งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยนางสาวจิดาภา กงทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี

2 หน่วยที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี

3 การสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ
ความหมายของข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ประโยชน์ของสารสนเทศ ประเภทของข้อมูล สารสนเทศที่ดี การรับรู้ข้อมูล การสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ แหล่งข้อมูล ข้อมูลผู้จัดทำ ประโยชน์ของข้อมูล คุณสมบัติข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี

4 ความหมายของข้อมูล ข้อมูล หรือ Data ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราว เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ ต่าง ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี Home

5 1. ข้อมูลตัวอักษร 2. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข 3. ข้อมูลภาพ 4. ข้อมูลเสียง
ประเภทของข้อมูล 1. ข้อมูลตัวอักษร 2. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข 3. ข้อมูลภาพ 4. ข้อมูลเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี Home

6 เลขที่ 128 ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง
ชื่อ.... นามสกุล..... เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่ 128 ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ซ.ล. 20565 ฮฉ 1234 ฉะเชิงเทรา ภาษาต่าง ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี Home

7 ตัวเลข 0 - 9 จำนวนเงิน คะแนน 250 บาท
ตัวเลข จำนวนเงิน คะแนน 250 บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี Home

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี
Home

9 เสียงประชาสัมพันธ์ในห้างสรรพสินค้า
เสียงสัตว์ต่าง ๆ ร้อง เสียงเพลง เสียงตามสาย ฯลฯ เสียงยานพาหนะ เสียงดนตรี เสียงประชาสัมพันธ์ในห้างสรรพสินค้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี Home

10 ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
การรับข้อมูล ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี Home

11 3. การพูดคุยกับบุคคลต่าง ๆ 4. โทรทัศน์ วิทยุ 5. สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
ที่มาของแหล่งข้อมูล 1. หนังสือพิมพ์ 2. สิ่งที่พิมพ์ต่าง ๆ 3. การพูดคุยกับบุคคลต่าง ๆ 4. โทรทัศน์ วิทยุ 5. สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี Home

12 คือ สิ่งที่เราได้จากข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล
ประโยชน์ของข้อมูล คือ สิ่งที่เราได้จากข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี Home

13 คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี
1. ความถูกต้อง 2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 3. ความสมบูรณ์ 4. ความชัดเจน กระทัดรัด 5. ความสอดคล้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี Home

14 การนำข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ไปปรับปรุงเพื่อให้ข้อมูลนั้นเปลี่ยนแปลงไป
การประมวลผลข้อมูล การประมวลผล สารสนเทศ ข้อมูล การนำข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ไปปรับปรุงเพื่อให้ข้อมูลนั้นเปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล เรียกว่า สารสนเทศ (Information) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี Home

15 ประโยชน์ของสารสนเทศ * ใช้ประโยชน์ความความรู้ และวิธีการที่มีอยู่แล้วในที่อื่น ๆ * นำมาวางแผน จัดระบบงาน และพัฒนาหน่วยงาน/องค์กรได้ อย่างประสิทธิภาพ * นำมาใช้แก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น * เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน * ช่วยในการตัดสินใจให้มีคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี Home

16 * มีความถูกต้องแม่นยำ * ตรงกับงานที่ต้องการใช้
สารสนเทศที่ดี * มีความถูกต้องแม่นยำ * ตรงกับงานที่ต้องการใช้ * ทันต่อการใช้งาน ทันเวลา ทันเหตุการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี Home

17 การสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ
สามารถทำได้หลายวิธี เช่น จากสื่อสิ่งพิมพ์ การค้นหาจากหนังสือในห้องสมุด หรือการสัมภาษณ์จากผู้รู้ จากสื่อมวลชนต่าง ๆ หรือจาก Internet กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี Home

18 ผู้จัดทำ นางสาวจิดาภา กงทอง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
นางสาวจิดาภา กงทอง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 และระดับประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี Home


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google