งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาววราภรณ์ ว่องนัยรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาววราภรณ์ ว่องนัยรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาววราภรณ์ ว่องนัยรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่อง สัญญาซื้อขายที่ได้รับการสอนแบบบรรยาย กับการสอนแบบบรรยายประกอบเพลง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นางสาววราภรณ์ ว่องนัยรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย วิชากฎหมายพาณิชย์ เป็นวิชาที่สำคัญเพราะเป็นพื้นฐาน ในการดำเนินชีวิตเพื่อปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม แต่ เนื้อหาของวิชาเน้นหลักกฎหมายทำให้นักเรียนต้องใช้ความจำ ความเข้าใจ การตีความ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา จากการสังเกตของครูผู้สอนพบว่า มีนักเรียนบางคนไม่ สามารถจดจำหลักการสำคัญของกฎหมายได้ รวมทั้งไม่ชอบ วิธีการสอนแบบบรรยายของครู ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนต่ำ ทำให้ผู้วิจัยสนใจทำการวิจัย เรื่องดังกล่าว

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่อง สัญญาซื้อขาย ที่ได้รับการสอนแบบบรรยายกับการสอนแบบ บรรยายประกอบเพลง ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

4 เมื่อได้รับการสอนแบบบรรยายกับการสอนแบบบรรยายประกอบเพลง
ตารางที่1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่อง สัญญาซื้อขาย เมื่อได้รับการสอนแบบบรรยายกับการสอนแบบบรรยายประกอบเพลง วิธีการสอนแบบใช้การบรรยาย วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบเพลง t P คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนน เฉลี่ย -2.67 .02 8.45 3.05 11.40 3.39

5 สรุปผลการวิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
ที่ได้รับการสอนแบบบรรยายประกอบเพลงมีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบบรรยายอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .02

6 เพลงสัญญาซื้อขาย ทำนองเพลง จะขอก็รีบขอ
จะซื้อจะขาย กรรมสิทธิ์นั้นโอนภายหน้า ขายเสร็จเด็ดขาดไม่ต้องรอ กรรมสิทธิ์นั้นหนอโอนทันที

7 เพลงหลักฐานในการฟ้องร้อง
ทำนองเพลง เด็กเอ๋ยเด็กดี จะซื้อจะขาย ต้องมีหลักฐานสามอย่างดังนี้ 1.มีหลักฐานเป็นหนังสือ 2.วางมัดจำทันใด 3.ชำระหนี้บางส่วนนั่นไง ไม่ต้องรีบร้อน


ดาวน์โหลด ppt นางสาววราภรณ์ ว่องนัยรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google