งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แก้คำผิด ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แก้คำผิด ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แก้คำผิด ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 มกราคม 2558

2 สรุปสาระสำคัญ ข้อ 4 (2) จาก “โครงการที่มีความดันใช้งานสูงสุดมากกว่า 20 บาร์ขึ้นไป และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมากกว่า 16 นิ้วขึ้นไป ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม” ให้แก้เป็น “โครงการที่มีความดันใช้งานสูงสุดมากกว่า 20 บาร์ขึ้นไป หรือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ มากกว่า 16 นิ้วขึ้นไป ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม” เอกสารแนบท้าย หน้า 2 บรรทัดที่ 3 จาก “โครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่มีความดันใช้งานสูงสุด (Maximum Operating Pressure;MOP) มากกว่าหรือเท่ากับ 20 บาร์ และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งก๊าซธรรมชาติมากกว่า 16 นิ้วขึ้นไป ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม” ให้แก้เป็น “โครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่มีความดันใช้งานสูงสุด (Maximum Operating Pressure ; MOP) มากกว่า 20 บาร์ขึ้นไป หรือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งก๊าซธรรมชาติมากกว่า 16 นิ้วขึ้นไป ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม”

3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แก้คำผิด ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google