งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 การประชุม CFO จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 การประชุม CFO จังหวัดพระนครศรีอยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 การประชุม CFO จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 1. การทบทวนคำสึ่ง CHIEF FINANCIAL OFFICER : CFO - คำสั่งที่ 18/2557, 19/2557 ลงวันที่ 21 กพ.2557 คำสั่งที่ 18/2557, 19/2557 ลงวันที่ 21 กพ.2557 - ร่างคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ CHIEF OFFICER จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2558 ( พัฒน์ยุทธ์ ) ร่างคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ CHIEF OFFICER จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2558 ( พัฒน์ยุทธ์ )

3 2.1. ผลการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2558 รอบ 1 คณะ 3 เรื่องเพื่อ ทราบ

4 คณะที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน การจัดบริการ

5 1.การแก้ปัญหาและ ป้องกันการขาด สภาพคล่องทาง การเงิน 2.การควบคุมต้นทุน ให้เหมาะสม ประสิทธิภาพของการบริหาร การเงินสามารถควบคุม ปัญหาการเงินระดับ 7 ของ หน่วยบริการในพื้นที่ ไม่เกิน ร้อยละ 10 (รพศ./รพท./ รพช.) “หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุน ต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ย กลุ่มระดับบริการ ในระดับ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน รวม ทุกสิทธิ ต่อหน่วยน้ำหนัก” ไม่เกินร้อยละ 20การบริหารการเงินการคลัง

6 1. การแก้ปัญหาและป้องกันการขาดสภาพคล่อง ทางการเงิน ผลลัพธ์ เป้าหมาย มาตรการ ดำเนินงาน การตรวจ ติดตาม ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุม ปัญหาทางการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่ 1.การจัดสรรงบค่าใช้จ่ายให้หน่วยบริการ 2.การพัฒนา ควบคุมกำกับให้หน่วยบริการมีการบริหาร การเงินการคลัง จนไม่ประสบปัญหาทางการเงิน รพศ. รพท. และ รพช. ทุกแห่ง 1.หน่วยบริการจะต้องมีแผนการดำเนินงานเพื่อปรับ ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน 2.พัฒนาข้อมูลบัญชีให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาการเงินของ รพ. 2.มีแผนควบคุมค่าใช้จ่าย/เพิ่มรายได้ (ผ่านจังหวัด,เขตอนุมัติ) 3.มีการพัฒนาบัญชีผ่านเกณฑ์คุณภาพ 4.มีการรายงานการเงินและตัวชี้วัดให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 5.มีการประเมินคุณภาพการบริหารการเงินการคลังโดยใช้ เกณฑ์ประเมิน FAI (AC, FC, IC, UC)

7 ตัวชี้วัดทางการเงิน ( 7 ระดับ) 1Current Ratio < 1.51 คะแนน 2Quick Ratio < 1.01 คะแนน 3Cash Ratio < 0.81 คะแนน 4ทุนสำรองสุทธิติดลบ1 คะแนน 5ผลการดำเนินงาน (ขาดทุน)1 คะแนน 6ระยะเวลาทุนสำรองสุทธิ เพียงพอใช้จ่าย (เท่ากับทุนสำ รองสุทธิ หารด้วย กำไร/ขาดทุน เฉลี่ยต่อเดือน) < 3 เดือน2 คะแนน < 6เดือน1 คะแนน

8 วิกฤตทางการเงิน ปี 2555ปี 2556ปี 2557 ปกติ7137 ระดับ 1324 ระดับ 2201 ระดับ 3 3(บางบาล, มหาราช, บ้านแพรก)0 2(ลาดบัวหลวง/ บ้านแพรก) ระดับ 4 1(ลาดบัวหลวง)01(มหาราช) ระดับ 5 000 ระดับ 6 01(มหาราช)1(บางบาล) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2557 ไม่มีหน่วยบริการที่ วิกฤตทางการเงินระดับ 7

9 2. การควบคุมต้นทุนให้เหมาะสม ผลลัพธ์ เป้าหมาย มาตรการ การตรวจ ติดตาม หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์ เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการในระดับผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) รวมทุกสิทธิ (total cost) ต่อ หน่วยน้ำหนัก รพศ. รพท. และ รพช. ทุกแห่ง 1.ส่งข้อมูลบริการService data ครบถ้วน ทันเวลา ทุกเดือน 2.การจัดการระบบบริการเพื่อให้มีต้นทุนบริการลดลง 3.การควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในหมวดต่างๆ ได้แก่ Labor cost,Material cost, Capital cost,Operating cost 1.มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลบริการ Service Data สำหรับทำ Unit Cost แบบ Quick Method 2.มีการรายงานต้นทุน Unit Cost แบบ Quick method ให้ ผู้บริหารได้รับทราบทุกเดือน 3.มีต้นทุน OPD, IPD ไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ย รพ.ในกลุ่มระดับ เดียวกันเมื่อเทียบไตรมาส 4.ได้นำข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการ

10 ต้นทุนต่อหน่วยบริการ ไตรมาสที่ 4 / 2557 โรงพยาบาล Unit Cost RW 1. พระนครศรีอยุธยา,รพศ. 14,705.28 2. เสนา,รพท. 21,286.80 3. สมเด็จพระสังฆราช (60 เตียง) 29,841.45 4. บางไทร (30 เตียง) 23,963.15 5. บางซ้าย (10 เตียง)21,774.08 เกินเกณฑ์เฉลี่ย จำนวน 5 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 31 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 20)

11 ข้อมูลบัญชีผ่านเกณฑ์ กระบวนการพัฒนา 1.จัดทีมพี่เลี้ยงลงตรวจแนะนำ 2. จัดอบรม 3.ประชุมสรุปผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ผ่าน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12 รพ. บางปะหัน (แม่ข่าย/ลูกข่าย นักบัญชีลาออก) รพ. บางซ้าย (แม่ข่าย/ลูกข่าย ความเข้าใจ)

12 ผลการดำเนินการตามแผนการเงิน ปี 2557 ประเภทจำนวน ( แห่ง ) ร้อยละ ระดับดี รับ และ จ่าย 16 ระดับปานกลาง รับ หรือ จ่าย อย่างใดอย่างหนึ่ง ) 1062 ปรับปรุง ไม่ รับ และ จ่าย 532 เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม คือ ความคลาดเคลื่อนของ แผนจากเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ เช่น รายรับ > 40 % (การตั้ง แผนจากข้อมูลบัญชี และการรับ จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา)

13 แผนการเงิน ปี 2558 มีการจัดทำพร้อมส่งให้ สป.แล้ว ทั้ง 16 แห่ง ข้อสังเกต : ส่วนต่าง รับ-จ่าย ทุกแห่งมีการตั้งที่ เกินดุล หรือติดลบน้อยลงเมื่อเทียบกับข้อมูลของ สป. ยกเว้น โรงพยาบาลกลุ่มประกันสุขภาพ สป.หน่วยบริการ รพ. สมเด็จพระสังฆราช- 661,489.69 - 7,251,306.75 รพ. มหาราช 899,868.82- 8,606,967.17

14 จัดกลุ่มตามประเด็นที่สำคัญในการดำเนินงาน 1.คุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ 2.ไม่มีวิกฤติการเงิน 3.ผลลัพธ์แผนอยู่ในระดับดี 4.ต้นทุนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ผ่านทุกหัวข้อไม่มี- ผ่าน 3 หัวข้อ3 แห่ง19 % ผ่าน 2 หัวข้อ10 แห่ง62 % ผ่าน 1 หัวข้อ3 แห่ง19 % ไม่ผ่านเลยไม่มี -

15 จุดแข็ง การบริหารจัดการด้านการเงิน 1.การให้ความสำคัญด้านการบริหารการเงินทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ นโยบายผู้บริหาร มีความชัดเจน มีการจัดโครงสร้าง คณะทำงาน และการมอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก 2. ผู้รับผิดชอบงานมีความตั้งใจ และมีแนวทางกระบวนการใน การพัฒนางาน / มีหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรในส่วนขาด เช่น การบริหารการเงิน นักบัญชี CFO 3.การวางจุดร่วมโดยใช้แผนเพื่อการขับเคลื่อนระบบงาน 4.การกำกับติดตามงาน

16 ข้อเสนอส่วนกลาง 1. การส่งกลับข้อมูลให้กับจังหวัดเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ข้อมูลวิเคราะห์ เปรียบเทียบด้านต้นทุนระดับประเทศ (รายไตรมาส)

17 ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 1. การทบทวนและปรับแผนการเงิน (ทุกหน่วยงานต้อง ให้ความสำคัญในการจัดทำและใช้แผนเพื่อการปรับ ประสิทธิภาพ) 2. การพัฒนาต่อเนื่องเชื่อมโยงข้อมูลต้นทุน ไปสู่การ ปรับปรุงระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพ (จังหวัด พระนครศรีอยุธยามีแผนการพัฒนาต่อเนื่องการ วิเคราะห์ต้นทุน การนำข้อมูลต้นทุนเพื่อจัดแผนการเงิน ต้นทุนกิจกรรมที่เหมาะสม)

18 3.1. นำเสนอ flow กระบวนงาน เรื่อง พิจารณา กระบวนงา นการเงิน การคลัง วิกฤต 7 ระดับ คุณภาพ บ / ช Quick Method รายเดือน IC 1. ประชุม cfo 2. ติดตาม หน่วย บริการ 3.Planfin 4. ทำแผน ปรับ ประสิทธิภา พ 5. นำเสนอ กวป.

19 3.2. หารือประเด็น 3.2.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การเงินการคลังหน่วยบริการสุขภาพ เรื่อง พิจารณา

20 เรื่องอื่นๆ …


ดาวน์โหลด ppt ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 การประชุม CFO จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google