งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Program บันทึก บัญชีรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน Version 3.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Program บันทึก บัญชีรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน Version 3.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Program บันทึก บัญชีรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน Version 3.0

2

3

4 ก่อนบันทึกข้อมูลจะต้อง ดำเนินการดังนี้ จัดทำ ทะเบียน ครัวเรือน เป้าหมาย

5 ส่วนประกอบของ บัญชีครัวเรือน บัญชี ครัวเรื อน 1. รายรับ 2. รายจ่ าย 3. เงิน ออม และ หลักปร ะกัน 4. หนี้สิ น หมวดที่ 1: หมวดค่าใช้จ่ายใน การประกอบอาชีพ หมวดที่ 2 : ค่าใช้จ่ายเพื่อการ บริโภคในครัวเรือน หมวดที่ 3 : ยา และเครื่องนุ่งห่ม หมวดที่ 4 : ที่อยู่อาศัย หมวดที่ 5 : ค่าใช้จ่ายเพื่อการ ลงทุนและงานสังคม หมวดที่ 6 : ค่าใช้จ่ายใน การศึกษา หมวดที่ 7 : ค่าใช้จ่ายที่ไม่ จำเป็น

6 ขั้นตอนการ ติดตั้งโปรแกรม 1 1

7 หลังจากนั้นโปรแกรมจะให้ท่านทำการติดตั้ง โดยให้ท่าน กด Next ในทุกขั้นตอน ดังรูปข้างล่างต่อไปนี้ 2 2

8 โปรแกรมจะทำการติดตั้ง ทันที ดังขั้นตอนที่ปรากฏในรูป ข้างล่างต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าโปรแกรมได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 3

9 หน้าตา Icon โปรแกร ม

10 การเข้าสู่โปรแกรมรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน V3.0 b131

11 หน้าตาของโปรแกรมจะปรากฏดังรูปข้างล่างต่อไปนี้

12 ส่วนประกอบของโปรแกรมฯ กรอกข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ครัวเรือน การรายงานรายรับ - รายจ่ายในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน และระดับ ตำบล


ดาวน์โหลด ppt Program บันทึก บัญชีรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน Version 3.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google