งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักเครื่องกลและ สื่อสาร กรมทางหลวง ชนบท. หลักสูตรการฝึกอบรม สำนักเครื่องกลและ สื่อสาร งบประมาณปี 2558- 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักเครื่องกลและ สื่อสาร กรมทางหลวง ชนบท. หลักสูตรการฝึกอบรม สำนักเครื่องกลและ สื่อสาร งบประมาณปี 2558- 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักเครื่องกลและ สื่อสาร กรมทางหลวง ชนบท

2 หลักสูตรการฝึกอบรม สำนักเครื่องกลและ สื่อสาร งบประมาณปี 2558- 2559

3 โครงการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ( จำนวน 8 หลักสูตร ) 1. ด้านพนักงานขับเครื่องจักรกล แบ่ง ออกเป็น 3 หลักสูตร 2. ด้านช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร 3. ด้านไฟฟ้าและสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร

4 1.1 หลักสูตร “ การใช้เครื่องจักรกลงาน ซ่อมบำรุงรักษาทาง ” 1.2 หลักสูตร “ พนักงานควบคุมรถเกลี่ย ดิน ” 1.3 หลักสูตร “ พนักงานควบคุมรถหัว ลากพร้อมหางลากจูง ” 1. ด้านพนักงานขับเครื่องจักรกล มี 3 หลักสูตร

5 2. ด้านช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล มี 3 หลักสูตร 2.1 ช่างซ่อมเครื่องจักรกลงานซ่อมบำรุงทาง 2.2 การซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิค 2.3 การซ่อมเบื้องต้นระบบไฟฟ้ารถยนต์ 3. ส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า มี 2 หลักสูตร 3.1 การซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะ 3.2 การใช้เครื่องวิทยุโทรคมนาคมแบบ สังเคราะห์ความถี่

6 เอกสารประกอบการบรรยายได้ดำเนินการแล้ว เสร็จ จำนวน 3 หลักสูตร 1. คู่มือการใช้งานรถซ่อมทางลาดยางเอนกประสงค์และ วิธีการซ่อมบำรุงทางลาดยาง 2. หลักสูตรการฝึกอบรม ” การซ่อมแซมและบำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ ” 3. การใช้รถบรรทุก ลากจูง


ดาวน์โหลด ppt สำนักเครื่องกลและ สื่อสาร กรมทางหลวง ชนบท. หลักสูตรการฝึกอบรม สำนักเครื่องกลและ สื่อสาร งบประมาณปี 2558- 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google