งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พญ. วนันธร ทอง ทรงกฤษณ์ กุมารแพทย์ รพ. สวรรค์ ประชารักษ์ การดำเนินงาน PMTCT ( การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอวีจากแม่สู่ลูก )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พญ. วนันธร ทอง ทรงกฤษณ์ กุมารแพทย์ รพ. สวรรค์ ประชารักษ์ การดำเนินงาน PMTCT ( การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอวีจากแม่สู่ลูก )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พญ. วนันธร ทอง ทรงกฤษณ์ กุมารแพทย์ รพ. สวรรค์ ประชารักษ์ การดำเนินงาน PMTCT ( การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอวีจากแม่สู่ลูก )

2 การให้ ARV เพื่อป้องกัน MTCT สนับสนุนนมผสม 2 1 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากมารดาสู่ทารก นโยบาย ระดับประเทศ PMTCT 3 กรมอนามัย แนวทางการดำเนินงาน PMTCT สื่อ เอกสาร แผ่นพับ ประชุมชี้แจง อบรม การติดตาม ควบคุม PHIMS / NAP / นมผสม / ผลเลือดเด็ก

3 แนวทางการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอด เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

4 ระบบบริการ / การ เชื่อมโยง หลัง คลอด ตรวจหลัง คลอด ANC HIV-clinic : Med ห้อง คลอด หญิง ตั้งครรภ์ หลัง คลอด ห้อง คลอด HIV-clinic : Ped Nurser y บุตร สามี

5 ระบบบริการ AN C ห้อง คลอด หญิง ตั้งครรภ์ Couple counseling (pre-/post-): Anti-HIV ผล : ความลับ แจ้งเฉพาะบุคคล / ผู้ ได้รับอนุญาต HIV + : CD4 q 6 hr, VL at GA 36 wk ARV (HAART) (Med/ เภสัช กร ) บันทึกในสมุด ANC (-R/NR), ให้ กำลังใจ ประสานเวชกรรม : ลงทะเบียน ติดตาม ( ศูนย์รวมใจ ) Z-card สามี Anti-HIV HIV + : CD4 q 6 hr ARV (HAART)

6 แนวทางการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอด เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

7

8

9

10

11 ระบบบริการ ห้อง คลอด หลัง คลอด หญิง ตั้งครรภ์ Routine care : การทำคลอด (+ การคุมกำเนิด ) No ANC : pre-/post-counseling (Anti-HIV) HIV + : ARV drug ( แม่ ลูก ) งดนมแม่ Z-card nurser y ลูก

12 ระบบบริการ หลัง คลอด ตรวจ หลัง คลอด หญิง ตั้งครรภ์ ARV drug ( แม่ ลูก ) งดนมแม่ / ให้นมผสม ให้คำปรึกษา : การดูแลสุขภาพแม่ลูก, การเปิดเผยผล เลือดแก่สามี, การ รับบริการตามนัดทั้งแม่และลูก, การรับ ยาต้านไวรัส, การรับนมผสม Z-card HIV clinic : Ped ลู ก แบบบันทึกข้อมูล nurser y

13 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการป้องกันการติดเชื้อ จากแม่สู่ลูก หญิง ตั้งคร รภ์ สามี ลูก แผนให้ คำปรึก ษา หญิง ตั้งคร รภ์ สามี แผน ให้ คำปรึก ษา

14 ระบบบริการ ตรวจ หลัง คลอด HIV clinic : Med หญิง ตั้งครรภ์ Routine care : หลัง คลอด วางแผนครอบครัว / คุมกำเนิด ให้คำปรึกษาต่อเนื่อง เปิดเผยผลเลือดกับสามี - ญาติ นมผสม ARV drug เวชกรรมสังคม : - ประสานขอทุนการศึกษา ( มูลนิธิพระครูอุย ) ( แม้ลูก HIV -) - หานมผสมอื่น ( รายกินนมที่ แจกไม่ได้ )

15 ระบบบริการ HIV clinic : Ped ลูก Counseling PCR, Anti-HIV (F/U ติดตาม ) นมผสม Bactrim prophylaxis : PJP G&D, vaccine HIV + : Ped HIVQUAL-T คลอด รพ. อื่น ใน / นอก จังหวัด HIV clinic : รพช./ จังหวัด อื่น

16 ปัญหาที่พบ มีกี่ คน ? เด็กที่คลอดจากมารดา ที่ติดเชื้อฯ มาตาม นัด ? คิด รูปแบบ พัฒน า ใช้ / ศึกษา ติดเชื้อกี่ ราย เจาะเลือด ครบ ? ดูแค่เด็ก ?

17 ติดตามเด็กที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ

18 ขยายระบบบริการสู่รพ. ชุมชน อบรมวิชาการ “PMTCT” รพท. ใน เครือข่าย รพ. ชุมชน รพ. ค่ายฯ รพ. เอกชน แนวทาง การดำเนินงาน แบบฟอร์ม การติดตาม เป็นที่ปรึกษา นิเทศ / ติดตาม

19 เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่ รพ. สปร. ได้รับการเจาะเลือด พ. ศ. 2553 รวม = 27 Dead = 1 รพช. = 5 มา F/U สปร = 21 PCR 1 = P = 3 PCR 2 = P = 3 Loss PCR 2 = 2 แต่ได้เจาะ anti- HIV = 1 Loss Anti-HIV = 1

20 เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่ รพ. สปร. ได้รับการเจาะเลือด พ. ศ. 2553 Negative : all


ดาวน์โหลด ppt พญ. วนันธร ทอง ทรงกฤษณ์ กุมารแพทย์ รพ. สวรรค์ ประชารักษ์ การดำเนินงาน PMTCT ( การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอวีจากแม่สู่ลูก )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google