งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558              ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558              ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558              ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)

2 Service Level Agreement (SLA) SLA เป็นเอกสารบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ซึ่งเปรียบเสมือน คำสัญญาถึงระดับคุณภาพของบริการ ที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ โดยข้อตกลง (ขั้นต่ำ) ควรประกอบด้วย ขอบเขตการให้บริการ ข้อกำหนดการให้บริการ ระดับการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ และการรับเรื่องราวร้องเรียน (เป้าหมาย เพื่อลดความไม่ชัดเจนของการให้บริการ) 2

3 3 ขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ 1. การระบุโอกาสในการปรับปรุงและ กำหนดเป้าหมายระดับการให้บริการ 2. การจัดทำกระบวนงานใหม่ และ ข้อตกลงระดับการให้บริการ 3. การนำข้อตกลงระดับการ ให้บริการไปใช้ตลอดจน ติดตามและประเมินผล ระบุปัญหาแนวทางการปรับปรุง กระบวนงานใหม่ ข้อตกลงระดับการให้บริการ ขอบเขตการ ให้บริการ ข้อกำหนดการ ให้บริการ ระดับการให้บริการขั้นตอนการ ให้บริการ การรับเรื่องราว ร้องเรียน ระยะเวลา ที่ใช้ใน การ ให้บริการ จำนวน ขั้นตอนที่ เกี่ยวข้อง คุณภาพ ของ ผลผลิต และ การ ให้บริการ รูปแบบ และการ เข้าถึง บริการ ความ โปร่งใส ค่าใช้จ่าย ด้านกระบวนการ ทำงาน (Process) ด้านระบบ (System) ด้านผู้ปฏิบัติงาน (System) 4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และการสื่อสาร (Communication) การจัดทำข้อตกลงระดับ การให้บริการ

4 ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน (น้ำหนักร้อยละ 10) การประเมิน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ส่วนราชการที่จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (40 กรม) กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการที่ได้จัดทำข้อตกลระดับการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว และมี กระบวนงานใหม่ที่ต้องจัดทำข้อตกลงฯ เพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับส่วนราชการที่ต้องจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เป็นปีแรก) 4 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ

5 เกณฑ์การประเมิน กลุ่มที่ 1 แยกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 5 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) (น้ำหนัก ร้อยละ 10) ตัวชี้วัดเกณฑ์การให้คะแนนน้ำหนัก 1.1 รายงานความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง/ พัฒนางานบริการ ที่ได้จัดทำ ข้อตกลงระดับการให้บริการ พิจารณาจากความครบถ้วนของการดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงฯ ที่กำหนดไว้ 1 1.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลสำเร็จของ การปรับปรุง/พัฒนากระบวนงาน บริการ เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 5 1.3 ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ตามข้อตกลงระดับ การให้บริการ 4 รวม10 ระดับคะแนน (ร้อยละ)12345 ผลสำเร็จของการปรับปรุงบริการฯ (เฉลี่ย)606070708090100 ระดับคะแนน (ร้อยละ)12345 ผลสำรวจความพึงพอใจ6570758085

6 เกณฑ์การประเมิน (ต่อ) กลุ่มที่ 2 แยกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 6 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ตัวชี้วัดเกณฑ์การให้คะแนนน้ำหนัก 2.1 ระดับความสำเร็จของการ จัดทำข้อตกลงระดับการ ให้บริการ 3 2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลสำเร็จ ของการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนงานบริการ เทียบกับ แผนการปรับปรุงฯ 4 2.3 ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อกระบวนการ ให้บริการตามข้อตกลงระดับ การให้บริการ 3 รวม10 ระดับ คะแนน เกณฑ์การประเมิน ระดับ 1 จัดทำแผนปรับปรุง/พัฒนางานบริการใหม่ ระดับ 2 - ระดับ 3 จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการงานบริการใหม่ ระดับ 4 - ระดับ 5 ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการสำหรับกระบวนงานบริการ ใหม่ ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ ระดับคะแนน (ร้อยละ)12345 ผลสำเร็จของการปรับปรุงบริการฯ (เฉลี่ย)606070708090100 ระดับคะแนน (ร้อยละ)12345 ผลสำรวจความพึงพอใจ6570758085

7 เกณฑ์การคำนวณคะแนน ทั้ง 2 กลุ่ม 7 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) W หมายถึงน้ำหนักของตัวชี้วัด SM หมายถึงคะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด i หมายถึงลำดับที่ของตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นตามแนวทางการดำเนินงาน  (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ  Wi =  (Wi x SMi)  Wi

8 หลักในการคัดเลือกกระบวนงาน 8 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) เป็นกระบวนงานที่มีโอกาสในการปรับปรุงเพื่อยกระดับการบริการให้ดีขึ้ย - งานบริการที่มีประชาชนมาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก หรือเป็นภารกิจหลักของ ส่วนราชการ - งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ ประกอบธุรกิจของประเทศไทย - งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำเข้า-ส่งออกสินค้า (National Single Window) - งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน

9 เงื่อนไขการดำเนินการตามตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) 1.สำนักงาน ก.พ.ร. จะสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการและการ จัดทำแผนการปรับปรุงฯ 2. ให้ส่วนราชการที่มีการจัดทำ SLA ปี 2558 ดำเนินการจัดส่งเอกสารข้อมูล ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในรอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน ดังนี้ (ทาง E-mail) 2.1 จัดส่งแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ 2.2 จัดส่งข้อตกลงระดับการให้บริการ 2.3 ภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ณ จุดให้บริการ 3. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล์ goodservice@opdc.go.th หรือเป็นหนังสือราชการ ภายในรอบการgoodservice@opdc.go.th รายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน (สำหรับ ส่วนราชการที่ทำ SLA ปี 57) 4. รายงานผลสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงงานบริการตามแผนฯ ภายในระบการรายงานผลการ ปฏิบัติราชการ 12 เดือน 5. ส่วนราชการที่มีกระบวนงาน SLA มากกว่า 1 งานบริการ การประเมินผลจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ผลสำเร็จของการปรับปรุงฯ ของกระบวนงานที่นำมาจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ 6. การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ.ร.

10 กรอบระยะเวลาการดำเนินการ (ร่าง) 10 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ระยะเวลากิจกรรม พ.ย. 57สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการ ม.ค. 58 ส่วนราชการจัดส่งข้อมูล ตามแบบฟอร์ม A_E (สำหรับส่วนราชการที่เริ่มจัดทำ SLA ปี 58 เป็นปีแรก) มี.ค. 58 จัดส่งข้อมูล ดังนี้ (สำหรับกระบวนงาน SLA ใหม่/ปีแรก) - แผนการปรับปรุง / พัฒนางานบริการ - ข้อตกลงระดับการให้บริการ - ภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ก.ย. 58รายงานผลสำเร็จของการปรับปรุงฯ ทุกกระบวนงาน (รายงานรอบ 12 เดือน) ต.ค. 58สำนักงาน ก.พ.ร. สำรวจความพึงพอใจ

11 MAKE SIMPLE BE MODERN www.opdc.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558              ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google