งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 แก้คำผิด ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดของ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และ หลักเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 แก้คำผิด ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดของ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และ หลักเกณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 แก้คำผิด ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดของ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ แนวทางในการจัดทำรายงานด้าน สิ่งแวดล้อม พ. ศ. 2556 ประกาศในราช กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 มกราคม 2558

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 4 (2) จาก “ โครงการที่มีความดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 20 บาร์ขึ้นไป และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ท่อมากกว่า 16 นิ้วขึ้นไป ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตาม กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม ” ให้แก้เป็น “ โครงการที่มีความดันใช้งานสูงสุดมากกว่า 20 บาร์ขึ้นไป หรือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ มากกว่า 16 นิ้วขึ้น ไป ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรม ”  เอกสารแนบท้าย หน้า 2 บรรทัดที่ 3 จาก “ โครงการ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่มีความดันใช้งาน สูงสุด (Maximum Operating Pressure;MOP) มากกว่า หรือเท่ากับ 20 บาร์ และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ ส่งก๊าซธรรมชาติมากกว่า 16 นิ้วขึ้นไป ในเขตนิคม อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม ”  ให้แก้เป็น “ โครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ทางท่อที่มีความดันใช้งานสูงสุด (Maximum Operating Pressure ; MOP) มากกว่า 20 บาร์ขึ้นไป หรือมีขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งก๊าซธรรมชาติมากกว่า 16 นิ้วขึ้นไป ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ นิคมอุตสาหกรรม ”

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 แก้คำผิด ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดของ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และ หลักเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google