งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Program บันทึก บัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน Version 3.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Program บันทึก บัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน Version 3.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Program บันทึก บัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน Version 3.0

2 แก้จนเริ่มต้นด้วย...คิดเป็น คิดเป็น...เมื่อได้เห็นข้อมูล...?

3

4 ก่อนบันทึกข้อมูลจะต้องดำเนินการดังนี้ จัดทำทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย

5 ส่วนประกอบของบัญชีครัวเรือน
1. รายรับ 2. รายจ่าย 3.เงินออมและหลักประกัน 4. หนี้สิน หมวดที่ 1: หมวดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ หมวดที่ 2 : ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในครัวเรือน หมวดที่ 3 : ยา และเครื่องนุ่งห่ม หมวดที่ 4 : ที่อยู่อาศัย หมวดที่ 5 : ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและงานสังคม หมวดที่ 6 : ค่าใช้จ่ายในการศึกษา หมวดที่ 7 : ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

6 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
1

7 หลังจากนั้นโปรแกรมจะให้ท่านทำการติดตั้ง โดยให้ท่าน
2 หลังจากนั้นโปรแกรมจะให้ท่านทำการติดตั้ง โดยให้ท่าน กด Next ในทุกขั้นตอน ดังรูปข้างล่างต่อไปนี้

8 โปรแกรมจะทำการติดตั้งทันที ดังขั้นตอนที่ปรากฏในรูปข้างล่างต่อไปนี้
3 โปรแกรมจะทำการติดตั้งทันที ดังขั้นตอนที่ปรากฏในรูปข้างล่างต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าโปรแกรมได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

9 หน้าตา Iconโปรแกรม

10 การเข้าสู่โปรแกรมรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน V3.0
b131

11 หน้าตาของโปรแกรมจะปรากฏดังรูปข้างล่างต่อไปนี้

12 กรอกข้อมูล รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
ส่วนประกอบของโปรแกรมฯ กรอกข้อมูล รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน การรายงานรายรับ-รายจ่ายในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล


ดาวน์โหลด ppt Program บันทึก บัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน Version 3.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google