งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เหตุการณ์ใน ประวัติศาสตร์ไทย ที่แสดงถึง ความสัมพันธ์ใน ความต่อเนื่อง ของเวลาได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เหตุการณ์ใน ประวัติศาสตร์ไทย ที่แสดงถึง ความสัมพันธ์ใน ความต่อเนื่อง ของเวลาได้ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เหตุการณ์ใน ประวัติศาสตร์ไทย ที่แสดงถึง ความสัมพันธ์ใน ความต่อเนื่อง ของเวลาได้ 2

3 ครูจงกล กลาง ชล สาระการเรียนรู้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์และ ความต่อเนื่องของยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์ไทย 3

4 ครูจงกล กลาง ชล 5 1.1. 1. ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันมี การเปลี่ยนแปลงด้านใดน้อยที่สุด ก. รูปแบบการปกครอง ข. รูปแบบเศรษฐกิจ ค. ลักษณะศิลปกรรม ง. การนับถือศาสนา

5 ครูจงกล กลาง ชล 4 2. ประวัติศาสตร์ไทยยุคปรับปรุง ประเทศจะอยู่ในช่วงใด ก.สมัยสมเด็จพระนารายณ์ ข.รัชกาลที่ 1- รัชกาลที่ 3 ค.รัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 7 ง.สมัยปัจจุบัน

6 ครูจงกล กลาง ชล 4 3. สมัยอยุธยารับรูปแบบการ ปกครองแบบใดของสุโขทัยเข้ามา ก. แบบพ่อปกครองลูก ข. แบบธรรมราชา ค. แบบเทวราชา ง. แบบปิตุลาธิปไตย

7 ครูจงกล กลาง ชล 7 4. สถาบันกษัตริย์จาก สุโขทัยถึงปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงในข้อ ใด ก. โองการจากสวรรค์ ข. อำนาจในการปกครอง ค. ความเคารพเทิดทูน จากประชาชน ง. การยอมรับในสมมุติ เทพ

8 ครูจงกล กลาง ชล 8 5. ลักษณะเศรษฐกิจตั้งแต่ สมัยอยุธยาต่อเนื่องถึง รัตนโกสินทร์ตอนต้น ข้อใดที่มีความแตกต่างกัน มากที่สุด ก. หน้าที่กรมคลัง ข. นโยบายของผู้นำ ค. รูปแบบการเก็บภาษี ง. รูปแบบการค้า

9 ครูจงกล กลาง ชล กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยา - วัฒนธรรมทางศาสนา - รูปแบบการปกครอง - รูปแบบทางศิลปะ 9

10 ครูจงกล กลาง ชล สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี, รัตนโกสินทร์ ความสัมพันธ์และความต่อเนื่อง * การปกครอง * ทางเศรษฐกิจ * ทางสังคมและวัฒนธรรม 10

11 ครูจงกล กลาง ชล - สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น - สมัยรัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุง และสมัยปฏิรูป 11 ความสัมพันธ์และ ความต่อเนื่อง

12 ครูจงกล กลาง ชล ความสัมพันธ์และความต่อเนื่อง สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กับ สมัยประชาธิปไตย - การเมืองการปกครอง - สังคมวัฒนธรรม ประเพณี 12

13 ครูจงกล กลาง ชล กิจกรรม ให้นักเรียน แบ่งกลุ่มศึกษา หนังสือเรียนสาระ ประวัติศาสตร์ ตามหัวข้อที่ กำหนดในเรื่อง ความสัมพันธ์และ ความต่อเนื่อง ของยุคสมัยต่างๆ 13

14 ครูจงกล กลาง ชล กลุ่มที่ 1 การเมืองการ ปกครอง * สมัยสุโขทัย * สมัยอยุธยา * สมัยธนบุรี, รัตนโกสินทร์ ตอนต้น, ยุคปรับปรุง และปฎิรูป 1414

15 ครูจงกล กลาง ชล กลุ่มที่ 2 การเศรษฐกิจ * สมัยสุโขทัย * สมัยอยุธยา * สมัยธนบุรี, รัตนโกสินทร์ ตอนต้น, ยุคปรับปรุง และปฎิรูป 1515

16 ครูจงกล กลาง ชล กลุ่มที่ 3 * สมัยสุโขทัย * สมัยอยุธยา * สมัยธนบุรี สังคมวัฒนธรรมประเพณี 1616

17 ครูจงกล กลาง ชล กลุ่มที่ 4 * สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น * สมัยปรับปรุงและปฎิรูป 1717

18 ครูจงกล กลาง ชล กลุ่มที่ 5 ความสัมพันธ์ และความต่อเนื่องสมัย สมบูรณาญาสิทธิราชย์ กับ สมัยประชาธิปไตย - การเมืองการปกครอง - สังคมวัฒนธรรม ประเพณี 18


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เหตุการณ์ใน ประวัติศาสตร์ไทย ที่แสดงถึง ความสัมพันธ์ใน ความต่อเนื่อง ของเวลาได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google