งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 พุทธปรัชญา  ความเป็นมา พุทธศาสนาเป็น ศาสนาประจำชาติ ไทย เป็นหัวใจของ วัฒนธรรมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 พุทธปรัชญา  ความเป็นมา พุทธศาสนาเป็น ศาสนาประจำชาติ ไทย เป็นหัวใจของ วัฒนธรรมไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 พุทธปรัชญา  ความเป็นมา พุทธศาสนาเป็น ศาสนาประจำชาติ ไทย เป็นหัวใจของ วัฒนธรรมไทย

2 2 มาแต่โบราณกาล หลักธรรมคำสอน ใน พระพุทธศาสนาได้ สอดแทรกอยู่ ในจิตใจของประชาชน เรียกว่า “ จิต วิญญาณ ”

3 3 พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งการ กระทำ เป็นศาสนา แห่งความเพียร ที่มุ่งผลในทางปฏิบัติ ปัจจุบันนี้

4 4  แนวคิดพื้นฐาน คำว่า “ พุทธปรัชญา ” แปลว่า ปัญญา ความรู้แจ้งของผู้รู้ คือ ความรู้แจ้งใน ความเป็นจริงของสิ่ง ทั้งหลาย ความรู้แจ้ง นี้เกิดจากการเล่า เรียน

5 5 ฝึกฝนจำแนกแยกแยะ และคิดค้นด้วยเหตุผล ตามที่เป็นจริง คือ “ ชีวิตที่บรรลุสภาวะ แห่งนิพพาน ” การที่จะดำรงชีวิตที่ดี ที่สุดด้วยการปฏิบัติ พร้อมด้วยหลัก ไตรสิกขา

6 6 พุทธปรัชญา ใน ปัจจุบันมีการมุ่ง ค้นหา ความจริงเป็น หลัก พื้นฐานของ ความจริงนี้ สามารถ แบ่งปรัชญาได้ 3 สาขาใหญ่ คือ

7 7 1. อภิปรัชญา อภิปรัชญาในพุทธ ปรัชญา “ ชีวิตหรือ ประสบการณ์ถือว่า ความจริงนั้นมี ลักษณะเป็นทุกข์ อนิจจังและอนัตตา ซึ่งรวมเรียกว่า ไตร ลักษณ์ ล้วนไม่มี ตัวตน ”

8 8 ญาณวิทยา ญาณวิทยาในพุทธ ปรัชญา มนุษย์เกิด ความรู้ด้วยสัญญา เช่น ได้ยิน ได้ฟัง ได้ สัมผัส

9 9 คุณวิทยา หมายถึง การรักษาศีล ปฏิบัติธรรม สภาพที่เป็นความดี แท้จริงอันสูงสุด สภาพที่เรียกว่า นิพพาน เป็นสภาพที่ หลุดพ้น ความโลภ ความโกรธ ความหลงผิด

10 10 จุดมุ่งหมาย ของการศึกษา  มุ่งพัฒนาบุคคล เพื่อให้สามารถ พัฒนาตนเองและ สังคม

11 11  ต้องการให้ผู้เรียนได้ รู้จักตนเอง หรือ ปัญหาของตนเอง อัน เนื่อง มาจาก อกุศลมูล

12 12  ให้ผู้เรียนใช้ปัญญา ในการแก้ปัญหาสังคม รับผิดชอบต่อสังคม มากขึ้น

13 13 กระบวนการ เรียนการสอน  เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนแสวงหา ความรู้ ความจริงทั้ง ทางโลก และทาง ธรรม

14 14  ครูทำหน้าที่เป็นผู้ แนะแนว และกระตุ้น ให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ด้วย การเน้น การพัฒนาความคิด คือ ต้องมีโยนิโส มนสิการ

15 15  กระบวนการเรียน การสอนที่ผู้เรียนใช้ โยนิโสมนสิการ คือ การฝึกความคิดให้ คิด อย่างถูกวิธี

16 16 คิดอย่างมีระบบ, คิด โดยแยบคาย, รู้จัก วิเคราะห์ไม่มองสิ่ง ต่างๆ เพียงตื้นๆ ผิว เผิน ซึ่งเป็นพื้นฐาน สำคัญในการสร้าง ปัญญาบริสุทธิ์เป็น อิสระ

17 17 สถาบันการศึก ษา  เป็นที่อบรมเยาวชน ให้เป็นคนดี เป็น มนุษย์ที่ดีโดย หลักธรรม อบรมให้ เขาเป็นบุตรดี เป็น ศิษย์ที่ดี เป็นเพื่อนที่ ดี เป็นพลเมืองดีของ ประเทศ

18 18  ควรจัดให้มีทั้งการ ให้การศึกษาหา ความรู้ทางวิชาชีพ และความเอาใจใส่ ใกล้ชิดระหว่างครู และนักเรียน คือต้อง มีทั้งโยนิโสมนสิการ และความเป็น กัลยาณมิตร

19 19 ผู้บริหาร  ผู้บริหาร ต้องเป็น คนดี ประพฤติดี มี คุณธรรมโดยยึดหลัก พรหมวิหาร 4

20 20 - เมตตา - กรุณา - มุฑิตา - อุเบกขา

21 21 ผู้สอน  ผู้สอน มีบทบาท สำคัญมาก เพราะ เป็น ปัจจัยที่ส่งเสริม ปัญญา และผู้นำ ทางวิญญาณ

22 22  เป็นผู้ถ่ายทอดศิลปะ วิทยาให้แก่ศิษย์ และ เป็นกัลยาณมิตรที่ ช่วยชี้แนะ ชี้ช่องทาง ให้ศิษย์รู้จักคิด มี ความรับผิดชอบ รู้จัก ดำเนินชีวิตที่ดี

23 23 ผู้เรียน  เป็นผู้รับฟัง คำแนะนำของครู ด้วยความเคารพ และศรัทธา

24 24  ต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ คือ รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้วิชาการ รู้ชุมชน และสังคม รู้จักใช้ เหตุผลและคุณธรรม ในการตัดสิน แก้ปัญหาของตนและ สังคม

25 25 วิธีสอน  ควรเน้นให้ผู้เรียนใช้ โยนิโสมนสิการ รู้จัก คิด ในเชิงเหตุผล และ ในเชิงคุณธรรม ปฏิบัติ ได้โดยเลือกวิธีสอนให้ เหมาะสมกับผู้เรียน และเหมาะสมกับ สถานการณ์ในแต่ละ กรณี

26 26 เช่น วิธีสอนแบบ บรรยาย, แบบถามตอบ, แบบ ปฏิบัติ, แบบเปรียบเทียบ, แบบจริยสัจ 4, แบบ อภิปราย, แบบการ สาธิต, แบบ รายบุคคล, แบบ สืบสวนสอบสวน

27 27 หลักสูตร  หลักสูตร มุ่งผลิต คนที่มีความประเสริฐ ทั้งทางโลกและทาง ธรรม

28 28  เนื้อหาวิชาจึง ประกอบด้วย เนื้อหา ที่ว่าด้วยความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ทักษะที่ จำเป็นในการ ประกอบอาชีพ และ วิชาที่จำเป็นต่อการ พัฒนาจิตใจ

29 29  รายวิชาของ หลักสูตรประกอบ ด้วยกลุ่มวิชาศิลปะ ศาสตร์ กลุ่มวิชา ชีพ และวิชาศีลธรรมอัน เป็นราย วิชาที่สร้าง กำลังคน เป็น การศึกษาเพื่อพัฒนา ความเป็นมนุษย์

30 30 การวัดผลและ ประเมินผล  การวัดผลต้องวัดด้วย ตัวผู้เรียนเอง ตรวจสอบใจ ตนเอง ไม่ใช่ให้คนอื่นวัดให้  ตามแนวพุทธ เน้นที่ การเรียนรู้ และปฏิบัติ ได้ ไม่ใช่เรียนรู้แล้ว สอบได้

31 31  ผู้เรียนมีความ รับผิดชอบที่จะ ต้อง วัดและประเมินผล ตนเอง นอกเหนือจาก การวัดและประเมิน ผลโดยผู้สอนและ ความร่วมมือจากผู้อื่น โดยเน้นการปฏิบัติได้ และประพฤติตนเป็น คนดี


ดาวน์โหลด ppt 1 พุทธปรัชญา  ความเป็นมา พุทธศาสนาเป็น ศาสนาประจำชาติ ไทย เป็นหัวใจของ วัฒนธรรมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google