรับ ( แยกประเภทรายรับ ) 7) บัญชีรายจ่าย ( แยกประเภท รายจ่าย ) 8) ทะเบียนคุมลูกหนี้ ( ลูกหนี้ทุก ประเภทและรายการค้างรับ ) 9) ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ( เจ้าหนี้ทุก ประเภทและรายการค้างจ่าย ) 10) ทะเบียนคุมเงินยืมทดรองจ่าย

6 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 6 ตัวอย่าง บัญชีเงิน ฝาก ธนาคาร สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยงาน........................................................................ บัญชีเงินฝากธนาคาร.................................. ประเภทเงินฝาก....................................... เลขที่บัญชี.................................. วัน เดือน เลขที่ เช็ค รายการเลขที่ เอกส าร รับ จ่ายคงเหลือ ยอดยกมา - -

7 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 7 ตัวอย่าง บัญชีเงินสด สมุดบัญชีเงินสด หน่วยงาน........................................................................ ประจำเดือน............................................................. วัน เดือ น รายการ เลขที่ ใบเสร็จ / ใบ รับโอน / ใบ นำฝาก เลขที่ ใบสั่ง จ่าย รับ จ่าย คงเห ลือ หมาย เหตุ ยอดยกมา -

8 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 8 ตัวอย่าง งบ พิสูจน์ ยอดเงินฝาก ธนาคาร งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร หน่วยงาน......................................................................................... บัญชีเงินฝากธนาคาร................................... ประเภทเงินฝาก............................... เลขที่บัญชี.................................. ณ วันที่..................................................... ยอดเงินฝากธนาคาตามใบแจ้งยอดของ ธนาคาร - รายการบวก ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ยังไม่เบิกจ่าย - เงินฝากระหว่างทาง - - รายการ หัก เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน - เงินรับโอนจากกองคลัง - - ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ของหน่วยงาน -

9 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 9 ตัวอย่าง งบ ทดลอง งบทดลอง หน่วยงาน........................................................................ สิ้นสุด ณ วันที่.......................................................... วันเดือนรายการ เดบิต เครดิต รวม

10 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 10 ตัวอย่าง บัญชีรายรับ หน่วยงาน............................................................ บัญชีรายรับ ประจำเดือน............................................ พ. ศ......................... ว.ด.ปว.ด.ป รายการ เล่ม ที่ / เลข ที่ ใบเ สร็ จรั บเงิ น จำนว นเงิน บัญชีรายรับ บัญชี รายรับ อื่น จำนว นเงิน หมาย เหตุ ขาย สินค้ า ค่าลง ทะเบี ยน เรียน รับ ชำระ หนี้ เงิน สนับ สนุน รวมเดือนนี้ รวมรายรับ ยกไป

11 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 11 ตัวอย่าง บัญชีรายจ่าย หน่วยงาน............................................................ บัญชีรายจ่าย ประจำเดือน............................................ พ. ศ......................... ว.ด.ปว.ด.ป รายการ เลขที่ เบิก จ่ายเ งิน จำนว นเงิน บัญชีรายจ่าย บัญชี รายจ่าย อื่น จำนว นเงิน หมาย เหตุ ชำระ หนี้ เงินเ ดือน ค่าต อบแ ทน ค่า วัสดุ รวมเดือนนี้ ยอดยกไป

12 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 12 ตัวอย่าง ทะเบียน คุมลูกหนี้ หน่วยงาน............................................................ ทะเบียนคุมลูกหนี้ ประจำเดือน............................................ พ. ศ......................... ว.ด.ปว.ด.ป ชื่อ ลูกหนี้ เลข ที่ เอก สาร อ้าง ถึง จำน วน เงิน ประเภทลูกหนี้ บัญชี อื่น ๆ จำน วน เงิน การรับชำระเงิน หมาย เหตุ ลูกห นี้ การ ค้า ลูกห นี้เงิน ยืม ทด รอง จ่าย ค่าบ ริกา ร ค้าง รับ เล่ม ที่ / เลข ที่ ใบเส ร็จรั บเงิน วันที่ จำน วน เงิน รวม เดือนนี้ ยอดยก ไป

13 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 13 ตัวอย่าง ทะเบียน คุมเจ้าหนี้ หน่วยงาน............................................................ ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ประจำเดือน............................................ พ. ศ......................... ว.ด.ปว.ด.ป ชื่อ เจ้าห นี้ เลข ที่ เอก สาร อ้าง ถึง จำ นว น เงิน ประเภทเจ้าหนี้ บัญชี อื่น ๆ จำน วน เงิน การจ่ายชำระ เงิน หมาย เหตุ เจ้าห นี้ การ ค้า ค่าใช้ จ่าย ค้าง จ่าย เล่ม ที่ / เลข ที่ ใบเส ร็จรั บเงิ น วันที่ จำน วน เงิน รวม เดือนนี้ ยอด ยกไป

14 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง : 14 ตัวอย่าง ทะเบียนคุม เงินยืมทด รองจ่าย หน่วยงาน............................................................ ทะเบียนคุมเงินยืมทดรองจ่าย ประจำเดือน............................................ พ. ศ......................... ว.ด.ปว.ด.ปชื่อลูกหนี้รายการอ้างถึง จำนวน เงิน การรับคืนเงินทดรอง จ่าย หมาย เหตุ อ้างถึง วัน เดือน ปี จำนวน เงิน

15 15 ขอบคุณ คะ ติดต่อ praudit@kk u.ac.th TEL. 40102 -4


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจง การจัดทำรายงานการเงิน ของ หน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google