งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่อง สัญญาซื้อขายที่ได้รับการสอนแบบ บรรยาย กับการสอนแบบบรรยายประกอบเพลง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่อง สัญญาซื้อขายที่ได้รับการสอนแบบ บรรยาย กับการสอนแบบบรรยายประกอบเพลง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่อง สัญญาซื้อขายที่ได้รับการสอนแบบ บรรยาย กับการสอนแบบบรรยายประกอบเพลง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นางสาววราภรณ์ ว่องนัยรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย วิชากฎหมายพาณิชย์ เป็นวิชาที่สำคัญ เพราะเป็นพื้นฐาน ในการดำเนินชีวิตเพื่อปฏิบัติตนเป็นพลเมือง ดีของสังคม แต่เนื้อหาของวิชาเน้นหลัก กฎหมายทำให้นักเรียนต้องใช้ความจำ ความเข้าใจ การตีความ เพื่อวิเคราะห์ ประเด็นปัญหา จากการสังเกตของครูผู้สอนพบว่า มี นักเรียนบางคนไม่สามารถจดจำหลักการ สำคัญของกฎหมายได้ รวมทั้งไม่ชอบ วิธีการสอนแบบบรรยายของครู ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำ ทำ ให้ผู้วิจัยสนใจทำการวิจัย เรื่องดังกล่าว

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่อง สัญญา ซื้อขาย ที่ได้รับการสอนแบบบรรยายกับการ สอนแบบบรรยายประกอบเพลง ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3

4 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายพาณิชย์ เรื่อง สัญญาซื้อขาย เมื่อได้รับการสอนแบบบรรยายกับการสอนแบบ บรรยายประกอบเพลง

5 สรุปผลการวิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบบรรยายประกอบ เพลงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนที่ ได้รับการสอนแบบบรรยายอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.02

6 เพลงสัญญาซื้อขาย ทำนองเพลง จะขอก็รีบขอ จะซื้อจะขาย กรรมสิทธิ์นั้น โอนภายหน้า ขายเสร็จเด็ดขาดไม่ต้องรอ กรรมสิทธิ์นั้นหนอโอนทันที

7 เพลงหลักฐานในการ ฟ้องร้อง ทำนองเพลง เด็กเอ๋ยเด็กดี จะซื้อจะขาย ต้องมีหลักฐาน สามอย่างดังนี้ 1. มีหลักฐานเป็นหนังสือ 2. วางมัดจำทันใด 3. ชำระหนี้บางส่วนนั่นไง ไม่ต้อง รีบร้อน


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่อง สัญญาซื้อขายที่ได้รับการสอนแบบ บรรยาย กับการสอนแบบบรรยายประกอบเพลง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google