งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ วิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง What time did you..this morning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ วิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง What time did you..this morning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง

2 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ วิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง What time did you..this morning ? สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ ผู้วิจัย นางสุกัญญา เดชคุ้ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาโป ลีเทคนิคระยอง

3 ความ เป็นมา

4 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก ทักษะ วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง What time did you…this morning ? ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ก่อนการใช้และหลังการใช้แบบฝึก ทักษะ วิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง What time did you…this morning ? 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง What time did you…this morning?

5 กรอบแนวคิดการ วิจัย ตัวแปร อิสระ ตัวแปรตาม 1. วิธีสอนโดยใช้แบบฝึก ทักษะเรื่อง What time did you……this morning? 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่อง What time did you…this morning? 2. ความคิดเห็นของ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่ มีผลต่อแบบฝึก ทักษะเรื่อง What time did you…this morning?

6 วิธีดำเนินการวิจัย ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปี ที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 96 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปี ที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิค ระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จำนวน 24 คน เป็นการสุ่มเจาะจง (Purposive Sample) เฉพาะนักเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ สอนวิชา การสนทนา ภาษาอังกฤษ 1

7 วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 4 ชุด ดังนี้ 1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง What time did you…this morning? 2. แบบทดสอบประจำชุดกิจกรรมฝึกทักษะ 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง What time did you…this morning? 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง What time did you…this morning?

8 การเก็บ รวบรวม ข้อมูล 1. ทดสอบก่อนปฏิบัติการศึกษา ( Pre test ) 2. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างศึกษาชุด กิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง What time did you…this morning? 3. ทดสอบหลังปฏิบัติการศึกษา (Post test ) 3.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังศึกษาชุดกิจกรรม ฝึกทักษะ เรื่อง What time did you…this morning? 3.2 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะเรื่อง What time did you…this morning? หลังจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุด กิจกรรมฝึกทักษะเสร็จสิ้น ด้วยการใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเพื่อ ความพึงพอใจของนักเรียน

9 การวิเคราะห์ ข้อมูล 1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึก ทักษะ 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนก่อนการใช้ และหลังการใช้ชุดกิจกรรม โดยรวมและ จำแนกตามเนื้อหาของชุด กิจกรรมฝึกทักษะ 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุด กิจกรรมฝึกทักษะ โดยรวมและจำแนกเป็น รายข้อ

10 สรุปผลการวิจัย 1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะเรื่อง What time did you…this morning? สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 81.60/81.72 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด 80/80 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ก่อนการใช้และหลังการใช้ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง What time did you…this morning? โดยรวมและจำแนก ตามเนื้อหาของชุดกิจกรรมฝึกทักษะ ซึ่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.01

11 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุด กิจกรรมฝึกทักษะ โดยรวมมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียง ค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไป หาน้อย ได้แก่ 1. นำความรู้เกี่ยวกับ What time did you…thismorning? ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนเนื้อหา ต่อไป ( = 4.82) 2. มีความรู้เรื่องการใช้คำกิริยาใน Past Simple ( = 4.80) 3. มีความรู้เรื่องใช้คำถามเกี่ยวกับเวลา (What time) ( = 4.79)

12 ประโยชน์ของการ วิจัย 1. การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะในรายวิชาอื่นๆ 2. มีการศึกษาเกี่ยวกับการ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนระหว่างนักเรียนที่เก่งกับนักเรียน ที่อ่อน 3. มีการสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะใน เรื่องอื่นๆ และนำมา เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

13 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ วิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง What time did you..this morning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google