งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มติ คปก. 3/2549 วันที่ 29 กันยายน 2549 เรื่อง การลดอัตราดอกเบี้ยวิสาหกิจชุมชนจากร้อย ละ 1 / ปี เหลือร้อยละ 0.50 / ปี ให้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มติ คปก. 3/2549 วันที่ 29 กันยายน 2549 เรื่อง การลดอัตราดอกเบี้ยวิสาหกิจชุมชนจากร้อย ละ 1 / ปี เหลือร้อยละ 0.50 / ปี ให้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มติ คปก. 3/2549 วันที่ 29 กันยายน 2549 เรื่อง การลดอัตราดอกเบี้ยวิสาหกิจชุมชนจากร้อย ละ 1 / ปี เหลือร้อยละ 0.50 / ปี ให้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี แก่สถาบัน เกษตรกร ( สหกรณ์, วิสาหกิจชุมชน ) ตามโครงการนิคม เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการศูนย์บริการประชาชน เคลื่อนที่ภายใต้ แผนแก้ไขปัญหาความยากจน กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และ โครงการความร่วมมือไตรภาคี เพื่อให้สถาบันเกษตรกรกู้ยืมตามวัตถุประสงค์ของ การ จัดตั้งสถาบันเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีเงื่อนไข ตามมาตรการจูงใจ ให้สถาบัน ( สหกรณ์, วิสาหกิจชุมชน ) ในโครงการดังกล่าวที่ได้รับบริการ สินเชื่อ จากเงินกองทุนฯ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีผลการดำเนินงานดีเด่นได้รับการพัฒนาเข้าสู่บันได แก้จน 4 ขั้น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการ เพิ่มขีดความรับ ผิดชอบใน การพัฒนาอาชีพในการสร้าง รายได้ให้สถาบันเกษตรกร ( สหกรณ์, วิสาหกิจชุมชน ) จึง ลดอัตราดอกเบี้ยให้จากร้อยละ 1 ต่อปี เหลือร้อยละ 0.50 ต่อปี ของวงเงินกู้ คงเหลือที่ยังไม่ครบ กำหนดชำระ โดยมอบให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จังหวัด เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและรายงานให้ คณะกรรมการทราบ 1 เอกสาร แนบ

2 วิสาหกิจ ชุมชน สหกรณ์ ( ปี 49/50 ดอกเบี้ย 1%) 1. ได้รับบริการ สินเชื่อจากกองทุน อย่างน้อย 1 ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อปี 2. ผลงานดีเด่นตาม แนวทาง เศรษฐกิจ พอเพียงบันไดแก้ จน 4 ขั้น - มีกินมีใช้ - มีเหลือมีรายได้ - ร่วมคิดร่วมขจัด ปัญหาชุมชน - ร่วมใจพัฒนาเชิง การตลาด นำการผลิต 3. การบริหารจัดการ องค์กร - บัญชีวิสาหกิจ 4. เกษตรกรมีวินัย การเงิน - บัญชีครัวเรือน ส. ป. ก. จังหวัด ตรวจสอบ ข้อมูล / ความสามารถลูกหนี้ เบื้องต้น คปจ. อนุมัติลด ดอกเบี้ย 0.5 % ของวงเงิน ที่เหลือ สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ จังหวัดตรวจสอบ / รับรอง / ให้ความเห็น อำนาจการ อนุมัติ ขั้นตอน องค์ประก อบ 2

3 วิธีปฏิบัติ ตรวจลูกหนี้ วิสาหกิจ การจัดกลุ่ม ลูกหนี้ ส. ป. ก. จังหวัด - ตรวจสอบลูกหนี้ วิสาหกิจ ปี 49/ ปี 50 - ติดตามหนี้ตามระเบียบ กู้ยืม ข้อ 23(1) ทำ หนังสือแจ้งเตือนผู้กู้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันครบกำหนด ตามสัญญา โดยแจ้ง ลูกหนี้หากชำระหลังวัน ครบกำหนดจะเสียสิทธิ์ ดอกเบี้ย 1% ลดเหลือ 0.5% แยกลูกหนี้ วิสาหกิจ / สหกรณ์ (1%) เกิน 1 ปี ออก แยกลูกหนี้ กลุ่ม A - มีวินัยทางการเงิน - มีบัญชีวิสาหกิจ / บัญชี ครัวเรือน - ผ่านการตรวจสำนักงาน ตรวจบัญชี สหกรณ์จังหวัด - ปีที่ 1 ชำระครบดอกเบี้ย 1% ปีที่ 2 มีวินัย ทางการเงิน มีบัญชีผ่าน การตรวจชำระ ครบดอกเบี้ยลด 0.5% กลุ่ม B ชำระหนี้ไม่ได้ใช้ นโยบายการปรับ โครงสร้างหนี้ - ขยายระยะเวลาชำระหนี้ - ปีที่ 1 ชำระไม่ดีดอกเบี้ย 1% ปีที่ 2 ชำระครบ ดอกเบี้ย 1% ปีที่ 3 มี วินัยทางการเงิน มีบัญชี ผ่านการตรวจชำระครบ ลดดอกเบี้ย 0.5% ปีที่ 4 เช่นเดียวกับปีที่ 3 กลุ่ม C ให้เร่งรัดหนี้ตาม ระเบียบปกติ - ไม่ลดดอกเบี้ย - ให้ ส. ป. ก. จังหวัด รายงานเป็นวิสาหกิจ - ส่งส่วนกลางวิเคราะห์ เสนอเป็น ราย ๆไป 3

4 ชำระหนี้ครบตาม วันที่กำหนด สัญญาดอกเบี้ย 1% วิสาหกิจปี 49/50 ที่ได้รับบริการ สินเชื่อ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้น ไป เช่น 3 ปี 4 ชำระหนี้ครบตาม วันที่กำหนด สัญญาดอกเบี้ย 0.5% - มีวินัย - มีบัญชี ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ตัวอย่างที่ 1 กรณีที่ชำระหนี้ครบตาม วันที่กำหนดสัญญา ตัวอย่างที่ 2 กรณีที่ชำระหนี้ปีที่ 1 ไม่ได้ ชำระหนี้ไม่ได้ตาม วันที่กำหนด สัญญาดอกเบี้ย 1% ชำระหนี้ครบตาม วันที่กำหนด สัญญาดอกเบี้ย 1 % ชำระหนี้ครบตาม วันที่กำหนด สัญญาดอกเบี้ย 0.5% - มีวินัย - มีบัญชี ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3

5 ชำระหนี้ ไม่ได้ ตามวันที่ กำหนด สัญญา ดอกเบี้ย 1% ตัวอย่างที่ 3 กรณีที่ชำระหนี้ปีที่ 1 ไม่ได้ ถ้ามีการ ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายเวลาการชำระหนี้ ออกไปอีก 1 ปี 5 ชำระหนี้ ครบตาม วันที่กำหนด สัญญา ดอกเบี้ย 0.5% - มีวินัย - มีบัญชี ปีที่ 1 เริ่มชำระ หนี้ตาม วันที่ กำหนด สัญญา ดอกเบี้ย 1% ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปรับโครงสร้างหนี้ขยาย เวลาออกไป 1 ปี สัญญาเดิม 3 ปี ชำระหนี้ ครบตาม วันที่กำหนด สัญญา ดอกเบี้ย 0.5% - มีวินัย - มีบัญชี


ดาวน์โหลด ppt มติ คปก. 3/2549 วันที่ 29 กันยายน 2549 เรื่อง การลดอัตราดอกเบี้ยวิสาหกิจชุมชนจากร้อย ละ 1 / ปี เหลือร้อยละ 0.50 / ปี ให้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google