งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วทน. กับสังคม เรียนรู้ วิจารณ์ พานิช มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ สังคม ( สคส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วทน. กับสังคม เรียนรู้ วิจารณ์ พานิช มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ สังคม ( สคส.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วทน. กับสังคม เรียนรู้ วิจารณ์ พานิช มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ สังคม ( สคส.) www.kmi.or.th http://gotoknow.org/blog/thaikm http://gotoknow.org/blog/council นำเสนอใน การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 9 วันที่ 10 ม. ค. 2554

2 สังคมเรียนรู้ หมายความว่า มีการ สร้างและใช้ ค. ในทุก ภาคส่วนของสังคม ใน สัมมาชีพและชีวิตประจำวัน มีการสร้างนวัตกรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีกระบวนการเรียนรู้ในอาชีพ และชีวิต บำรุงสุข ด้วยบริการ Learning Facilitation

3 สังคมเรียนรู้ กับ วทน. มีการ สร้างและใช้ วทน. ใน ทุกภาคส่วนของสังคม ใน สัมมาชีพและชีวิตประจำวัน ชาวบ้านเป็น “ นัก วทน. ” มีบริการ STI Facilitation แก่ผู้คน ทุกภาคส่วน

4 ชาวบ้านนัก วทน. ทำอะไร สร้างและใช้ ค. ในสัมมาชีพ รวมตัวกันเรียนรู้แบบ PBL ใน อาชีพ อาจเรียกว่า CoP เรื่อง... การทำ นา การทำสวนยาง การทำไร่ สัปปะรด การประกอบอาชีพ ช่างตัดผม การประกอบอาชีพ ขับแท็กซี่ การต่อสู้ โรคเบาหวาน คือรวมกลุ่ม KM นั่นเอง

5 วทน. ในวิถี ชาวบ้าน ไม่แยกส่วนออกจาก ค. ด้าน อื่นๆ บูรณาการอยู่ในสัมมาชีพ และ วิถีชีวิต เรียนรู้ ค. แจ้งชัด / ทฤษฎี จาก การดูงาน เอกสารคู่มือ ตำรา สร้าง ค. ฝังลึก โดยการตีความ ทดลอง ยกระดับ ค. โดยกระบวนการ ลปรร.

6 รัฐ / อปท. ควรจัด อะไรให้ “ คุณอำนวย ” / Learning Facilitator จัดกลุ่ม ตั้งเป้า วางเงื่อนไข นัด ลปรร. สม่ำเสมอ พาไปดูงาน จัดคู่มือ เอกสาร ค. หาคนมาจุดประกาย กระตุ้นการ ลปรร. เชียร์ ชี้ ชม ช่วย สร้างความมั่นใจ

7 รัฐ / อปท. ควรจัด อะไรให้ นักวิชาการรับใช้สังคมไทย มาช่วยใช้ ค. ทฤษฎี ตีความ ความสำเร็จ / ล้มเหลว มาต่อยอด ค. ที่ชาวบ้านสร้าง และใช้งานได้ดี ให้ชาวบ้าน ยกระดับ ค. ปฏิบัติ ขึ้นไปอีก เป็นส่วนหนึ่งของการ “ หมุน เกลียว ค. ” ขึ้นไป สร้างผลงานวิชาการรับใช้ สังคมไทย

8 นี่คือ วิถี “ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ” ที่ แท้จริง กลไกสร้างสังคมที่มีความ เป็นธรรม equity กลไกปลุก “ มิติของความเป็น มนุษย์ ”


ดาวน์โหลด ppt วทน. กับสังคม เรียนรู้ วิจารณ์ พานิช มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ สังคม ( สคส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google