งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การใช้เกมพัฒนา ทักษะการเขียนคำภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม นางสาววรัชญา พันธ์เตี้ย วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การใช้เกมพัฒนา ทักษะการเขียนคำภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม นางสาววรัชญา พันธ์เตี้ย วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การใช้เกมพัฒนา ทักษะการเขียนคำภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม นางสาววรัชญา พันธ์เตี้ย วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาการ วิจัย จากการสังเกตนักเรียนระดับชั้นปวช.1 ในภาคเรียนที่ผ่านมาพบว่า การเขียนผิดเป็น ปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการจัดการเรียน การสอน ส่วนใหญ่เขียนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้อาจ เกิดจากสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความ ยุ่งยากในการเขียนเนื่องจากผู้เรียนไม่ค่อยมี โอกาสได้เขียนคำเหล่านั้น โดยเลียนแบบจาก ป้ายประกาศ ร้านค้า สื่อมวลชน รวมไปถึง ผู้เรียนขาดความสนใจ การใช้ภาษามี กฎเกณฑ์ไม่ตายตัว เชื่อแบบผิดๆ ว่าการเขียน คำที่ถูกต้องตามหลักภาษาเป็นสิ่งที่ไม่ทันสมัย แต่การเขียนคำให้แปลกใหม่หรือเขียนตาม เสียง เช่น คำว่า หัวใจ ต้องเขียนว่า หัวจัย จะ ทำให้ทันสมัย เป็นต้น ดังนั้นปัญหาเรื่องการ เขียนคำจึงเป็นปัญหาที่ควรเร่งแก้ไข เพราะ การเขียนคำเป็นพื้นฐานการเขียนที่สำคัญและ จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาซึ่งเป็น เยาวชนอันมีบทบาทสำคัญในการสืบสาน วัฒนธรรมของชาติไทยในอนาคต

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะ การเขียนคำศัพท์ ภาษาไทย ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 2. เพื่อเปรียบเทียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ เกมพัฒนาทักษะการเขียน คำศัพท์ภาษาไทย

4 ตารางที่ 1 คะแนน ผลต่าง ของค่าคะแนน เฉลี่ยและค่า เบี่ยงเบน มาตรฐานของ แบบทดสอบก่อน และ หลังเรียน

5 ตารางสรุป ผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์การเขียนคำศัพท์ก่อนเรียนและ หลังเรียนของนักเรียน

6 สรุปผลการวิจัย จากการทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กับกลุ่ม ตัวอย่าง จำนวน 33 คน พบว่า การทดสอบก่อนเรียนมีคะแนน รวม เท่ากับ 109 คะแนน มีค่า คะแนนเฉลี่ย 3.30 และมีค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 สา หรับการทดสอบหลัง เรียนมีคะแนน รวมเท่ากับ 266 คะแนน มีค่า คะแนนเฉลี่ย 8.06 และมีค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการ พัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ ภาษาไทยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดย นักเรียนมีพัฒนาการเขียนคำศัพท์มี

7


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การใช้เกมพัฒนา ทักษะการเขียนคำภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม นางสาววรัชญา พันธ์เตี้ย วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google