งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี

4 ข้อมูล หรือ Data ข้อเท็จจริงหรือ เรื่องราว เหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ ต่าง ๆ Home กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี

5 1. ข้อมูล ตัวอักษร 1. ข้อมูล ตัวอักษร 2. ข้อมูลที่เป็น ตัวเลข 2. ข้อมูลที่เป็น ตัวเลข 3. ข้อมูลภาพ 3. ข้อมูลภาพ 4. ข้อมูล เสียง 4. ข้อมูล เสียง Home กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี

6 ชื่อ.... นาม สกุล..... 080- 561048 4 ซ. ล. ซ. ล. 205 65 เลขที่บัญชี ธนาคาร ฮฉ 1234 ฉะเชิงเทรา ภาษา ต่าง ๆ Home กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี

7 ตัวเลข 0 - 9 คะแ นน จำนวน เงิน Home กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี เสียงสัตว์ ต่าง ๆ ร้อง เสียงเพ ลง เสียง ตาม สาย เสียง ประชาสัมพัน ธ์ใน ห้างสรรพสิน ค้า เสียงดน ตรี เสียง ยานพาหน ะ ฯล ฯ

10 ผ่านประสาท สัมผัสทั้ง 5 Home กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี

11 1. หนังสือพิมพ์ 2. สิ่งที่พิมพ์ต่าง ๆ 3. การพูดคุยกับ บุคคลต่าง ๆ 4. โทรทัศน์ วิทยุ 5. สภาพแวดล้อม และธรรมชาติ Home กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี

12 คือ สิ่งที่เราได้จากข้อมูล หรือแหล่งข้อมูล Home กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี

13 1. ความ ถูกต้อง 2. ความรวดเร็วและ เป็นปัจจุบัน 3. ความ สมบูรณ์ 4. ความชัดเจน กระทัดรัด 5. ความ สอดคล้อง Home กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี

14 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี การนำข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ไปปรับปรุง เพื่อให้ข้อมูลนั้นเปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล เรียกว่า สารสนเทศ (Information) ข้อ มูล การ ประมวล ผล สารสน เทศ

15 Home กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี * ใช้ประโยชน์ความความรู้ และวิธีการ ที่มีอยู่แล้วในที่อื่น ๆ * นำมาวางแผน จัดระบบงาน และ พัฒนาหน่วยงาน / องค์กรได้ อย่างประสิทธิภาพ * นำมาใช้แก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่ จะเกิดขึ้น * เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน * ช่วยในการตัดสินใจให้มีคุณภาพ

16 Home กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี * มีความถูกต้องแม่นยำ * ตรงกับงานที่ต้องการ ใช้ * ทันต่อการใช้งาน ทันเวลา ทันเหตุการณ์

17 Home กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี สามารถทำได้หลาย วิธี เช่น จากสื่อสิ่งพิมพ์ การค้นหาจากหนังสือใน ห้องสมุด หรือการ สัมภาษณ์จากผู้รู้ จาก สื่อมวลชนต่าง ๆ หรือจาก Internet

18 นางสาวจิดาภา กงทอง ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 และระดับประถม ศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี ผู้จัดทำ Home


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google