งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
10/04/60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

2 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง What time did you..this morning ? สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ ผู้วิจัย นางสุกัญญา เดชคุ้ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

3 10/04/60 ความเป็นมา

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง What time did you…this morning ? ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ก่อนการใช้และหลังการใช้แบบฝึก ทักษะ วิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง What time did you…this morning ? เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง What time did you…this morning?

5 กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรอิสระ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวแปรตาม 1. วิธีสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง What time did you……this morning? ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง What time did you…this morning? ความคิดเห็นของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่มีผลต่อแบบฝึกทักษะเรื่อง What time did you…this morning?

6 วิธีดำเนินการวิจัย ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 96 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จำนวน 24 คน เป็นการสุ่มเจาะจง (Purposive Sample) เฉพาะนักเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ สอนวิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

7 วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 4 ชุด ดังนี้ 1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง What time did you…this morning? 2. แบบทดสอบประจำชุดกิจกรรมฝึกทักษะ 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง What time did you…this morning? 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง What time did you…this morning?

8 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ทดสอบก่อนปฏิบัติการศึกษา ( Pre test )
2. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างศึกษาชุดกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง What time did you…this morning? 3. ทดสอบหลังปฏิบัติการศึกษา (Post test ) 3.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังศึกษาชุดกิจกรรม ฝึกทักษะ เรื่อง What time did you…this morning? 3.2 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะเรื่อง What time did you…this morning? หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะเสร็จสิ้น ด้วยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเพื่อความพึงพอใจของนักเรียน

9 การวิเคราะห์ข้อมูล 1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะ 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการใช้ และหลังการใช้ชุดกิจกรรม โดยรวมและจำแนกตามเนื้อหาของชุด กิจกรรมฝึกทักษะ 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะ โดยรวมและจำแนกเป็นรายข้อ

10 สรุปผลการวิจัย 1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะเรื่อง What time did you…this morning? สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่3 มีประสิทธิภาพ 81.60/81.72 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ก่อนการใช้และหลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง What time did you…this morning? โดยรวมและจำแนกตามเนื้อหาของชุดกิจกรรมฝึกทักษะ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

11 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะ โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไป หาน้อย ได้แก่ 1. นำความรู้เกี่ยวกับ What time did you…thismorning? ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนเนื้อหาต่อไป ( = 4.82) 2. มีความรู้เรื่องการใช้คำกิริยาใน Past Simple ( = 4.80) 3. มีความรู้เรื่องใช้คำถามเกี่ยวกับเวลา (What time) ( = 4.79)

12 ประโยชน์ของการวิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ชุดฝึกทักษะในรายวิชาอื่นๆ มีการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนระหว่างนักเรียนที่เก่งกับนักเรียนที่อ่อน มีการสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะในเรื่องอื่นๆ และนำมา เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google