งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.ส.วรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ ชี้แจงหลักเกณฑ์การโอนเงิน ระเบียบการเบิก-จ่ายงบประมาณ และแนวทางการจัดทำรายงานความก้าวหน้า โครงการฯระดับเขต - จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.ส.วรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ ชี้แจงหลักเกณฑ์การโอนเงิน ระเบียบการเบิก-จ่ายงบประมาณ และแนวทางการจัดทำรายงานความก้าวหน้า โครงการฯระดับเขต - จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.ส.วรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ ชี้แจงหลักเกณฑ์การโอนเงิน ระเบียบการเบิก-จ่ายงบประมาณ และแนวทางการจัดทำรายงานความก้าวหน้า โครงการฯระดับเขต - จังหวัด

2 2 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส สำนักโภชนาการ กรมอนามัย โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส สำนักโภชนาการ กรมอนามัย โอนผ่านระบบการเบิกจ่าย GFMIS บัญชีเงินนอกงบประมาณ ศูนย์อนามัย / สสจ โอนผ่านระบบการเบิกจ่าย GFMIS บัญชีเงินนอกงบประมาณ ศูนย์อนามัย / สสจ เบิกจ่ายตามระเบียบราชการ โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส (ศูนย์อนามัยที่..... /สสจ.....) แนวทางการจัดสรร/เบิก-จ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัย – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

3 ตัวอย่าง สื่อ นวัตกรรม ทางเลือกสำหรับโรงเรียน คู่มือ ผู้บริหาร คู่มือ นักวิชาการ ระดับจังหวัด - เขต คู่มือ เกษตร คู่มือ สหกรณ์ นักเรียน คู่มือ จัดทำ บัญชี คู่การจัดบริการ อาหาร ชุด เรียนรู้ฯ Thai School Lunch สถาบัน โภชนาการ โปรแกรมติดตาม การเจริญเติบโตฯ กรมอนามัย

4 แนวทางการจัดทำรายงาน รายงานความก้าวหน้ารายเดือน วัน เดือน ปีกิจกรรม ทำอะไร ที่ไหน กับใคร ผลลัพธ์ที่ได้ รูปถ่ายกิจกรรม 5 – 7 รูป

5 รายงานภาพรวมโครงการ รายงานฉบับสมบูรณ์ ชื่อโครงการ......................(ภาษาไทย)………............................... Project name …….......(ภาษาอังกฤษ).…………..….........……. (ข้อตกลงเลขที่.............รหัสโครงการ..........) โดย ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ..................................... ชื่อองค์กรรับทุน................................................. ได้รับทุนสนับสนุนโดย กรมอนามัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดือน ปีที่พิมพ์ 1. หน้าปกนอก

6 2. รองปกในภาษาไทย รายงานฉบับสมบูรณ์  ชื่อโครงการ....................................................... (ข้อตกลงเลขที่.............รหัสโครงการ..........) โดย  ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ...............................................  ชื่อองค์กรรับทุน........................................................... ได้รับทุนสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เดือน ปีที่พิมพ์

7 3. รองปกในภาษาอังกฤษ Final Report  Project ……..................................................... (Contract no..............Project code…..........) By  Project Manager…............….....................................  Organization........................................................... This project was supported by Thai Health Promotion Foundation (Thai Health)  Month, Year printed

8 บทคัดย่อ - ภาษาไทย (สรุปย่อการดำเนินงานทั้ง โครงการพอสังเขป ไม่ควรเกิน 1-2 หน้า) บทคัดย่อ – ภาษาอังกฤษ (สรุปย่อการดำเนินงาน ทั้งโครงการพอสังเขป ไม่ควรเกิน 1-2 หน้า) กิตติกรรมประกาศ (แสดงคำขอบคุณองค์กรภาคี/ หน่วยงานอื่น/ผู้มีส่วนร่วม ช่วยเหลือ) คำนำ สารบัญ

9 เนื้อหา การดำเนินโครงการ 1. ชื่อโครงการ 2. ความเป็นมา หลักการ และเหตุผล 3. กรอบแนวคิด และยุทธศาสตร์หลัก 4. วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 5. กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินการ 6. ระยะเวลาดำเนินงาน 7. ผลการดำเนินงาน  ผล ที่ได้ตาม ตัวชี้วัด/ เป้าหมายของโครงการ  ผลอื่นๆที่ได้ นอกเหนือจากเป้าหมาย/ที่คาดการณ์ไว้ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ภาคผนวก 1. ชื่อ และ รายละเอียดของ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะ (ประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง) 2. โครงสร้างการบริหารจัดการ 3. การกำกับติดตาม และประเมินผลภายใน 4. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่ายกิจกรรม ไม่เกิน 5 ภาพ พร้อมคำ บรรยายใต้ภาพ, โครงการย่อย เป็นต้น

10 นัดประชุมหารือ เรื่อง การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส วันที่ 30 – 31 มี.ค. หรือ 1 – 2 เม.ย.58 เพื่อ 1.กำหนดกรอบ ทิศทางการนิเทศ ติดตามฯ 2.จัดทำคู่มือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 3.จัดทำแบบฟอร์มการนิเทศ ติดตามฯ 4.วางระบบการติดตามประเมินผล ระบบออนไลน์ ผู้เข้าประชุม ไม่เกิน 40 คน ผู้แทน ศอ. 1- 12 ผู้แทน สสจ./สพป. ผู้แทนโรงเรียน และทีมส่วนกลาง

11


ดาวน์โหลด ppt น.ส.วรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ ชี้แจงหลักเกณฑ์การโอนเงิน ระเบียบการเบิก-จ่ายงบประมาณ และแนวทางการจัดทำรายงานความก้าวหน้า โครงการฯระดับเขต - จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google