งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 คุณสนั่น อังอุบลกุล Being Excellent the whole Value Chain Being Excellent the whole Value Chain.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 คุณสนั่น อังอุบลกุล Being Excellent the whole Value Chain Being Excellent the whole Value Chain."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 คุณสนั่น อังอุบลกุล Being Excellent the whole Value Chain Being Excellent the whole Value Chain

2 ต้นทุนที่ต่ำลง ประสิทธิภาพในการผลิต ที่สูงขึ้น การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร ความรวดเร็วในการขนส่ง สร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ กว่า 10 ปีที่องค์กรต่างๆมุ่งพัฒนา supply chain ( ห่วงโซ่อุปทาน ) เพื่อ ตัวอย่าง : การลงทุนที่จีน และเวียดนาม ในเรื่องค่าแรง ที่ถูกกว่า

3 ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลาง น้ำ ปลายน้ำ Value Chain Management Inbound Logistics Operatio n Outboun d Logistics Marketin g & Sales Service Technology Development ProcurementHuman Resource Company Infrastructure (management, finance & accounting, strategic planning) กระบวนการที่เน้นการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด โดยเน้นการทำงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกันและเกิดประโยชน์โดยรวมกับองค์กร

4 Market Insight Competitive Landscape Product / Service Positioning Communica tion Raw Material Manufactur er Product / Service DistributionSales นวัตกรรมด้าน สินค้าและบริการ Demand Chain Management >>> ความพึงพอใจของลูกค้า Supply Chain Management >>> ต้นทุนการผลิตที่ดี ลูกค้า การบริหาร Value Chain ประกอบไปด้วย

5 ลูกค้ากลุ่ม C ลูกค้ากลุ่ม B ลูกค้ากลุ่ม A Melamine Ware ต้นน้ำ Researc h กลางน้ำ Producti on ปลายน้ำ Retail

6 R&D Customer Centric Production capacity Stakeholder Involvement Cost Structure Value Chain Management Key Success Factor การสร้างการมี ส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเน้นลูกค้าเป็น ศูนย์กลาง ลดการใช้ทรัพยากร ที่ไม่ได้สร้างคุณค่า การจัดการกระบวนการ การผลิตให้มีประสิทธิภาพ

7 Thank You


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 คุณสนั่น อังอุบลกุล Being Excellent the whole Value Chain Being Excellent the whole Value Chain.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google