งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21 มกราคม 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21 มกราคม 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21 มกราคม 2558
การประชุมชี้แจง การจัดทำรายงานการเงินของ หน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21 มกราคม 2558

2 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานในกำกับจัดทำรายงานการเงินและความเคลื่อนไหวของสถานะทางการเงินเสนอผู้บริหารของหน่วยงาน และสำนักงานตรวจสอบภายใน

3 จัดทำรายงานเมื่อใด : ให้จัดทำรายงานการเงินและความเคลื่อนไหวของสถานะทางการเงินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเสนอผู้บริหาร ให้จัดส่งสำเนารายงานการเงินและความเคลื่อนไหวทางการเงินประจำเดือนให้กับสำนักงานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

4 ต้องจัดทำรายงานอะไรบ้าง:
บัญชีเงินฝากธนาคาร (การรับ การจ่าย และคงเหลือ) บัญชีเงินสดทุกประเภทการรับการจ่ายเงิน (การรับ จ่าย และคงเหลือ) งบทดลอง งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (ต้องจัดทำทุกประเภทบัญชีและทุกบัญชี) บัญชีแยกประเภท (ไม่ต้องส่งสำนักงานตรวจสอบภายใน)

5 ต้องจัดทำรายงานอะไรบ้าง:
บัญชีรายรับ (แยกประเภทรายรับ) บัญชีรายจ่าย (แยกประเภทรายจ่าย) ทะเบียนคุมลูกหนี้ (ลูกหนี้ทุกประเภทและรายการค้างรับ) ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ (เจ้าหนี้ทุกประเภทและรายการค้างจ่าย) ทะเบียนคุมเงินยืมทดรองจ่าย

6 ตัวอย่างบัญชีเงินฝากธนาคาร สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง: ตัวอย่างบัญชีเงินฝากธนาคาร สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยงาน บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทเงินฝาก เลขที่บัญชี วันเดือน เลขที่เช็ค รายการ เลขที่เอกสาร รับ จ่าย คงเหลือ ยอดยกมา -

7 เลขที่ใบเสร็จ/ใบรับโอน/ใบนำฝาก
แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง: ตัวอย่าง บัญชีเงินสด สมุดบัญชีเงินสด หน่วยงาน ประจำเดือน วันเดือน รายการ เลขที่ใบเสร็จ/ใบรับโอน/ใบนำฝาก เลขที่ใบสั่งจ่าย รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ ยอดยกมา -

8 งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ตัวอย่าง งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง: งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร หน่วยงาน บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทเงินฝาก เลขที่บัญชี ณ วันที่ ยอดเงินฝากธนาคาตามใบแจ้งยอดของธนาคาร - รายการบวก ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ยังไม่เบิกจ่าย เงินฝากระหว่างทาง รายการหัก เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน เงินรับโอนจากกองคลัง ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

9 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง: ตัวอย่าง งบทดลอง งบทดลอง
ตัวอย่าง งบทดลอง งบทดลอง หน่วยงาน สิ้นสุด ณ วันที่ วันเดือน รายการ เดบิต เครดิต รวม

10 เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง: ตัวอย่าง บัญชีรายรับ หน่วยงาน บัญชีรายรับ ประจำเดือน พ.ศ ว.ด.ป รายการ เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน จำนวนเงิน บัญชีรายรับ บัญชีรายรับอื่น หมายเหตุ ขายสินค้า ค่าลงทะเบียนเรียน รับชำระหนี้ เงินสนับสนุน รวมเดือนนี้ รวมรายรับยกไป

11 แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง: ตัวอย่าง บัญชีรายจ่าย
ตัวอย่าง บัญชีรายจ่าย หน่วยงาน บัญชีรายจ่าย ประจำเดือน พ.ศ ว.ด.ป รายการ เลขที่เบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน บัญชีรายจ่าย บัญชีรายจ่ายอื่น หมายเหตุ ชำระหนี้ เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเดือนนี้ ยอดยกไป

12 ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง: ตัวอย่าง ทะเบียนคุมลูกหนี้ หน่วยงาน ทะเบียนคุมลูกหนี้ ประจำเดือน พ.ศ ว.ด.ป ชื่อลูกหนี้ เลขที่เอกสารอ้างถึง จำนวนเงิน ประเภทลูกหนี้ บัญชีอื่น ๆ การรับชำระเงิน หมายเหตุ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย ค่าบริการค้างรับ เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน วันที่ รวมเดือนนี้ ยอดยกไป

13 เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง: ตัวอย่าง ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ หน่วยงาน ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ประจำเดือน พ.ศ ว.ด.ป ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่เอกสารอ้างถึง จำนวนเงิน ประเภทเจ้าหนี้ บัญชีอื่น ๆ การจ่ายชำระเงิน หมายเหตุ เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน วันที่ รวมเดือนนี้ ยอดยกไป

14 ตัวอย่าง ทะเบียนคุมเงินยืมทดรองจ่าย การรับคืนเงินทดรองจ่าย
ตัวอย่าง ทะเบียนคุมเงินยืมทดรองจ่าย แบบฟอร์มมีอะไรบ้าง: หน่วยงาน ทะเบียนคุมเงินยืมทดรองจ่าย ประจำเดือน พ.ศ ว.ด.ป ชื่อลูกหนี้ รายการ อ้างถึง จำนวนเงิน การรับคืนเงินทดรองจ่าย หมายเหตุ วัน เดือน ปี

15 ขอบคุณคะ ติดต่อ TEL.


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21 มกราคม 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google