งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดระดับความ เหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์ อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดระดับความ เหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์ อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดระดับความ เหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์ อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสม ของสื่อ ได้รับการสนุบสนุนจาก กระทรวงวัฒนธรรม

2 ระบบและเกณฑ์ในการจัดระดับความ เหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์ สร้างเสริม ระบบคิด สร้างเสริม ระบบคิด วิชาการ วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะชีวิต ความ หหลากหลา ย ความ หหลากหลา ย ครอบครัว ครอบครัว ระบบการ ประเมิน คุณภาพ เชิง สร้างสรรค์ พฤติกรรม พฤติกรรม เลือด เลือด ภาษา ภาษา เพศ เพศ - ๔ ระบบการ จำแนก เนื้อหา ตามช่วง อายุของ ผู้เล่น การดูแล ชุมชนในเกม การดูแล ชุมชนในเกม การสร้าง กิจกรรม สร้างสรรค์ นอกเกม การสร้าง กิจกรรม สร้างสรรค์ นอกเกม + ๒ ระบบการ สร้าง คุณค่า ของ สังคมใน เกม +๖+๖ +๖+๖ -๔-๔ -๔-๔ +๒+๒ +๒+๒ ระบบการ ส่งเสริม ระบบการ เลือกเกม ระบบการ ส่งแสริม

3 พฤติกร รม ความ รุนแรง การทำให้ตกใจกลัว น่า สะพรึงกลัว โดยไม่ เกี่ยวข้องกับการใช้ความ รุนแรง การทำร้าย เช่น การทำร้าย ตนเอง ผู้อื่น สิ่งของ การใช้ อาวุธ การดัดแปลงอาวุธ การกระทำที่ผิดกฎหมายแต่ ไม่ใช้ความรุนแรง เช่น ยา เสพติด การพนัน การแสดงพื้นที่หรือ เหตุการณ์ที่อันตราย ร้ายแรง การนำเสนอที่ก่อหรือชักนำ ให้เกิดการอคติ การเลือก ปฏิบัติอันนำมาซึ่งการ ต่อต้านหรือ ล่วงละเมิด บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ภาษา การใช้ภาษาหยาบ คาย ก้าวร้าว การสนทนาหรือใช้ คำพูดเกี่ยวกับเนื้อหา ทางเพศที่ล่อแหลม หรือไม่เหมาะสม การใช้ภาษาที่ผิด หลักไวยากรณ์ ภาษา แสลง เลือด สี ปริมาณ ของเลือด บริเวณของ ร่างกายที่เลือด ไหลม เพศ การแต่งกายของ ตัวละครในเกม สัมพันภาพทางเพศ ของตัวละคร และ เนื้อเรื่องในเกม วัฒนธรรมที่ เกี่ยวข้องกับเรื่อง เพศ -๔-๔-๔-๔

4 ระดับความ เหมาะสม พฤติกรรมเลือดเพศภาษา 3 + ไม่มี ( ๐ ) 6 + น้อย ( ๑ ) ไม่มี ( ๐ ) ทั่วไป น้อย ( ๑ ) 13+ กลาง ( ๒ ) น้อย ( ๑ ) 15+ กลาง ( ๒ ) 18+ มาก ( ๓ ) กลาง ( ๒ ) 20+ มาก ( ๓ ) + 6 คุณค่าสังคมในเกม

5 โครงสร้างของการตรวจพิจารณา ระบบเรตติ้งเกมคอมพิวเตอร์ คณะอนุกรรมการจัดระดับ ความเหมาะสมของเกม คอมพิวเตอร์ กระทรวง วัฒนธรรม องค์ประกอบ ภาคนโยบาย ภาคผู้ประกอบการเกม ภาค วิชาชีพผู้ผลิตเกม ร้านเกม ภาควิชาการ ภาคประชาชน ( เด็ก เยาวชน ครอบครัว ครู ) เกมมาสเตอร์ Pre Rate คณะกรรมการกลางภาค ประชาชน การจัดระดับ ความเหมาะสมของเกม คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ : เครือข่ายเด็ก เยาวชน ครอบครัว พ่อแม่ ครู ชุมชนคนเล่นเกม เกม มาสเตอร์ ผู้ประกอบการเกม Post Rate ประชุมเพื่อพัฒนาคู่มือในการจัดระดับความ เหมาะสม และ จัดทำข้อมูลเผยแพร่


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดระดับความ เหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์ อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google