งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย หลักสูตรการฝึกขิมเบื้องต้น ตอนที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย หลักสูตรการฝึกขิมเบื้องต้น ตอนที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย หลักสูตรการฝึกขิมเบื้องต้น ตอนที่ 8

2 ด ดรดซมซรมรด ดรด ดด ด ซ ซซซลซซล ล ซล ล ซ ม ด ด ฝึกปฏิบัติ

3 ดรดรดดรดรด ลลซซซลล ลซ ซลซ ซซ ซ ม ดรม มรมม รม ร ฝึกปฏิบัติ

4 ด ซด ซด ลด ลร ดร ดม รม รซมซรมรดดรด ดด ด ซ ซซ ซล ลล ลลซลล ซล ซ ด ด ร รร ร ฝึกปฏิบัติ

5 ดรดรดดรดรด ลลซซซลล ลซ ซลซ ซซ ซ ม ดรม มรมม รม ร ฝึกปฏิบัติ

6 ม มซล ซม มรดดม ม ซซซล ม มม มม มม ม ด มดม ดม ดดรม ม ฝึกปฏิบัติ

7 ดรดรด ซซลลลซ ซซลซลซ ดรม มมรดดรมมมรด ฝึกปฏิบัติ

8 ด ดรดซมซรมรด ดรด ดด ด ซ ซซซลซซล ล ซล ล ซ ม ด ด ฝึกปฏิบัติ

9 ดรดรดดรดรด ลลซซซลล ลซซลซ ซซ ซ ม ดรม มรมม รม ร ฝึกปฏิบัติ

10 ด ซด ซด ลด ลร ดร ดม รม รซมซรมรดดรด ดด ด ซ ซซ ซล ลล ลลซลล ซล ซ ด ด ร รร ร ฝึกปฏิบัติ

11 ดรดรดดรดรด ลลซซซลล ลซซลซ ซซ ซ ม ดรม มรมม รม ร ฝึกปฏิบัติ

12 มมซล ซม มรดดม ม ซซซล ม มม มม มม ม ด มดม ดดรม ม ฝึกปฏิบัติ

13 ดรดรด ซซลลลซ ซซลซลซ ดรม มมรดดรมมมรด ฝึกปฏิบัติ

14 มมทดทดดทดรมรมม ซซลซซล ดรมรม มม ดม ฝึกปฏิบัติ

15 ด ดด ด รม มม มซ ซซ ซล ลล ลซ ซซ ซม มม มร รร ร ซ ซซ ซล ลล ลซ ซซ ซ ด ดด ดร รร รม มม มม มม มร รร ร

16 ด ซด ซ ด ลร ดร ดม รม รซมซรมรดดรด ดด ด ซ ซซ ซล ลล ลลซลล ซล ซ ด ด ร รร ร ฝึกปฏิบัติ

17 ซล ซม มรด ด มรด ซล ลซซลซลซม ดมดมด ดรม ม ดรมมมรด ฝึกปฏิบัติ

18 มมทดทดดทดรมรมม ซซลซซล ดรมรม มม ดม ฝึกปฏิบัติ

19 ด ดด ด รม มม มซ ซซ ซล ลล ลซ ซซ ซม มม มร รร ร ซ ซซ ซล ลล ลซ ซซ ซ ด ดด ดร รร รม มม มม มม มร รร ร

20 ด ซด ซ ด ลร ดร ดม รม รซมซรมรดดรด ดด ด ซ ซซ ซล ลล ลลซลล ซล ซ ด ด ร รร ร ฝึกปฏิบัติ

21 ซล ซม มรด ด มรด ซล ลซซลซลซม ดมดมด ดรม ม ดรมมมรด ฝึกปฏิบัติ

22 (-ด-(-ด--ด--ด- ด ดด ด -ด--ด- ซซ ดดด ด)ด) ดรมรซรมรดรมรม ม ฝึกปฏิบัติ

23 (-ม-(-ม--ม--ม- ม มม ม -ม--ม- ดรมรดดมรด ซล ล มมม ม)ม) ดรม ฝึกปฏิบัติ

24 (-ด-(-ด--ด--ด- ด ดด ด -ด--ด- รด ทดร มรดรม ทลซล ท ดทล ทด ดดด ด)ด) ฝึกปฏิบัติ

25 (-ม-(-ม--ม--ม- ม มม ม -ม--ม- ดรมรดดมรด ซล ล มมม ม)ม) ดรม ฝึกปฏิบัติ

26 (-ด-(-ด--ด--ด- ดด (- ล --ล--ล- ลล ล ซล ล ลล)ล) ซซล ซ ซลซ ดด)ด) ม ฝึกปฏิบัติ

27 (-ซ-(-ซ--ซ--ซ- ม ซมรม ซม (-ม-(-ม--ม--ม- ร มรดรมร ซซ)ซ) มมม)ม) ร ฝึกปฏิบัติ

28 ด ดด ดร รร รม มม มร รร รด ดด ดร รร รม มม มซ ซซ ซ ซ ซซ ซ ด ดด ดร รร รม มม มร รร รด ดด ดร รร รม มม ม

29 ดรดร ดร ดร - - - ม - - - ซ - - - ล ซซลลลซ - - - ซ - - - ล ดรม ม - ร - - - ม ฝึกปฏิบัติ

30 ดรดรดรมซด ล ซซลล ลซซซลซ ซ ล ดรม มร ม ฝึกปฏิบัติ

31 ซ ล ด ล ซ ล ด ร ซ ล ซ ล ด ด ด ร ฝึกปฏิบัติ

32 ซลดดรดรร ซลซล ลซลดลดดซล ดรมซมซ ซ รมดร ฝึกปฏิบัติ

33 ดรดรดรมซด ล ซซลลลซซซลซ ซ ล ดรม มร ม ฝึกปฏิบัติ

34 ซ ล ด ล ซ ล ด ร ซ ล ซ ล ด ด ด ร ฝึกปฏิบัติ

35 ซลดดรดรร ซลซล ลซลดลดดซล ดรมซมซ ซ รมดร ฝึกปฏิบัติ

36 ซ ล ด ล ซ ล ด ร ซ ล ซ ล ด ด ด ร ฝึกปฏิบัติ

37 ซลดดรดรร ซลซล ลซลดลดดซล ดรมซมซ ซ รมดร ฝึกปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt โดย ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย หลักสูตรการฝึกขิมเบื้องต้น ตอนที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google