งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Animal Breeding ทฤษฎี  ปฏิบัติ งานประจำ  งานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Animal Breeding ทฤษฎี  ปฏิบัติ งานประจำ  งานวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Animal Breeding ทฤษฎี  ปฏิบัติ งานประจำ  งานวิจัย
แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ 13 ธ.ค. 49 ,

2 ทฤษฎี  ปฏิบัติ  วิจัย  ทฤษฎี
Outline Overview ทฤษฎี  ปฏิบัติ  วิจัย  ทฤษฎี Technical issues Genetic parameter estimation MT-BLUP EBVs Selection index

3 ฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย
นักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์ ผู้ผลิต ตลาด, โรงฆ่า ศูนย์วิจัยฯ สถานีทดสอบฯ ฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย ฟาร์มเอกชน ลูกค้า 1 ลูกค้า 2 ลูกค้า 3 ลูกค้า 4 Trait1, Trait2, Trait3… Recording system Trait1, Trait2, Trait3…. Pedigree (Anim Sire Dam) MT-BLUP EBVs Economic weights a1, a2, a3….. Index1 Index2 Index3 EBVs.

4 ลักษณะปรากฏ ลักษณะทางเศรษฐกิจ จากการทดสอบ การเติบโต ADG WT AGE100
การใช้อาหาร FCR DFI FI FE คุณภาพซาก BF LEA LEAN MD Marbling อื่นๆ ????????? รอการวิจัย

5 ลักษณะปรากฏ ลักษณะทางเศรษฐกิจ การสืบพันธุ์ จำนวนลูกต่อครอก
ระยะห่างการให้ลูก อายุเมื่อเป็นสาวและการให้ลูกครั้งแรก ระยะเวลาการให้ลูก Longevity

6 ลักษณะปรากฏ ลักษณะทางเศรษฐกิจ การสืบพันธุ์
ความสม่ำเสมอของลูกในครอก (SD) น้ำหนักลูกแรกคลอด น้ำหนักลูกเมื่อหย่านม อัตราการให้ลูก อื่นๆ ?????????????? รอการวิจัย

7 ลักษณะปรากฏ ลักษณะทางเศรษฐกิจ การให้นม ผลผลิตน้ำนม ส่วนประกอบน้ำนม
ระยะเวลาให้นม อื่นๆ ????? รอการวิจัย

8 ลักษณะปรากฏ ลักษณะทางเศรษฐกิจ ตามวัตถุประสงค์ ลักษณะในเกณฑ์การคัดเลือก
เนื้อ นม ไข่ ขน ฯลฯ ลักษณะในเกณฑ์การคัดเลือก โดยตรง ADG FCR NBA YLD EGG WOOL โดยทางอ้อม BW WW BL TN อื่นๆ SC IGF QTL Molecular markers???

9 โปรแกรมการจัดการฟาร์ม + พันธุ์ประวัติ
Herd Recording System โปรแกรมการจัดการฟาร์ม + พันธุ์ประวัติ สุกร Pig Access, Pig Champ, MIPS โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ Herd Master โคนม DHI สัตว์ปีก Poultry Excel ???

10 Genetic Evaluation System
โปรแกรมวิเคราะห์ทางพันธุกรรม สุกร BLUPBASE BLUPF90 PIGBLUP โคเนื้อ กระบือ BREEDPLAN โคนม BLUPF90 สัตว์ปีก BLUPF90 ??? ASReml, DFREML, VCE ข้อดี ข้อเสีย???

11 Genetic Evaluation System
การเลือกใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางพันธุกรรม ข้อดี ข้อเสีย ความสะดวก INPUT OUTPUT??? ราคา License ? ฟรี ? สำเร็จรูปเกินไป ? กึ่งสำเร็จรูป ? ใช้งานเฉพาะทาง ie BREEDPLAN PIGBLUP โปรแกรมทั่วไป ปรับใช้ได้ ต้องการความรู้

12 Genetic Evaluation System
วิเคราะห์ทางพันธุกรรม 2 ขั้นตอน การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม Heritability, Repeatability, Maternal Effect Genetic correlation, Phenotypic Correlation การวิเคราะห์คุณค่าผสมพันธุ์ BLUP EBVs (Single-Multiple Trait)

13 Genetic Evaluation System
ปริมาณ คุณภาพ โครงสร้างข้อมูล ข้อมูลลักษณะ ข้อมูลพันธุ์ประวัติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ h2 rg rp พารามิเตอร์ h2 rg rp ตรวจเอกสาร BLUP ข้อมูลลักษณะ ข้อมูลพันธุ์ประวัติ EBVs

14 Genetic Evaluation System
พารามิเตอร์ พันธุ์ประวัติ ลักษณะ ปัจจัยคงที่ Y F M ...... Red Blue Yel A 10 1 B 15 C 13 D 17 ?

15 Numerator Relationship Matrix
B C D E …. 1 0.5 0.25 : A=

16 Effect of Parameter & Number
h2 b1(ตัวเอง) b2(พี่น้อง) 0.10 0.09 0.12 0.08 0.32 0.30 0.26 0.22 0.49 0.50 0.43 0.29 0.38 0.48 0.70 0.62 0.24 0.57 0.36

17 Multiple trait BLUP ผลที่ได้ คือ EBVs ที่ปรับกับลักษณะอื่นแล้ว
Genetic parameters Heritability for all traits Genetic correlations between traits Phenotypic correlations between traits Performance & Reproduction Records (traits) Fixed effects เช่น เพศ กลุ่มจัดการ กลุ่มร่วมรุ่น ฯลฯ Random effects; Animal, Dam, Litter, PE…. ผลที่ได้ คือ EBVs ที่ปรับกับลักษณะอื่นแล้ว

18 Multiple trait BLUP

19 การหาค่า economic weight
Profit Function ต้นทุนในการปรับปรุงลักษณะ (Cost) รายได้จากการปรับปรุงลักษณะ (Return) Differentiate of profit function ทดแทนค่าใน production model เพื่อหา a

20 Selection Index Index1 = a1EBV1+ a2EBV2+ a3EBV3
หน่วยเป็น บาท หน่วยเดียวกับ trait Index1 = a1EBV1+ a2EBV2+ a3EBV3 Index2 = a1EBV1+ a2EBV2 Example: Sire Index = a1EBVadg + a2EBVbf + a3EBVfcr Dam Index = a1EBVadg + a2EBVbf + a3EBVnba หน่วย เป็น ? rg (MT-BLUP) h2 ADG

21 ศูนย์วิจัยฯ สถานีฯ ฟาร์มเครือขาย พันธุ์ประวัติ
บันทึกการทดสอบและสืบพันธุ์ ID BR S DOB Litter HYS ADG FCR BF Age90 RC2O7219 LR F 9/5/1995 MK2L111 TT953 683 2.80 1.65 189 RC2M1109 9/9/1995 RC2L111 2.76 1.60 185 TK2O5282 TK2L231 870 2.69 1.95 159 CH1K3568 LW M NW1G448 CH953 912 2.44 0.85 135 CH1K3797 CH1I199 831 2.64 0.80 144 CH1K3569 884 2.35 137 CH1K3539 NW1G449 797 2.63 148 CH1K3562 9/12/1995 983 1.91 134 CH1K3536 1000 1.87 133 CH1K3618 NW1G207 833 2.33 0.90 149 CH1K3623 674 1.83 163 RC1P3557 9/18/1995 CH1O990 709 2.57 0.95 RC1Q4133 CH1O995 885 2.03 RC1Q4657 CH1O991 756 2.62 1.00 157 ID Sire Dam RC1Q4435 CH1O9934 CH1O9944 TK1O1971 TK1M7488 TK1N9413 RC3P3632 CH1O9420 CH1O9910 RC1P3850 CH1O9913 RC1P3856 RC1Q3971 CB0R0155 TP3P7229 TP0N7171 TK1N7953 TK1I1415 TK1I2520 RC1Q4666 RC1Q4664 RC1P3556 CH1O9908 RC1P3585 RC1Q4664 CH1O9934 CH1O9913 RC1P3556 CH1O9420 CH1O9908 RC1P3585 CH1O9944 RC1P3557 LW M 9/18/1995 CH1O990 CH953 709 2.57 0.95 159 RC1Q4133 CH1O995 885 2.03 0.85 134 RC1Q4657 F CH1O991 756 2.62 1.00 157 CB0R0155 TP3P7229 TP0N7171 TK1N7953 TK1I1415 TK1I2520 RC1Q4666 CH1O9934 CH1O9913 RC1Q4664 RC1P3556 CH1O9420 CH1O9908 RC1P3585 CH1O9944 CH1K3536 LW M 9/12/1995 NW1G449 CH953 1000 1.87 0.85 133 CH1K3618 F NW1G207 833 2.33 0.90 149 CH1K3623 674 1.83 0.80 163 RC1P3557 9/18/1995 CH1O990 709 2.57 0.95 159 RC1Q4133 CH1O995 885 2.03 134 RC1Q4657 CH1O991 756 2.62 1.00 157 ศูนย์วิจัยฯ สถานีฯ ฟาร์มเครือขาย

22 เมื่อก่อน กบส

23 อนาคต ฟาร์มเครือข่ายเอกชน กบส

24 ผลที่คาดว่าจะได้รับ รุ่นแรก รุ่นต่อๆไป “การคัดเลือกที่จุด
Truncation point “การคัดเลือกที่จุด Truncation สัดส่วนพ่อแม่ตาม รุ่นอายุเหมาะสม” รุ่นต่อๆไป Index (บาท)


ดาวน์โหลด ppt Animal Breeding ทฤษฎี  ปฏิบัติ งานประจำ  งานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google