งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 Timothy chapter 2 Training Others and Being Vessels of Honor 2 ทิโมธีบทที่ 2 การ ฝึกอบรมผู้อื่นและภาชนะ ของเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 Timothy chapter 2 Training Others and Being Vessels of Honor 2 ทิโมธีบทที่ 2 การ ฝึกอบรมผู้อื่นและภาชนะ ของเกียรติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 Timothy chapter 2 Training Others and Being Vessels of Honor 2 ทิโมธีบทที่ 2 การ ฝึกอบรมผู้อื่นและภาชนะ ของเกียรติ

3 1 You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, 1 เหตุฉะนั้นบุตรของ ข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้มแข็ง ขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ใน พระเยซูคริสต์

4 2 and what you have heard from me in the presence of many witnesses entrust to faithful men who will be able to teach others also. 2 จงมอบคำสอนเหล่านั้น ซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้า ต่อหน้าพยานหลายคน ไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่ สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย

5 3 Share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. 3 จงทนการยากลำบาก ด้วยกันกับทหารที่ดีของ พระเยซูคริสต์

6 4 No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him. 4 ไม่มีทหารคนใดที่เข้า ประจำการแล้วจะยุ่งอยู่กับ งานฝ่ายพลเรือน ด้วยว่า เขามุ่งที่จะทำให้ ผู้บังคับบัญชาพอใจ

7 5 An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. 5 นักกีฬาจะมิได้สวม พวงมาลัยถ้าเขาไม่แข่งขัน ตามกติกา

8 6 It is the hard-working farmer who ought to have the first share of the crops. 6 กสิกรผู้ตรากตรำทำงานก็ ควรเป็นคนแรกที่ได้รับผล

9 7 Think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything. 7 จงใคร่ครวญถึงสิ่งที่ ข้าพเจ้าได้พูดเถิด ด้วย องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรง ประทานความเข้าใจให้แก่ ท่านในทุกสิ่ง

10 8 Remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in my gospel, 8 จงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา จากความตาย และทรง สืบเชื้อสายจากดาวิด ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้า ประกาศนั้น

11 9 for which I am suffering, bound with chains as a criminal. But the word of God is not bound! 9 และเพราะเหตุข่าว ประเสริฐนั้นข้าพเจ้าจึงทน ทุกข์ ถูกล่ามโซ่ดังผู้ร้าย แต่พระวจนะของพระเจ้านั้น ไม่มีผู้ใดเอาโซ่ล่ามไว้ได้

12 10 Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. 10 เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยอม ทนทุกอย่าง เพราะเห็น แก่ผู้ที่ทรงเลือกไว้นั้น เพื่อเขาจะได้รับความรอด ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ พร้อมทั้งศักดิ์ศรีนิรันดร์

13 11 The saying is trustworthy, for: If we have died with him, we will also live with him; 11 ข้อนี้เป็นความจริง คือ ถ้าเราตายกับพระองค์ เรา ก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์

14 12 if we endure, we will also reign with him; if we deny him, he also will deny us; 12 ถ้าเรามีความอดทน เรา ก็จะได้ครองร่วมกับ พระองค์ ถ้าเราไม่ยอมรับ พระองค์ พระองค์ก็จะไม่ ทรงยอมรับเราเช่นเดียวกัน

15 13 if we are faithless, he remains faithful—for he cannot deny himself. 13 ถ้าเราไม่มีความสัตย์จริง พระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่ง ความสัตย์จริง เพราะ พระองค์จะไม่ทรงเป็น พระองค์เองไม่ได้

16 14 Remind them of these things, and charge them before God not to quarrel about words, which does no good, but only ruins the hearers.

17 14 จงเตือนเขาทั้งหลายถึง ข้อนี้และกำชับเขาต่อพระ พักตร์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ให้ เขาโต้เถียงกันในเรื่อง ถ้อยคำ ซึ่งไม่เป็น ประโยชน์เลย แต่กลับ เป็นเหตุให้คนที่ฟังเขวไป

18 15 Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. 15 จงอุตส่าห์สำแดงตนว่า ได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็น คนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้ พระวจนะแห่งความจริง อย่างถูกต้อง

19 16 But avoid irreverent babble, for it will lead people into more and more ungodliness, 16 จงหลีกเสียจากคำสอนที่ ไร้คุณธรรม เพราะคำ อย่างนั้นจะนำคนไปสู่ อธรรมมากยิ่งขึ้น

20 17 and their talk will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, 17 และคำพูดของเขาจะแพร่ ออกไปเหมือนแผลเนื้อร้าย ในพวกนั้นมีฮีเมเนอัสกับฟี เลทัสเป็นต้น

21 18 who have swerved from the truth, saying that the resurrection has already happened. They are upsetting the faith of some. 18 คนทั้งสองนั้นได้หลงจาก ความจริง โดยถือว่าการ ฟื้นจากความตายนั้นได้ ผ่านพ้นไปแล้ว เขากำลัง ทำให้ความเชื่อของบางคน ไขว้เขวไป

22 19 But God's firm foundation stands, bearing this seal: “The Lord knows those who are his,” and, “Let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity.”

23 19 แต่ว่ารากฐานซึ่งพระเจ้า ทรงวางไว้นั้นมีตราประทับ ไว้ว่า “ องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงรู้จักคนเหล่านั้นที่เป็น ของพระองค์ ” และ “ ให้ทุกคนซึ่งออกพระนาม ขององค์พระผู้เป็นเจ้าละ ทิ้งความชั่วเสีย ”

24 20 Now in a great house there are not only vessels of gold and silver but also of wood and clay, some for honorable use, some for dishonorable.

25 20 ในบ้านใหญ่หลังหนึ่งๆ มิได้มีแต่ภาชนะทองและ เงินเท่านั้น แต่มีภาชนะ ไม้และภาชนะดินด้วย บ้างก็เพื่อศิลปะ และบ้าง ก็สามัญ

26 21 Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work.

27 21 ถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจาก สิ่งที่ไม่มีค่า เขาก็จะเป็น ภาชนะที่มีค่า ซึ่งชำระให้ บริสุทธิ์แล้ว เหมาะที่ เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็น ประโยชน์ พร้อมกับการดี ทุกอย่าง

28 Ephesians เอเฟซัส 2:10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.

29 10 เพราะว่าเราเป็นฝีพระ หัตถ์ของพระองค์ ที่ทรง สร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่ง พระเจ้าได้ทรงดำริไว้ ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ

30 22 So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart.

31 22 ดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสีย จากราคะตัณหาของคน หนุ่ม และจงใฝ่ในทาง ธรรม ในความเชื่อ ความรัก และสันติสุข ร่วมกับผู้ที่ออกพระนาม ขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย ใจบริสุทธิ์

32 23 Have nothing to do with foolish, ignorant controversies; you know that they breed quarrels. 23 อย่าข้องแวะกับปัญหาอัน โง่เขลาและไม่เป็นสาระ ด้วยรู้แล้วว่าปัญหาเหล่านั้น ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท กัน

33 24 And the Lord's servant must not be quarrelsome but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, 24 ฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระ ผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ ชอบการทะเลาะวิวาท แต่ ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคน เป็นครูที่เหมาะสมและมี ความอดทน

34 25 correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth, 25 ชี้แจงให้ฝ่ายตรงกันข้าม เข้าใจด้วยความสุภาพ ว่า พระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้ เขากลับใจ และมาถึงซึ่ง ความจริง

35 26 and they may escape from the snare of the devil, after being captured by him to do his will. 26 และหลุดพ้นบ่วงของมาร ผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตาม ความประสงค์ของมัน

36 2 Corinthians โครินธ์ 4:4 In their case the god of this world has blinded the minds of the unbelievers, to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God.

37 4 ส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้น พระ ของยุคนี้ได้กระทำใจของ เขาให้มืดไป เพื่อไม่ให้ เขาได้เห็นความสว่างของ ข่าวประเสริฐ เรื่องพระสิริ ของพระคริสต์ผู้เป็นพระ ฉายของพระเจ้า


ดาวน์โหลด ppt 2 Timothy chapter 2 Training Others and Being Vessels of Honor 2 ทิโมธีบทที่ 2 การ ฝึกอบรมผู้อื่นและภาชนะ ของเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google